Kinderopvang starten

De GGD controleert of de kinderopvang aan de kwaliteitseisen voldoet. De inspecteur kijkt onder andere naar:

 • de veiligheid en gezondheid
 • een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling
 • de opleiding van uw personeel
 • de inzet van stagiaires
 • het aantal medewerkers (beroepskrachten) in verhouding tot het aantal kinderen
 • de groepsgrootte
 • het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk
 • de ruimtes waar de kinderen verblijven

U publiceert de inspectierapporten op uw website. Heeft u geen website? Leg de rapporten op een toegankelijke plaats zodat ze bekeken kunnen worden. De rapporten komen ook in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Om een aanvraag te doen om kinderopvang te starten, heeft u nodig:

 • een verklaring omtrent het gedrag (VOG)
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • een bewijs van inschrijving in het Handelsregister (indien aanwezig)
 • de risico-inventarisaties Veiligheid en Gezondheid
 • een pedagogisch beleidsplan
 • een plattegrond van de opvanglocatie (indien aanwezig)

Van alle gastouders heeft u kopieën nodig van:

 • een diploma mbo 2 Helpende Zorg en Welzijn of een vergelijkbaar diploma
 • een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan kinderen
 • een VOG (niet ouder dan 2 maanden)
 • een geldig identiteitsbewijs
 • de risico-inventarisaties Veiligheid en Gezondheid

Vangt de gastouder de kinderen thuis op? Stuur dan een VOG (niet ouder dan 2 maanden) op van:

 • de huisgenoten van 18 jaar of ouder
 • alle vrijwilligers die werken bij de gastouder
 • alle stagiaires die werken bij de gastouder

Werkt u al in de kinderopvang? En heeft u iets strafbaars gedaan? Alle strafbare feiten die u pleegt, worden doorgegeven aan Justis. Het kan zijn dat u dan een nieuwe VOG moet aanvragen. Dit geldt ook voor huisgenoten van gastouders.

De gemeente heeft 10 weken de tijd om de kinderopvang in te schrijven. In deze periode zal de GGD de gegevens en omstandigheden controleren. De gemeente kan deze termijn eenmaal verlengen. De gemeente laat dit weten aan de aanvrager.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

De gemeente Assen heft geen leges voor het opstarten van een kinderdagverblijf.

U meldt uw gastouderbureau, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang aan bij de gemeente. Gebruik hiervoor het juiste aanvraagformulier.

Verandert er iets in uw gegevens? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente. Gebruik hiervoor het juiste wijzigingsformulier.

Wilt u meer informatie over het starten van kinderopvang of gastouderbureau? Lees het Stappenplan kindercentrum starten of het Stappenplan Gastouderbureau starten.

Wilt u zien welke kinderopvang is geregistreerd in de gemeente? U kunt via de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) gratis in het register kijken.

Ondernemers die kinderopvang willen verzorgen, moeten een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente regelt uw inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). U moet de aanvraag doen als u de volgende onderneming start:

 • buitenschoolse opvang
 • gastouderbureau 
 • kinderdagverblijf
 • peuterspeelzaal

De opvang van kinderen moet aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. De GGD beoordeelt of u aan deze eisen voldoet. Bij een positief oordeel schrijft de gemeente u in. U krijgt hiervan bericht.

Heeft u gastouders die voor u werken? De gastouders moeten ook in het LRKP geregistreerd staan. Hiervoor moet het gastouderbureau zorgen.

Heeft u een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal en wilt u ook voorschoolse educatie aanbieden? Geef dit aan bij de aanvraag. Aan voorschoolse educatie worden namelijk strengere kwaliteitseisen gesteld.