Kleine bodemverontreinigingen melden

Eenvoudige bodemsaneringen meldt u met een BUS-melding. BUS is de afkorting van Besluit uniforme saneringen. Deze saneringen vinden op een standaardmanier plaats. Hierdoor zijn de onderzoekskosten veel lager. U hoeft ook geen saneringsplan te maken. Voorbeelden van eenvoudige bodemsaneringen zijn:

 • kleinschalige grondverplaatsingen
 • kleine ontgravingen bij woningen
 • aanleggen of vernieuwen van kabels, leidingen en rioleringen
 • verwijdering van mobiele verontreinigingen door huisbrandolietanks

Er zijn 3 standaardsaneringen. Het soort sanering hangt af van de verontreinigingssituatie in de bodem. De soorten zijn:

 • Immobiel: de verontreinigende stoffen in de bodem hebben zich niet of nauwelijks verspreid naar het grondwater.
 • Mobiel: de stoffen in de bodem zijn boven de toegestane waarde en hebben zich verspreid naar het grondwater. 
 • Tijdelijk uitplaatsen: er is een immobiele verontreiniging die bij de uitvoering van werkzaamheden tijdelijk verwijderd moet worden (zoals bij de aanleg van ondergrondse infrastructuur, leidingen en kabels).

De voorwaarden voor een BUS-melding bij de gemeente zijn:

 • U woont in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht of 1 van de gemeenten genoemd in artikel 1 van het Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten Wet bodembescherming. Woont u in een andere gemeente? Dan doet u de BUS-melding bij de provincie waarin u woont.
 • Het gaat om een kleinschalige, eenvoudige verontreiniging van de grond.
 • Het gaat om stukken grond van dezelfde eigenaar. Deze voorwaarde geldt niet voor de categorie 'Tijdelijk uitplaatsen'.
 • U gebruikt 1 van de aangewezen technieken voor de sanering:
  • open ontgraving
  • aanbrengen isolatielaag
  • een combinatie daarvan
 • Bij een open ontgraving (mobiele verontreiniging) moet u nog een nader onderzoek laten uitvoeren.
 • Als de sanering klaar is, meldt u dit binnen 2 weken. Binnen 8 weken na afronding van de sanering levert u hierover een schriftelijk verslag in.

In sommige gevallen is een milieukundige begeleiding van het saneringsproject nodig. Een Kwalibo-erkend bedrijf zorgt hiervoor. Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer.

Zo meldt u een kleine bodemsanering: 

 • U neemt contact op met de gemeente of de provincie.
 • U geeft door:
  • het juiste meldingsformulier, dat u volledig heeft ingevuld
  • een recente kadastrale kaart, waarop de te saneren stukken grond duidelijk zijn aangegeven
  • het resultaat van het uitgevoerde bodemonderzoek

Krijgt u geen bericht van de gemeente binnen 5 weken na uw BUS-melding? Dan zijn alle gegevens volledig aangeleverd en kunt u beginnen met de werkzaamheden.

Met een sanering 'Tijdelijk uitplaatsen' kunt u binnen 5 werkdagen na uw melding beginnen.