Leegstandswet

In de huidige economische situatie kan de verkoop van uw woning moeizaam verlopen. Hierdoor kunt u voor dubbele woonlasten komen te staan. U kunt deze lasten beperken door de woning te verhuren. De Leegstandwet maakt het mogelijk om uw te koop staande woning tijdelijk te verhuren.

Hoe werkt de Leegstandwet?

De volgende woonruimten zijn volgens de Leegstandwet tijdelijk te verhuren:

 • woonruimte in een gebouw (woningen in bijvoorbeeld een leegstand kantoor, school of ziekenhuis). De vergunning wordt in dit geval ineens verleend voor de duur van de ontheffing van het bestemmingsplan met een maximum van 10 jaar. woonruimte in een te koop staande woning.
 • Bij te koop staande koopwoningen wordt de vergunning eenmalig verleend voor 5 jaar. U heeft ook toestemming nodig van de bank of andere hypotheekverstrekker.
 • woonruimte in een huurwoning die gesloopt of gerenoveerd gaat worden. De vergunning wordt verleend voor maximaal 2 jaar en kan telkens voor maximaal 1 jaar worden verlengd. De totale lengte van de vergunning is voor sloop- of renovatiewoningen nooit meer dan 7 jaar

De vergunning voor tijdelijke verhuur van leegstaande woningen en gebouwen vraagt u aan bij de gemeente. U gebruikt hiervoor het formulier 'Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte'.

Geen huurbescherming bij tijdelijke verhuur

Bij tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet gelden de normale huurbeschermingsregels niet. De huurder heeft dus geen huurbescherming bij beëindiging van de huur. De huurovereenkomst moet wel voor ten minste 6 maanden zijn en er geldt een opzegtermijn van maximaal 1 maand voor de huurder en minimaal 3 maanden voor de verhuurder. De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen. Als een verlenging van de vergunning is aangevraagd en nog geen beslissing is genomen, loopt de huurovereenkomst door.

Huurprijs

Voor te koop staande koopwoningen wordt bij nieuwe vergunningen (op of na 1 juli 2013) geen maximale huurprijs meer in de vergunning opgenomen. De huurprijs is in die gevallen vrij overeen te komen.

De huurprijs voor de andere situaties mag niet hoger zijn dan de prijs die in de vergunning staat. De maximale huurprijs wordt vastgesteld met het puntensysteem voor huurwoningen

U kunt als woningeigenaar een 'vergunning tijdelijke verhuur' aanvragen bij de gemeente waarin de te verhuren woning is gelegen. De aanvraag bestaat in elk geval uit het aanvraagformulier.

Gaat het om tijdelijke verhuur van woonruimte in gebouwen of een huurwoning die gesloopt of gerenoveerd gaat worden dan gaat de aanvraag vergezeld van het woningwaarderingsformulier.

U moet de benodigde formulieren invullen. Het woningwaarderingsformulier is nodig om de maximale huur van de woning vast te kunnen stellen.

Verlengen

Vergunningen voor huurwoningen die gesloopt of gerenoveerd gaan worden gelden voor 2 jaar en kunnen telkens met 1 jaar worden verlengd tot maximaal 7 jaar. Om de duur van een vergunning te verlengen, moet u vóórdat de looptijd van de huidige vergunning verstreken is, onderstaand formulier VROM verlenging invullen en opsturen:

De ingevulde formulieren kunt u met de vereiste bijlagen sturen naar de afdeling Eenheid Leefomgeving – Team Vastgoed en Grondzaken

Om een te koop staande koopwoning te verhuren op grond van de Leegstandwet, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

Woning

De te verhuren woning is een voor de verkoop bestemde woning waarbij de woning:

nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning);

in de 12 maanden voordat de woning leeg kwam te staan, door de eigenaar bewoond is geweest;

of in de 10 jaar voordat de woning leeg kwam te staan maar 3 jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd is geweest;

Huurcontract

In de (schriftelijke) huurovereenkomst moet duidelijk staan:

 • dat het gaat om tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet;
 • dat er een vergunning is verleend;
 • voor welke termijn de vergunning is verleend;
 • welke maximale huurprijs in de vergunning is vermeld (voor zover van toepassing).

De te sluiten huurovereenkomst moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De huurovereenkomst duurt tenminste zes maanden;
 • De opzegtermijn voor de huurder is niet langer dan een maand;
 • De opzegtermijn voor de verhuurder is niet korter dan drie maanden;
 • De huurovereenkomst eindigt in ieder geval op het moment dat de vergunning haar geldigheid verliest;
 • De huurprijs mag niet hoger zijn dan de in de vergunning vastgestelde maximale huurprijs;
 • De huurovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd;

 

U kunt gebruik maken van de model: tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet.