Overtreding milieuregels melden

Als u denkt dat iemand zich niet aan de milieuregels houdt, kunt u dit doorgeven aan de gemeente. U kunt bijvoorbeeld melden dat ergens:

  • illegaal afval is gestort
  • de bodem is vervuild
  • de lucht is verontreinigd
  • geluidsoverlast is

U doet dan een verzoek om handhaving. Nadat uw handhavingsverzoek is binnengekomen, kijkt de gemeente of de milieuregels worden overtreden. Als dat zo is, kan de gemeente maatregelen nemen. De gemeente kan:

  • een boete uitdelen
  • de overtreder dwingen om de milieuregels na te leven (bestuursdwang of dwangsom)
  • besluiten om de vergunning in te trekken

Ook kan de gemeente aan de politie vragen strafrechtelijk op te treden.

U kunt alleen een handhavingsverzoek indienen als u belang heeft bij het naleven van de milieuregels.

Om uw handhavingsverzoek in te dienen, heeft u nodig:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • de naam van het bedrijf of de persoon tegen wie u een verzoek indient
  • een beschrijving van de overtreding

De gemeente is verplicht op uw handhavingsverzoek te reageren. De gemeente doet dit binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U doet een handhavingsverzoek bij de overheidsinstantie die mag handhaven. Dit kan de gemeente zijn.

Het is ook mogelijk een klacht in te dienen. Dit kunt u schriftelijk of telefonisch doen.