Subsidie Individuele Muzikale Vorming Assen

De gemeente Assen wil kinderen graag stimuleren om een muziekinstrument te leren bespelen. Daarom subsidieert de gemeente een gedeelte van de kosten van individuele muzieklessen.

Hoogte van de subsidie

De gemeente geeft een subsidie van 50% van het lesgeld, met een maximum van € 200 per cursusjaar. Dit bedrag wordt rechtstreeks aan de wettelijk vertegenwoordiger(s) van de muziekleerling toegekend. Wanneer het uurtarief van de docent hoger is dan € 45 komen de meerkosten niet voor subsidie in aanmerking.

Subsidieplafond en volgorde van binnenkomst-methode

Het totaal van de toegewezen subsidie per cursusjaar bedraagt niet meer dan het door de raad voor het betreffende cursusjaar vastgestelde subsidieplafond (€ 20.000 voor de periode 1 september 2018-31 augustus 2019). Het beschikbare subsidiebedrag wordt onder de toegekende aanvragers verdeeld aan de hand van de “op volgorde van binnenkomst”-methode. Pas als uw aanvraag compleet is, wordt deze in behandeling genomen.

 

 

 

 

 

Alle kinderen die in Assen wonen en op 1 september 2018 nog geen 18 jaar zijn, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van individueel muziekonderwijs. De lessen moeten dan wel worden gevolgd bij een erkende muziekdocent.

Erkende muziekdocent

Een particuliere muziekdocent(e) wordt door ons erkend wanneer hij/zij voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. Om dit te kunnen beoordelen vragen we een kopie van het diploma van de docent bij de subsidieaanvraag mee te sturen.

Overige subsidievoorwaarden

De muzieklessen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De lessen worden individueel (en niet in groepsverband) gegeven;
  • De lessen vinden plaats gedurende een aaneengesloten periode van tenminste 10 weken;
  • De lessen zijn gericht op het leren bespelen van een muziekinstrument. Individuele zanglessen komen ook voor subsidie in aanmerking.

 

U dient het aanvraagformulier volledig in te vullen en binnen 4 weken na de start van het onderwijs bij de gemeente in te leveren.

Uiterlijk 4 weken na afloop van de muzieklessen dient u een door de docent gewaarmerkte kopie van de factuur bij de gemeente in te leveren.

Pas nadat de gemeente de factuur heeft ontvangen wordt de subsidie definitief vastgesteld en uitbetaald.

De subsidieverlening en subsidievaststelling worden u schriftelijk meegedeeld. Als een subsidie definitief is toegekend, wordt deze daarna zo spoedig mogelijk uitbetaald.

 

 

De gemeente beslist binnen 8 weken op uw aanvraag.