Vergoeding bij te laat beslissen op uw aanvraag of bezwaarschrift

De gemeente probeert op tijd te beslissen op uw aanvraag of bezwaarschrift. Helaas lukt dat niet altijd. Bij te late beslissingen op aanvragen en bezwaarschriften heeft u recht op een vergoeding.

Wat is te laat beslissen?

Voor beslissingen op aanvragen en bezwaarschriften gelden beslistermijnen. Een beslistermijn is een wettelijke afspraak over de periode, waarbinnen de gemeente na indiening van een aanvraag of een bezwaarschrift een beslissing moet nemen. Voor een aantal beslissingen zijn deze beslistermijnen in afzonderlijke wetten opgenomen. Voor beslistermijnen die niet in afzonderlijke wetten geregeld zijn, geldt een termijn van 8 weken.

De gemeente kan de beslistermijn verdagen en opschorten. De gemeente heeft in dat geval meer tijd om te beslissen op uw aanvraag of bezwaarschrift. Als de wet dit toestaat kan de gemeente de beslistermijn verlengen. Dit heet verdagen. U krijgt hiervoor een brief. Dit heet een verdagingsbesluit. De gemeente hoeft geen reden voor deze verlenging op te geven.

Daarnaast kan de gemeente de beslistermijn opschorten. De gemeente zet de tijd dan even stil. De periode van opschorting telt niet mee voor het berekenen van de beslis tijd. Opschorting kan in de volgende situaties:

  • er is extra informatie nodig is om uw aanvraag of bezwaarschrift te beoordelen
  • u gaat akkoord gaat met opschorting van de beslistermijn
  • voor het beoordelen van uw aanvraag of bezwaarschrift hebben wij informatie uit het buitenland nodig
  • de vertraging in de besluitvorming is (gedeeltelijk) aan uzelf te wijten
  • er is sprake van overmacht (bijvoorbeeld een ramp of overstroming).

Wanneer geen vergoeding?

U komt niet voor vergoeding in aanmerking als:

  • u de gemeente te laat in gebreke gesteld heeft
  • u geen belanghebbende bent
  • uw bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is (zie hieronder)

Wat is te laat in gebreke stellen?

Een ingebrekestelling is een brief, waarin u de gemeente wijst op het te laat beslissen op uw aanvraag of bezwaarschrift. Een ingebrekestelling is op tijd als u direct na het eindigen van de beslistermijn of niet onredelijk laat verstuurd heeft.

Een ingebrekestelling is prematuur ofwel vroegtijdig ingediend indien deze is verstuurd voor het einde van de beslistermijn. Bij een premature ingebrekestelling wordt geen dwangsom verbeurd.

Wie is belanghebbende?

Een belanghebbende is iemand, die een rechtstreeks belang bij de beslissing op een aanvraag of bezwaarschrift heeft.

Wanneer is een bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond?

Een bezwaarschrift is kennelijk niet ontvankelijk als bij voorbaat duidelijk is, dat de indiener geen rechtstreeks belang heeft bij het besluit, waartegen het bezwaar zich richt. Een bezwaarschrift is kennelijk ongegrond als bij voorbaat al duidelijk is, dat de bezwaren ongegrond zijn.

Wat is de hoogte van de vergoeding?

De vergoeding bedraagt afhankelijk van het aantal dagen van de overschrijding van de beslistermijn maximaal € 1.260,-. De vergoeding bestaat uit een vast bedrag per dag, dat de gemeente te laat beslist heeft. Over de eerste veertien dagen is dit bedrag € 20,-, de volgende veertien dagen € 30,- en de overige veertien dagen € 40,-. Voor het geval uw aanvraag of bezwaarschrift betrekking heeft op een financiële aanspraak (bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget of een subsidie) komt daar over de periode dat te laat beslist is, de wettelijke rente bij.

 

U kunt het formulier ‘ingebrekestelling te laat beslissen’ invullen en toezenden aan de Gemeente Assen. De gemeente beslist of uw verzoek binnen twee weken dat zij alsnog de te late beslissing op de aanvraag of het bezwaarschrift genomen heeft. Bij toekenning van een vergoeding betaalt de gemeente binnen zes weken.