Informatieverzoek Wet openbaarheid van bestuur

U mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Dit komt voort uit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het kan gaan om informatie over het beleid of uit andere documenten.

De gemeente geeft de informatie op de volgende manieren:

 • U krijgt een kopie.
 • U mag het document bekijken.

Let op: u kunt een verzoek om bestuurlijke informatie alleen schriftelijk indienen, dus niet per e-mail of fax.

Dit komt voort uit de volgende besluiten:

 • Collegebesluit WOB 2013
 • Collegebesluit WOB 2015

Iedereen kan een verzoek om informatie bij de gemeente doen. De informatie moet wel aanwezig zijn bij de gemeente en niet bij bijvoorbeeld een ministerie of de provincie.

De gemeente hoeft niet alle informatie met u te delen. Uitzonderingen op de stukken die u mag inzien zijn bijvoorbeeld documenten:

 • die over de staatsveiligheid gaan
 • waardoor de koning en regering in gevaar komen
 • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
 • waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Wet bescherming persoonsgegevens)

Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid
 • voorkennis voorkomen bij de aanvrager

U geeft in uw verzoek aan:

 • over welk onderwerp u informatie wilt hebben
 • welke documenten u wilt bekijken
 • op welke manier u de informatie wilt bekijken of ontvangen

Dit kan schriftelijk. U hoeft niet te laten weten waarom u de informatie wilt hebben. 

De gemeente laat binnen 4 weken, nadat zij uw verzoek heeft ontvangen, van zich horen. Deze periode kan nog een keer verlengd worden met 4 weken.

Als u het niet eens bent met de beslissing over uw verzoek, kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken. Heeft u een spoedeisend belang? Vraag dan ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank.

Bent u het vervolgens niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. 

Doe uw verzoek om informatie bij de gemeente. Dit kan ook bij een andere overheidsinstelling.