Procedure wijzigingsplan woningbouw aan de Koekoekstraat 

Vraag en antwoord lijst

Wanneer start de procedure?

Op 16 september a.s. wordt het plan in de Berichten van de Brink in de Asser courant gepubliceerd. Het plan ligt dan 6 weken ter inzage. 

Hoe kan ik bezwaar maken/zienswijze indienen?

U kunt tijdens deze periode van zes weken zienswijzen indienen bij :
College van burgemeester en wethouders
Postbus  860
9400 AW Assen.

Wat wordt met mijn bezwaar/zienswijze gedaan?

Uw zienswijze wordt beoordeeld, samengevat en krijgt een reactie. Uw zienswijze wordt betrokken bij de beoordeling tot vaststelling van het wijzigingsplan. Ook wordt in deze beoordeling (dit heet de nota van zienswijzen) aangegeven of de ingediende zienswijze aanleiding geeft tot het wijzigingen van het plan. U ontvangt een afschrift van deze nota van zienswijzen. 


Waar kan ik de stukken raadplegen?

U kunt het plan raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl  via de zoekfunctie “Koekoekstraat Assen” of “12 woningen Koekoekstraat Assen”. 

Wijzigingsplan

Wat is het verschil tussen een wijzigingsplan en een bestemmingsplan? 

In een bestemmingsplan kan een wijzigingsbevoegdheid zijn opgenomen voor een toekomstige ontwikkellocatie. Een wijzigingsbevoegdheid bevat voorwaarden waaronder het college van burgemeester en wethouders het bestemmingsplan kunnen wijzigen. Als een plan voldoet aan deze vooraf gestelde regels/voorwaarden is het college van Burgemeester en Wethouders bevoegd het plan vast te stellen. Het hoeft dan niet meer via de gemeenteraad. 

In het bestemmingsplan Assen-oost is voor deze locatie een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Dit betekent dat dat is voorzien dat woningbouw op deze locatie mogelijk wordt gemaakt. 

Een wijzigingsplan bestaat uit drie onderdelen: 
-    de toelichting
-    de regels 
-    de verbeelding (of plankaart)

  • De toelichting bevat onder meer een beschrijving van de beoogde ontwikkeling, een toetsing aan het relevante beleid, en een toetsing aan de voorwaarden van de wijzigingsbevoegdheid. Om de uitvoerbaarheid te beoordelen wordt naar verschillende aspecten gekeken: milieu (o.a. bodem, geluid, geur, veiligheid), archeologie, ecologie, water, etc. Daarnaast wordt gekeken naar de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het plan. Dat wil zeggen, past het plan in de omgeving.
  • In de regels is opgenomen hoe hoog er gebouwd mag worden, het aantal woningen, de oppervlakte van de bebouwing, waar gebouwd mag worden en waarvoor de gronden gebruikt mogen worden. 
  • De verbeelding is een tekening met bestemmingsvlakken, bouwvlakken en aanduidingen. De regels en de verbeelding vormen samen het juridisch bindende deel van het wijzigingsplan.

Woningbouw

Hoe ziet het plan er uit?

Het plan bestaat uit 4 twee-onder-een kap woningen en 8 rijwoningen. In totaal 12 woningen.
De woningen worden aan twee zijden ontsloten. Aan de zuidzijde is dit mogelijk via de Koekoekstraat en aan de westzijde via de Oosterparallelweg. Er worden binnen het plangebied 14 parkeerplaatsen aangelegd, waarbij voor de 2-onder-1-kappers het parkeren op eigen terrein plaatsvindt. Het bestaande openbare parkeerterrein wordt met 8 parkeerplaatsen heringericht.  

Hoe hoog worden de woningen?

De maximale bouwhoogte voor de twee-onder-een kap woningen bedraagt 9,5 meter en voor de acht rijwoningen 9 meter. De goothoogte mag maximaal 6 meter bedragen. De woningen hebben een kap in de vorm van een puntdak. 

Wanneer start de bouw?

Na het afronden van de ruimtelijke procedure en na de verkoop van 8 van de 12 woningen wordt  gestart met de bouw.

Waar rijdt het bouwverkeer langs?

De bedoeling is dat het bouwverkeer via de Pelikaanstraat , Mezenlaan en Oosterpark naar het bouwterrein aan Koekoekstraat rijdt 

Wat is de verkeerssituatie na oplevering van de woningen?

Voor auto’s is de entree naar de toekomstige woningen via de Koekoekstraat. Fietsers en voetgangers kunnen zowel via de Koekoekstraat als de Oosterparallelweg bij hun woningen komen.

Moet er geheid worden?

Dat wordt nog onderzocht. Als er geheid moet worden gebeurt dat met mortelschroefpalen. Dit is de meest stille methode van heien en veroorzaakt de minste/minder overlast. 

Waar moeten de toekomstige bewoners parkeren?

Alle  woningen hebben een parkeerplaats op eigen terrein en in het openbaar gebied worden 14 parkeerplaatsen gerealiseerd.  U kunt dit op de inrichtingsschets zien.

Hoe staat het met de aanwezige bomen?

De aanwezige boom aan het einde van de sloot blijft behouden. Een berk en een plataan worden gekapt. Bij de vergunningaanvraag voor de kap van de bomen, wordt een herplantplicht opgelegd. Er worden extra bomen aan het gehele nieuwbouwplan toegevoegd. 

Bij wie moet ik zijn als ik overlast of hinder ondervind?

Voordat de bouw van de woningen wordt opgestart wordt het perceel bouwrijp gemaakt. Het perceel wordt door een aannemer klaargemaakt om de woningen te kunnen bouwen. Voordat er wordt gestart met de bouw van de woningen ontvangen de naaste omwonenden een brief van Koenen Bouw met hierin opgenomen wanneer er wordt gestart met heiwerkzaamheden, de werktijden van de bouwmedewerkers en de contactgegevens van Koenen Bouw. Zodra Koenen Bouw het perceel gaat omheinen en inrichten om daadwerkelijk te kunnen gaan bouwen wordt ter plaatse ook duidelijk aangegeven hoe u contact  kunt opnemen. 

Wie gaat er bouwen?

Koenen Bouw uit Emmen neemt de bouw voor haar rekening. Voor meer informatie gaat u naar de site www.koenenbouwemmen.nl

Hoe zien de nieuwe woningen eruit?

Zie hiervoor de bijgevoegde impressies.

Impressie 2 onder 1 kapImpressie rijwoningenKoekoekstraat plan

Te doorlopen procedure wijzigingsplan

Vooroverleg (concept)wijzigingsplan 

 Vooroverleg met diverse overheden en instanties
Mogelijkheid te reageren door instanties: 6 weken

Ontwerpwijzigingsplan (Wro)

Ontwerpwijzigingsplan ter inzage 
Mogelijkheid tot indienen van zienswijzen (College): 6 weken

Vaststelling wijzigingsplan (college)

Vastgestelde wijzigingsplan ter inzage
Mogelijkheid tot instellen van beroep (Raad van State): 6 weken

Beroep

Geen beroep: plan onherroepelijk na 6 weken
Wel beroep: uitspraak Raad van State: Ca 6-12 maanden

Inzage

Er liggen stukken in papiervorm ter inzage bij de Infobalie van het stadhuis, Noordersingel 33 te Assen. Gezien het coronavirus en de maatregelen die momenteel van kracht zijn om de verspreiding van het coronavirus te beperken heeft het onze voorkeur om de stukken digitaal te raadplegen. 
 
Mocht u niet in staat zijn om de stukken digitaal in te zien en indien het ook niet mogelijk is de stukken via de mail te ontvangen dan kunt u alleen op afspraak langskomen om de stukken in te zien. Dit kunt u doen via het algemene nummer 14 0592 of via info@assen.nl
 
Mocht u vragen hebben of u ontvangt graag een pdf via de mail neem dan gerust contact op met Esther Langbroek of Tina Meijers van de gemeente Assen via het algemene nummer  14 0592 of via info@assen.nl