Ter Inzage

Ter inzagelegging concept Nota Bodembeheer gemeente Assen

Burgemeester en wethouders van Assen maken bekend dat het concept Nota Bodembeheer met ingang van 9 juni 2016, gedurende een termijn van zes weken, ter inzage ligt in het Stadhuis.

Inhoud concept Nota Bodembeheer

Het concept Nota Bodembeheer en de nieuwe kaarten zijn in lijn met het in 2010 vastgestelde beleid en de eerder genomen besluiten. Binnen het kader van het Besluit bodemkwaliteit is het mogelijk om bodemkwaliteits- en bodemfunctiekaarten met een nota bodembeheer vast te stellen. De nota bodembeheer is enerzijds de invulling van de ambities voor hergebruik van grond en anderzijds de wettelijke invulling van het Besluit Bodemkwaliteit door de Gemeete Assen.
Voor de gemeente Assen is de nota bodembeheer een belangrijk instrument voor het uitvoeren van het grondverzet.
De bijbehorende bodemkwaliteitskaart bestaat uit een aantal kaartlagen, die als geheel een beschrijving geven van de bodemkwaliteit in een bepaald gebied. Voor toepassing van gebiedsspecifiek beleid zijn de volgende kaartlagen & overzichten opgesteld:
Functiekaart, Homogene deelgebiedenkaart, Ontgravingskaart, Toepassingskaart en een Overzicht van bijzondere omstandigheden (verdachte, onderzochte en gesaneerde locaties). De nota bodembeheer omschrijft in welke wijze we in de gemeente Assen gebruik mogen maken van deze kaartlagen en overzichten.

Waar kunt u het concept Nota Bodembeheer inzien?

U kunt het concept Nota Bodembeheer inzien bij de publieksbalie Bouwen, wonen en ondernemen in het stadhuis, Noordersingel 33 (maandag tot en met vrijdag 8.30 – 12.30 uur zonder afspraak / 13.00 – 17.00 uur (donderdag tot 19.00 uur) op afspraak). Daarnaast kan het concept Nota Bodembeheer hier downloaden:

PDFnota-bodembeheer-gemeente-assen-7-april-2016 (pdf-2MB)

Hoe kunt u inspreken?

Op grond van de gemeentelijke inspraakverordening wordt op dit moment de gelegenheid geboden een inspraakreactie kenbaar te maken. Schriftelijke inspraakreacties kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Assen, Postbus 30018, 9400 RA Assen.