Registratie aanduiding van nieuwe en lokale politieke groeperingen

Uiterlijk 19 december 2022 kunnen nieuwe en bestaande (lokale) politieke groeperingen hun partijnaam (aanduiding) registreren bij het centraal stembureau van de provincie Drenthe. De aanduiding komt dan bovenaan de kandidatenlijst te staan, en op het stembiljet. Voor de Provinciale Statenverkiezing is het centraal stembureau gevestigd in de gemeente Assen. U wordt geadviseerd om de aanduiding ruim voor 19 december 2022 te registreren. Zodoende kunnen eventuele fouten bij het verzoek nog op tijd hersteld worden.

Na 19 december 2022 is het niet meer mogelijk om een aanduiding te registreren. U kunt dan nog wel deelnemen aan de verkiezing, maar dan met een blanco lijst. Er is dan geen vermelding van een aanduiding van uw groepering boven de kandidatenlijst en op het stembiljet.

Het centraal stembureau registreert de aanduiding in een register. Dit is de aanduiding waarmee u op de kandidatenlijst wordt vermeld. Dit kan zijn:

 • De volledige naam van de groepering;
 • De afkorting van de naam van de groepering;
 • Combinatie van beide.

Het is niet zonder meer toegestaan lokale informatie aan bestaande geregistreerde landelijke of provinciale aanduidingen van partijen toe te voegen (bijvoorbeeld “Politieke partij Drenthe” in plaats van “Politieke partij”). Eventuele toevoegingen worden als nieuwe aanduidingen gezien waarvoor een nieuw registratieverzoek moet worden ingediend. Ook moet blijken dat de landelijke partij geen bezwaar heeft tegen de registratie op lokaal niveau.

Voorwaarden voor registratie

Een politieke groepering moet een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zijn (een stichting is niet toegestaan). Als bewijs hiervan moet bij het verzoek om registratie o.a. worden overlegd:

 • Een registratieverzoek. U kunt het formulier tot registratie downloaden;
 • Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd;
 • Een bewijs van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel;
 • Een bewijs van betaling van een waarborgsom van € 225,00;
 • Een verklaring van de groepering waarin de gemachtigde en plaatsvervangende gemachtigde worden aangewezen.

Voor registratie van de aanduiding van een politieke groepering moet een waarborgsom worden betaald van € 225,00. Dit bedrag moet worden overgemaakt op rekeningnummer NL28BNGH0285000497 t.n.v. de gemeente Assen, onder vermelding van: waarborgsom registratie Provinciale Statenverkiezing, de naam van de politieke groepering en het adres waar het betaalbewijs naartoe gezonden moet worden.

Het bedrag moet vóór maandag 19 december 2022 op de genoemde rekening zijn bijgeschreven. Na ontvangst wordt een bewijs van betaling afgegeven. De waarborgsom wordt weer teruggestort wanneer de groepering een geldige kandidatenlijst heeft ingediend.

Het verzoek wordt afgewezen als:

 • De aanduiding in strijd is met de openbare orde;
 • De aanduiding verwarrend is omdat deze geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een al geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering, of met een aanduiding waarvoor al een registratieverzoek is ingediend;
 • De aanduiding misleidend is voor de kiezers;
 • De aanduiding meer dan 35 letters of andere tekens bevat;
 • De aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenkomt met die van een door de rechter verboden en ontbonden rechtspersoon;
 • Op dezelfde dag een registratieverzoek wordt ingediend met dezelfde/ gelijkluidende aanduiding.

Besluitvorming

Het centraal stembureau neemt op korte termijn een beslissing over het verzoek tot registratie.

Een registratieverzoek wordt beoordeeld op de criteria genoemd in artikel G2 van de Kieswet. De gemachtigde ontvangt hiervan schriftelijk bericht. Daarnaast publiceert het centraal stembureau de beslissing op de website van de gemeente Assen en in het provinciaal blad. Iedere belanghebbende kan uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de openbare kennisgeving beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor vragen over de registratie van een aanduiding kunt u mailen naar verkiezingen@assen.nl.