Solide begroting in zorgelijke tijd

19 oktober 2022
Voorpagina
Voorkant van het document "Programmabegroting 2023".

De Begroting 2023 van de gemeente Assen laat een positief beeld zien van de financiële ruimte in de komende jaren. Dat geeft voldoende armslag om de ambities van het college waar te maken en te bouwen aan de toekomst van de stad. Tegelijkertijd zijn er uiteraard zorgen over de toenemende inflatie en stijging van de energieprijzen. Samen met de gemeenteraad zal het college in de komende tijd kijken wat er nodig is om inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen in Assen te ondersteunen. Dat zal uiteraard ook invloed hebben op de begroting.

Het college heeft in de Begroting 2023 nog geen voorschot genomen op de maatregelen die mogelijk nodig zijn voor deze aanvullende ondersteuning. Dat betekent ook dat er niet per sé gewacht hoeft te worden tot het nieuwe jaar. In principe is en blijft het mogelijk om maatregelen per direct met een begrotingswijziging vast te stellen. De definitieve keuze over wat nodig is, zal in nauwe samenspraak met de gemeenteraad worden gemaakt.

Net als in coronatijd is het dus goed denkbaar is dat de actuele situatie op enig moment acuut vraagt om andere prioriteiten. Maar uiteraard is de Begroting ook een invulling van het Bestuursakkoord “Dichtbij en daadkrachtig” en de Kaderbrief 2023 die in juli door de gemeenteraad is vastgesteld. Daaruit was al gebleken dat er tot en met 2025 voldoende financiële ruimte is, maar dat het beeld daarna onzeker is door een korting op het gemeentefonds. Inmiddels is duidelijk dat het kabinet dit deels repareert, maar dat er nog steeds een terugval zal zijn.

Het komend jaar zal de uitvoering van het bestuursakkoord verder vorm moeten krijgen. Daarbij zal de nadruk liggen op wijkgericht werken, ook op het gebied van dienstverlening en zorg, experimenteren met nieuwe vormen van participatie, stimuleren van bewegen, ontmoeten, sporten en spelen. Maar ook het vestigingsklimaat en het culturele klimaat versterken, de woningbouw in een stroomversnelling brengen en meters maken in de energietransitie.

De volledige Begroting 2023 is te vinden op: https://assen.publicaties.app/pub/programmabegroting2023/0/p1-homepage