Stabiele begroting, maar financiële toekomst zorgelijk

29 september 2023
Voorpagina

Na een aantal zorgelijke jaren waarin acute crises zoals corona, de oorlog in Oekraïne en de gestegen energieprijzen begrotingen aan alle kanten onderuit haalden, laat de Begroting 2024 een wat stabieler beeld zien. In de komende twee jaar zijn er meer dan voldoende middelen beschikbaar om belangrijke stappen te zetten in de uitvoering van de ambities van het bestuursakkoord ‘Dichtbij en Daadkrachtig’. Maar door de korting op het gemeentefonds vanaf 2026 blijft het financiële beeld op de langere termijn onzeker. Met de verkiezingen en een kabinetsformatie in aantocht, is daar op korte termijn geen verbetering in te verwachten. 

Voor veel gemeenten, en dus ook voor ons, maakt deze onzekerheid het lastig om grote maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Zeker als dit leidt tot structurele uitgaven op langere termijn. Het komend jaar zal het college op basis van een tussentijdse evaluatie aangeven welke keuzes er eventueel gemaakt moeten worden en aan de raad voorstellen doen voor eventueel noodzakelijke bijstellingen van het beleid. Dat doet niets af aan de ambities uit het Bestuursakkoord.

Toekomst

Versnellen van de woningbouw, op orde brengen van ruimtelijke plannen, inzet op energietransitie en toekomstbestendig maken van het energiesysteem zijn grote opgaven waar het college in 2024 volop op inzet. Net als op het leefbaar en vitaal houden van wijken, via de wijkaanpakken, met extra inzet op gezondheid en welzijn en zorg en ondersteuning dichtbij. Gerichte ondersteuning, waarbij de mens centraal staat, geldt zeker ook voor groepen die het financieel hard nodig hebben. Bijvoorbeeld jonge Assenaren, die aan de kant staan of kwetsbaar zijn. De uitvoering van de notitie ‘Beleid voor jongeren’ geeft jongeren in de komende tijd een grotere stem en meer invloed.

Ruimtelijke Economische Visie

Versterken van de economie en het vestigingsklimaat ziet het college als een belangrijk middel om de werkgelegenheid in Assen te vergroten. In de kaderbrief was aangekondigd dat het college in de Begroting 2024 de uitvoering van de Ruimtelijke Economische Visie zou vertalen. Voor het in samenhang oppakken van de gebiedsontwikkelingen Zuidoost Assen, Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ) en Johan Willem Friso Kazerne vraagt het college aan de raad om zowel in 2024 als in 2025 500.000 euro beschikbaar te stellen.

Begroting 2024 bekijken

Naar verwachting gaat de gemeenteraad de Begroting 2024 op 9 november vaststellen. De begroting kunt u hier vinden.