Transformatiesubsidie

Waar gaat het om?

Een transformatiesubsidie kan worden toegekend als vastgoed met bestemming detailhandel  in het transformatiegebied verbouwd/aangepast wordt naar een andere bestemming. Deze nieuwe bestemming moet passen binnen de binnenstadsvisie en mag geen wonen of horeca zijn.

Op dit kaartje zie je wat het transformatiegebied (binnen de rode lijn, maar buiten het kernwinkelgebied) en het kernwinkelgebied is.

Wat is het de subsidiebedrag?

De vergoeding voor het transformeren van het vastgoed bedraagt 1/3 deel van de fysieke verbouwingskosten tot een maximum van € 50.000

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

  • Voor een vastgoedobject kun je maar eenmaal transformatiesubsidie krijgen
  • De transformatie leidt tot een verbetering van de (ruimtelijke) kwaliteit van het transformatiegebied en moet zichtbaar een kwaliteitsverbetering zijn van het (ruimtelijk) beeld dat bij de nieuwe functie past. De plannen worden beoordeeld in verhouding tot de aangrenzende bebouwing en de (stedenbouwkundige) impact voor de omgeving.
  • Als de transformatiesubsidie wordt toegekend, stemt de eigenaar in met het opheffen van de detailhandelsbestemming in het bestemmingsplan en met de nieuwe bestemming die het pand krijg.
  • De eigenaar zal bij zijn eventuele rechtsopvolgers bedingen dat de locatie tot aan de aanpassing van het bestemmingsplan niet opnieuw in gebruik wordt genomen voor de bestemming detailhandel en alleen gebruikt wordt voor doeleinden die passen binnen de toekomstige bestemming en dat ook de rechtsopvolgers, zolang de nieuwe bestemming niet onherroepelijk van kracht is, dit bij hun opvolgers bedingen.
  • Het transformatieplan moet voldoen aan de door de commissie Ruimtelijke Kwaliteit te stellen randvoorwaarden
  • Als het gaat om  parkeren moet een adequate oplossing worden geboden die ook past binnen het gemeentelijke beleid en de geldende wet- en regelgeving.

Klik hier voor alle voorwaarden

Hoe vraag je subsidie aan?

  1. Vul het aanvraagformulier volledig in
  2. Voeg een transformatieplan toe, dat tenminste bestaat uit een voorlopig ontwerp en een gedetailleerde investeringsraming.
  3. Stuur deze documenten naar

Gemeente Assen
afdeling ASUB
t.a.v. Front Office Subsidies (FOS)
Postbus 30018
9400 RA ASSEN
Email:
subsidies@assen.nl 

De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Als het subsidieplafond voor het betreffende subsidieonderdeel is bereikt worden geen aanvragen meer in behandeling genomen.

Meer informatie

Bekijk de volledige stimuleringsregeling, inclusief alle voorwaarden en uitsluitingen

Heb je nog vragen over de regeling? Neem dan contact op met Radboud Reuvekamp, via tel 14 0592