Subsidie evenementen

De gemeente Assen kent twee soorten subsidies voor evenementen: een meerjarige en een incidentele subsidie. Heeft u een nieuwe evenement? Dan kunt u alleen een aanvraag indienen bij de Subsidieregeling Incidentele Evenementen.

Als een evenement succesvol is verlopen, dan kan het evenement op de lijst van meerjarige subsidies orden opgenomen. De Subsidieregeling Incidentele Evenementen kent een aantal criteria waaraan we de aanvraag toetsen.

Beleidsregels Subsidieregeling evenementen.

PDFAanvraag Incidentenbudget Evenementen (pdf - 370kB)

PDFAanvraag Incidentenbudget Evenementen (pdf - 370kB)

Als u niet over print- en scanmogelijkheden beschikt, kunt u via subsidies@assen.nl een papieren formulier aanvragen.

Er zijn over het jaar drie subsidierondes met sluitingsdata voor het indienen van een incidentele subsidieaanvraag: 1 januari, 1 mei en 1 september. Alle aanvragen die op de betreffende sluitingsdatum binnen zijn, en betrekking hebben op een project dat niet binnen 13 weken na indiening van de aanvraag plaatsheeft, behandelen we in de betreffende adviesronde. In elke subsidieronde is een vast bedrag beschikbaar. Als niet het volledig beschikbare bedrag wordt toegekend aan de ingediende initiatieven, dan schuift het restant door naar een volgende ronde.

De Adviescommissie Evenementensubsidies adviseert over subsidieaanvragen uit het evenementenbudget.