Subsidieregeling Afkoppelen Hemelwater 2021 - 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Assen.

Gelet op het bepaalde in artikel 4.21 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 5 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Assen en de door de gemeenteraad aangenomen motie duurzaamheid en het Gemeentelijk Water en Rioleringsplan 2019-2024 op 16 januari 2020. 

Overwegende dat het wenselijk is om een subsidie beschikbaar te stellen voor het afkoppelen van verharding van het watersysteem om zo te stimuleren dat de inwoners van Assen bewuster worden gemaakt van de klimaatverandering en het opvangen, vasthouden en bergen van regenwater. 

Besluit vast te stellen de volgende regeling: 

“SUBSIDIEREGELING AFKOPPELEN HEMELWATER 2021-2022” 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

In deze regeling en daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Aanvraag: een formulier die bij de gemeente wordt ingediend
b. Aanvrager: een natuurlijk persoon of bedrijf die woont of staat in de gemeente Assen en op dat woonadres staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (Brp)
c. Asv: de Algemene subsidieverordening gemeente Assen
d. Wet: de Algemene wet bestuursrecht
e. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen
f. Schoon verhard oppervlak: het oppervlak zoals daken, wegen, verharde terreinen, waarvan het hemelwater, dat tot afstroming komt, als schoon kan worden aangemerkt
g. Gemengd stelsel: gecombineerde afvoer van afvalwater en hemelwater
h. Afkoppelen: het definitief ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater dat op een verhard oppervlak valt via de gemengde riolering wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie
i. Bovengrondse infiltratie: hemelwater dat van verhard oppervlak afstroomt om aan de oppervlakte in de bodem infiltreren 

Artikel 2 Doel van de regeling 

Deze regeling heeft als doelen:
a. De inwoners van de gemeente Assen bewuster te maken van de klimaatverandering en effecten hiervan in en rond de woning en het openbaar gebied door het opvangen, vasthouden en bergen van regenwater.
b. Het regenwater in het watersysteem vast te houden en te bergen om zo de gevolgen van de klimaatontwikkeling, wateroverlast, hittestress en droogte in de bestaande stad te verminderen.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Het college kan aan een aanvrager subsidie verstrekken voor het afkoppelen van hemelwater mits het woonadres gelegen is binnen de gemeente Assen en onder de in deze regeling opgenomen voorwaarden. Niet alleen het afkoppelen van verharding van het gemengd riool en het aankoppelen 
op het hemelwaterriool of grondwatersysteem is subsidiabel maar ook het verwijderen van verharding. 

Artikel 4 Subsidie 

a. Er geldt een bedrag per m2 afgekoppeld schoon verhard oppervlak conform de gestaffelde categorie-indeling en afhankelijk van het totale afgekoppelde oppervlak.
b. Gestaffelde categorie-indeling afkoppelsubsidie voor bedrijven en particulieren 
Grootte afgekoppeld oppervlak per aanvrager - Basisbedrag subsidie
De eerste 150 m2  - € 2,67 per m2
van 150 tot 1000 m2 - € 2,50 per m2
boven 1000 m2  - € 2,00 per m2
c. Het college stelt jaarlijks de hoogte van de in lid b bedoelde bedragen per m2 vast.
d. Als de aanvrager krachtens artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen en de aanvraag compleet is.

Artikel 5 Voorwaarden en verplichtingen 

Het college kan aan de aanvrager, als tegemoetkoming in de aanschafkosten, een subsidie verlenen, onder de volgende voorwaarden en verplichtingen:
a. Het adres van de aanvrager bevindt zich binnen de gemeente Assen;
b. De aanvrager is eigenaar of huurder van de woning/ bedrijfsgebouw / bijgebouw, waarbij hij toestemming heeft van de eigenaar; 
c. De aanvraag moet worden aangevraagd door middel van het daarvoor opgestelde standaard aanvraagformulier van de gemeente Assen.
d. Het college kan aanvullende stukken verlangen, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk blijkt voor het beoordelen van de aanvraag.
e. De werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend moet binnen 3 maanden na subsidieverlening in uitvoering zijn genomen.
f. De werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend moet binnen 6 maanden na subsidieverlening gereed zijn.
g. De subsidieontvanger dient de subsidieverstrekker in kennis te stellen als hij start met de uitvoering. De subsidieverstrekker dient de mogelijkheid te hebben om de locatie vooraf aan de werkzaamheden te bezoeken en de werkzaamheden bij open sleuf te controleren. Dit bezoek en controle geschiedt tijdens kantooruren. De controle dient minimaal drie werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aangevraagd te worden.
h. De regenpijp is nu nog aangesloten op het openbaar gemengd (of vuilwater)riool en niet al eerder afgekoppeld.
i. Het af te koppelen oppervlak waar het om gaat is minimaal 40 m2. U berekent het oppervlak aan de hand van de plattegrond (dus niet een schuin dak). Het af te koppelen oppervlak dient duidelijk te worden aangegeven op een plattegrond.
j. Het moet duidelijk zijn wat er met het regenwater gebeurt na afkoppeling van de regenpijp. Het moet bijvoorbeeld kunnen infiltreren in uw eigen tuin en het mag geen negatief effect hebben op de omgeving. Bij een bui die gemiddeld eens per twee jaar voorkomt, is dat zo’n 20 liter per m2. Bij een oppervlakte van 40 m2, moet er dan dus ruimte zijn voor het regenwater van 800 liter. En bij het afkoppelen van bijvoorbeeld 100m2, is dat al 2000 liter! Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.riool.info/regen-opvangen-in-de-tuin
k. Alleen bestaande panden komen in aanmerking voor subsidie. 

Artikel 6 Aanvraag

Voor realisatie van de afkoppeling kan de aanvrager een aanvraag om subsidie indienen door het insturen van:
a. Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
b. Het college is bevoegd ook andere dan of slechts enkele van, de gemeente gegevens te verlangen, indien die voor het nemen van de beslissing op die aanvraag noodzakelijk zijn. 

Artikel 7 Subsidievaststelling

a. Als de werkzaamheden bij open sleuf zijn gecontroleerd en is vast gesteld dat de werkzaamheden conform de aanvraag zijn uitgevoerd dan wordt overgegaan tot uitbetaling. 

Artikel 8 Betaling 

a. De betaling vindt plaats binnen 6 weken na de controle. 

Artikel 9 Intrekking 

b. Het college kan de beschikking tot subsidieverlening intrekken indien niet is gestart met de werkzaamheden waarvoor de subsidie verleend binnen 6 maanden na verlening van de subsidie of de werkzaamheden niet zijn afgerond binnen 2 jaar na de subsidieverlening.
c. Het college kan op verzoek ontheffing verlenen van de in het eerste lid genoemde termijnen. 

Artikel 10 Weigeringsgronden 

De subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a. Er sprake is van een situatie beschreven in artikel 4:25 of 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht of in artikel 9 van de Asv.;
b. De aanvraag niet past binnen de subsidiabele activiteiten, zoals bedoeld in artikel 4
c. Indien het afkoppelen vanuit milieu hygiënisch of hydrologisch oogpunt ongewenst is.
d. Indien naar het oordeel van het college de infiltratie van het afgekoppelde hemelwater in de bodem of afvoer naar open water in die specifieke situatie niet haalbaar of niet wenselijk is.
e. Indien het afkoppelen op enigerlei wijze overlast veroorzaakt.
f. Indien de (grond)waterbeheerder negatief heeft geadviseerd over de aanvraag.
g. Er voor dezelfde subsidiabele activiteit voor de gehele aangevraagde bedrag vanuit een andere regeling of voorziening ( ook van andere overheid (instellingen) al een subsidie of budget in welke vorm dan ook aan de aanvrager beschikbaar is gesteld en toekenning van de aanvraag tot een dubbeling zou leiden. Er kan voor eenzelfde activiteit geen dubbele subsidie worden aangevraagd.
h. Is begonnen met het werk voordat op de aanvraag is beslist
i. Niet binnen 12 maanden na de datum van verlening van de subsidie de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan deze regeling buiten toepassing laten of van de bepalingen in deze regeling afwijken als daaraan vastgehouden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn tot de daarmee te dienen belangen. 

Artikel 12 Inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking ervan

Artikel 13 Citeerartikel

Deze regeling wordt aangehaald als ”subsidieregeling Afkoppelen Hemelwater”.

Vastgesteld in de vergadering van