Subsidieregeling “Frisse start vrijwilligers”

Het college van B&W van Assen,

Gelet op;
De Algemene subsidieverordening gemeente Assen;

Overwegende dat;

 • Vrijwilligersorganisaties zoals buurthuizen, jeugdclubs, sportverenigingen en cultuurorganisaties belangrijk zijn voor de versterking van de sociale basis en daarmee het gewone leven in onze gemeente; 
 • Covid-19 het afgelopen jaar een grote impact heeft gehad op deze organisaties en hun sociaal culturele activiteiten; 
 • Het van belang is dat zij – nu en straks na Corona – hun belangrijke bijdrage aan onze samenleving kunnen blijven leveren;
 • Het Rijk en de Provincie Drenthe middelen beschikbaar hebben gesteld om hen bij het opnieuw opstarten van activiteiten te ondersteunen;
 • De Provincie Drenthe in totaal € 68.798 beschikbaar stelt;
 • Vanuit het Rijk € 29.000 beschikbaar is voor (jeugd) vrijwilligersorganisaties;
 • Deze twee bedragen een financiële basis bieden voor een subsidieregeling voor vrijwilligers.

Besluit daarom vast te stellen de navolgende regeling;

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:
a.    vrijwilliger: iemand die uit vrije wil en onbetaald werk doet voor anderen of voor de samenleving. 
b.    vrijwilligersorganisatie: organisatie met een ideële doelstelling, waarbij alle inkomsten worden ingezet ten gunste van de doelstelling van de organisatie en de uitvoering van het primaire proces door vrijwilligers wordt gedaan; 
c.    de sociale basis: het samenspel tussen wat bewoners met en voor elkaar doen, wat vrijwilligers bijdragen en de meer professionele, georganiseerde sociale basisvoorzieningen. Ze raken aan alle aspecten van het gewone leven: ontmoeting, onderwijs, opvoeding, werk, gezondheid, wonen, bewegen, cultuur en veiligheid. De voorzieningen zijn laagdrempelig, iedereen kan er gebruik van maken. 
d.    sociale activiteiten: activiteiten die betrekking hebben op het welzijn van de samenleving.
e.    culturele activiteiten: activiteiten of gebeurtenissen op het gebied van kunst, ontspanning en/of uitgaan.
f.    activiteiten: activiteiten op sociaal cultureel gebied die bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van de sociale basis tijdens en/of na corona.

Artikel 2. Wie kan subsidie aanvragen

 1. Vrijwilligersorganisaties die met het opstarten van sociale en/of culturele activiteiten tijdens en/of na corona een bijdrage leveren aan de sociale basis en daarmee aan het gewone leven in Assen, kunnen een subsidie op grond van deze regeling aanvragen. 
 2. Aan een vrijwilligersorganisatie wordt daarnaast de eis gesteld dat zij een rechtspersoon is,  actief in de gemeente Assen.

Artikel 3. Voor welke activiteiten is subsidie beschikbaar

 1. Het college verstrekt subsidie voor het opstarten van sociale en/of culturele activiteiten die  de sociale basis in wijken en buurten van Assen tijdens en na corona versterken.
 2. De verstrekte subsidie moet ten goede komen aan activiteiten binnen de gemeente Assen.

Artikel 4. Hoeveel subsidie kan ik aanvragen

1.    Verenigingen kunnen op basis van hun ledenaantal subsidie aanvragen. Hierbij gelden de volgende bedragen: 
a.    Kleine verenigingen tot 100 leden:             € 500
b.    Middelgrote verenigingen met 101-500 leden:    € 1000
c.    Grote verenigingen met meer dan 500 leden:     € 1500
2.    Voor stichtingen geldt dat zij een subsidie van maximaal € 1500 kunnen aanvragen.

Artikel 5. Verdeling van het subsidieplafond 

1.    De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst totdat het maximumbedrag van het subsidieplafond is besteed.
2.    Een aanvraag wordt slechts in behandeling genomen als het aanvraagformulier, vastgesteld door het college, volledig is ingevuld.   

Artikel 6. Aanvraag

1.    In uw aanvraag geeft u zo concreet mogelijk aan voor welke activiteiten u subsidie wilt aanvragen.
2.    Aanvrager toont aan dat het gaat om het opstarten van activiteiten tijdens en na corona.
3.    Aanvrager toont aan dat het sociaal culturele leven met de activiteit wordt versterkt.
4.    Per rechtspersoon kan slechts een keer subsidie worden aangevraagd.

Artikel 7. Termijnen

1.    Tot uiterlijk 6 weken voor aanvang van de activiteit kan subsidie worden aangevraagd. 
2.    Een subsidie in het kader van deze regeling wordt bij verlening direct vastgesteld. 

Artikel 8. Aanvraagperiode

1.    Vanaf 1 april 2021 tot en met 31 december 2021 kunnen aanvragen op grond van deze regeling worden ingediend. 
2.    Voor alle verstrekte subsidies op grond van deze regeling geldt dat het verleende bedrag voor 31 december 2022 moet zijn verantwoord op grond van artikel 10.

Artikel 9. Weigeringsgronden

De subsidie wordt in elk geval geweigerd als: 
a.    de activiteit voldoet niet aan het gestelde in deze regeling.
b.    de subsidie wordt ingezet voor het aanvullen van financiële tekorten.

Artikel 10. Subsidieverplichtingen

1.    Na afloop van de activiteiten toont de aanvrager bij het college aan dat de activiteiten hebben plaatsgevonden. 
2.    Aantonen op grond van het eerste lid kan door het college in kennis te stellen van gemaakt beeldmateriaal zoals foto’s, filmpjes, vlogs etc. Indien mogelijk wordt dit materiaal gedeeld via social media. 

Artikel 11. Hardheidsclausule

Als toepassing van deze subsidieregeling leidt tot onredelijkheid voor een aanvrager beslist het college zonodig   in afwijking van deze regeling. 

Artikel 12. Citeertitel en Inwerkingtreding

1.    Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling frisse start vrijwilligers.
2.    Deze regeling treedt in werking op 1 april 2021 en vervalt op 1 januari 2022.
3.    Deze subsidieregeling blijft van toepassing op verstrekte subsidies op grond hiervan na 31 december 2021.

Aldus vastgesteld in de vergadering van B&W van Assen op …


M.L.J. Out, burgemeester

T. Dijkstra, secretaris