Subsidieregeling Groene daken 2021 en 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Assen.

Gelet op het bepaalde in artikel 4.21 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 5 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Assen en de door de gemeenteraad aangenomen motie duurzaamheid en het Gemeentelijk Water en Rioleringsplan 2019-2024 op 16 januari 2020.

Overwegende dat het wenselijk is om een subsidie beschikbaar te stellen voor het aanbrengen van een groen dak om zo te stimuleren dat de inwoners van Assen bewuster worden gemaakt van de klimaatverandering en het opvangen, vasthouden en bergen van regenwater. Besluit vast te stellen de volgende regeling:

“SUBSIDIEREGELING GROEN DAKEN 2021 EN 2022” 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling en daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Aanvraag: een formulier die bij de gemeente wordt ingediend
b. Aanvrager: een natuurlijk persoon of bedrijf die woont of staat in de gemeente Assen en op dat woonadres staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (Brp)
c. Asv: de Algemene subsidieverordening gemeente Assen
d. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen
e. Woning: het gebouw waarin aanvrager woont en is ingeschreven in de Brp
f. Bijgebouw: een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.
g. Gebouw: elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.
h. Groene daken: daken, met een vegetatiepakket, dat is opgebouwd uit bijvoorbeeld een wortelkerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag met droogte resistente soorten, en die geen gebruiksfunctie hebben.

Artikel 2 Doel van de regeling

Deze regeling heeft als doelen:
a. De inwoners van de gemeente Assen bewuster te maken van de klimaatverandering en effecten hiervan in en rond de woning door het opvangen, vasthouden en bergen van regenwater.
b. Het regenwater in het watersysteem vast te houden en te bergen om zo de gevolgen van de klimaatontwikkeling, wateroverlast, hittestress en droogte in de bestaande stad te verminderen.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Het college kan aan een aanvrager subsidie verstrekken voor het aanbrengen van een groen dak mits het woonadres gelegen is binnen de gemeente Assen en onder de in deze regeling opgenomen voorwaarden.

Artikel 4 Subsidie

a. De subsidie bedraagt € 20 per vierkante meter aangebracht groen dak inclusief BTW.
b. Als de aanvrager krachtens artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen en de aanvraag compleet is. 

Artikel 5 Voorwaarden en verplichtingen

Het college kan aan de aanvrager, als tegemoetkoming in de aanschafkosten, een subsidie verlenen, onder de volgende voorwaarden en verplichtingen:
a. Het adres van de aanvrager bevindt zich binnen de gemeente Assen;
b. De aanvrager is eigenaar of huurder van de woning/ bedrijfsgebouw / bijgebouw, waarbij hij toestemming heeft van de eigenaar;
c. Het groene dak wordt permanent aangebracht op een gebouw op het betreffende adres van de aanvrager.
d. De subsidie wordt vertrekt na de opdrachtverlening van het aanbrengen van het groene dak.
e. Het groene dak dient in 2021 en 2022 te zijn aangekocht of opdracht voor te zijn gegeven.
f. Herstel, reparatie, onderhoud of uitbreiding van het groene dak zijn uitgesloten van subsidie.
g. Een bouwvergunning of een monumentenvergunning moet aanwezig zijn indien vereist.
h. De oppervlakte van het aan te brengen groene dak moet minimaal 6 m2 zijn.
i. Een subsidieaanvraag kan gaan tot een maximaal dakoppervlak van 500 m2.
j. De aanvraag moet gaan over een bestaand gebouw. Nieuwbouw komt niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 6 Aanvraag

Voor realisatie van het Groene dak kan de aanvrager een aanvraag om subsidie indienen door het insturen van:
a. Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
b. Een kassabon/ aanschaf bon met technische specificatie, situatietekening op schaal (1:1000) en/of foto en aankoopdatum gedateerd in 2021 en 2022.
c. Het college is bevoegd ook andere dan of slechts enkele van, de gemeente gegevens te verlangen, indien die voor het nemen van de beslissing op die aanvraag noodzakelijk zijn. 

Artikel 7 Weigeringsgronden 

De subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a. Er sprake is van een situatie beschreven in artikel 4:25 of 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht of in artikel 9 van de Asv;
b. De aanvraag niet past binnen de subsidiabele activiteiten, zoals bedoeld in artikel 4
c. Er niet wordt voldaan aan de vereisten, zoals bedoeld in artikel 6 en 7
d. Er voor dezelfde subsidiabele activiteit voor de gehele aangevraagde bedrag vanuit een andere regeling of voorziening ( ook van andere overheid (instellingen) al een subsidie of budget in welke vorm dan ook aan de aanvrager beschikbaar is gesteld en toekenning van de aanvraag tot een dubbeling zou leiden. Er kan voor eenzelfde activiteit geen dubbele subsidie worden aangevraagd.
e. Is begonnen met het werk voordat op de aanvraag is beslist
f. Niet binnen 12 maanden na de datum van verlening van de subsidie de werkzaamheden zijn
uitgevoerd.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan deze regeling buiten toepassing laten of van de bepalingen in deze regeling afwijken als daaraan vastgehouden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn tot de daarmee te dienen belangen. 

Artikel 9 Inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking ervan

Artikel 10 Citeerartikel

Deze regeling wordt aangehaald als ”subsidieregeling groene daken 2021 en 2022”.

Vastgesteld in de vergadering van