Uitstraling van terrassen

In Assen willen we een levendige binnenstad met goede voorzieningen. We willen dat inwoners, bezoekers en ondernemers zich prettig voelen in een mooie omgeving. Daarom hebben we ook richtlijnen gemaakt over kwaliteit.

Het kwaliteitsdocument sluit aan bij het vernieuwde terrassenbeleid. In het terrassenbeleid staan de regels die gaan over veiligheid- en toegankelijkheid van de openbare ruimte. Op basis van deze regels kan de burgemeester de vergunningen voor de horecagelegenheden met terras verlenen. Een deel van de onderwerpen van dit kwaliteitsdocument zijn daarom overgenomen in de regelgeving. Het gaat dan om de elementen die te maken hebben met veiligheid en toegankelijkheid. Bijvoorbeeld de hoogte van de schotten en het vrijhouden van toegangsdeuren. De onderwerpen in het kwaliteitsdocument die alleen gaan over kwaliteit, zijn richtinggevend. Zij vormen de richtlijn voor het kwaliteitsbeeld van hoe de terrassen in de gemeente Assen er uit komen te zien. Daarnaast kan voor het inrichten van een terras ook andere beleid van toepassing zijn, waaronder welstandsbeleid, monumentenbeleid en reclamebeleid. Objecten en ingrepen waarvoor volgens het bestemmings- of omgevingsplan een vergunningsplicht geldt blijven onverminderd vergunningsplichtig. 

Kwaliteit maken we samen

Terrassen zijn belangrijk voor de sfeer en beleving van de (binnen)stad. Voor de bezoekers van de terrassen en voor de beleving van de openbare ruimte. Terrassen zijn zowel onderdeel van de openbare ruimte als deel van de horecazaak. We zetten in op een binnenstad die harmonieus in zijn geheel aantrekkelijk is om te winkelen, wonen en verblijven in plaats van ieder voor zich. Voor die goede balans zijn openheid en transparantie van terrassen als onderdeel van de openbare ruimte en een balans tussen samenhang in uitstraling en individuele vrijheid in uitstraling van belang. Tegelijkertijd is er behoefte aan meer mogelijkheden voor ondernemers voor hun bedrijfsvoering, bijvoorbeeld in de vorm van winterterrassen en verankering van parasols en schermen. Dit kwaliteitsdocument zet in op het verenigen van deze twee wensen; in harmonie is meer mogelijk.

Gastvrij

De binnenstad heeft een mix van openbare en betaalde zitplekken. Terrassen dragen bij aan de gastvrijheid van de binnenstad, maar gaat niet ten koste van toegankelijkheid van andere gebruikers. Hierbij is ruimte voor terrassen, maar deze zijn te gast in de openbare ruimte. Het kwaliteitsdocument document doet uitspraken over hoe de gemeente hierover regie voert.

Aantrekkelijk

De binnenstad in zijn geheel als bestemming waarbij de totaalbeleving centraal staat; de collectieve uitstraling is belangrijker dan de individuele uitstraling. De terrasinrichting is in harmonie met elkaar en de omgeving en overschreeuwt niet. Dit kwaliteitsdocument geeft richting aan hoe hier invulling aan gegeven kan worden. 

Groen

De binnenstad heeft een robuuste groene inrichting die bijdraagt aan het groene karakter van Assen, klimaatadaptatie en biodiversiteit. De terrasinrichting kan groene elementen hebben die aansluiten op lokaal karakter, maar een duurzaam groene klimaatrobuuste binnenstad is een (gemeentelijke) opgave voor de inrichting van de openbare ruimte.

De terrassen van Assen

In Assen worden in de basis drie typen terrassen onderscheiden; ondiepe gevelterrassen, diepe gevelterrassen en eilandterrassen. Gezien hun verschillende karakter is op deze typen terrassen een andere behoefte aan inrichtingselementen, maar hebben deze ook op een andere manier invloed op de uitstraling van de openbare ruimte. Daarnaast is het mogelijk om op een deel van de gevelterrassen een winterterras in te richten. Voor dit seizoensgebonden type terras gelden andere regels dan tijdens de reguliere terrasopstelling. De in dit hoofdstuk opgenomen regels zijn van toepassing op het type terras, ongeacht de locatie.