Wat is de Wlz?

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zorg en verblijf voor kinderen, jongeren volwassenen en ouderen die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. Het kan gaan om:

  • Verblijf in een zorginstelling:
    Het kan hier gaan om een verpleeg- of verzorgingstehuis, of een woonvorm in de gehandicaptenzorg.
  • Thuis wonen met zorg uit de Wlz:
    Voor jeugd en volwassenen die intensieve zorg nodig hebben, en voor wie het verantwoord is om thuis te blijven wonen, bijvoorbeeld omdat er voldoende toezicht aanwezig is.
  • ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen)-assistentie in en om de ADL-woning
  • Gespecialiseerde behandeling:
    In 2015 valt ook gespecialiseerde behandeling onder een subsidieregeling van de Wlz. De behandeling moet gericht zijn op herstel of verbetering van een aandoening, of het verbeteren van vaardigheden of gedrag. Dit kan zijn het leren omgaan met woedeaanvallen, of het voorkomen van complicaties bij complexe problematiek. Vraag uw behandelaar of de beoogde behandeling onder de Wlz valt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), zij stellen de indicaties voor de Wlz.