Wie beslist er over een verlofaanvraag in verband met leerplicht?

Over een verlofaanvraag van 10 dagen of minder beslist de schooldirecteur. Verlofaanvragen van meer dan 10 dagen wegens gewichtige omstandigheden moet de schooldirecteur voorleggen aan de leerplichtambtenaar.

Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school. Blijft u het oneens, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen bij de Arrondissementsrechtbank.