Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB)

Welke stappen moet u nemen als u gaat bouwen

Let op: wanneer de Omgevingswet in werking treedt, gaat ook de Wet Kwaliteitsborging in werking.
Wilt u na intreding van deze wet gaan bouwen of verbouwen? Dan moet u de volgende stappen nemen voordat de bouw kan beginnen.

Stap 1: U zoekt een architect, adviseur of aannemer om samen uw bouwplannen uit te voeren.
Of misschien gaat u zelf bouwen. In alle gevallen is het van belang dat u eerst nagaat of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw bouwplan. Dat kan via de website Omgevingsloket.nl.

Stap 2: Als u een vergunning nodig heeft moet u aangeven hoe uw bouwplan eruitziet en waar u het uiteindelijke bouwwerk voor wil gebruiken. De gemeente toetst uw plannen aan het omgevingsplan en kijkt of het binnen de omgeving past.

Stap 3: Als uw bouwplan valt onder de zogeheten gevolgklasse 1 dan moet u voor u kunt gaan bouwen een onafhankelijke kwaliteitsborger inschakelen. Deze kwaliteitsborger kijkt of uw bouwplan aan de regels voldoet. Hij legt vast wat de risico’s zijn en welke maatregelen u moet nemen om te zorgen dat uw bouwplan uiteindelijk aan de regels voldoet. U kunt een kwaliteitsborger vinden op het toekomstige Omgevingsloket.nl. Bij gevolgklasse 1 moet u denken aan woningen, verbouw of nieuwbouw, en eenvoudige bedrijfsgebouwen. Of uw bouwproject onder gevolgklasse 1 valt kunt u ook via Omgevingsloket.nl nagaan. De kwaliteitsborger maakt een risicobeoordeling en legt controlemaatregelen vast in een zogenoemd borgingsplan. Met dit borgingsplan moet u, uw architect, adviseur of aannemer via het Omgevingsloket.nl een bouwmelding doen bij de gemeente. Bij de melding geeft u ook aan welke kwaliteitsborger u heeft ingehuurd. 

Let op: de bouwmelding moet uiterlijk 4 weken voor u met de bouw start bij uw gemeente binnen zijn. Tijdens het bouwen of verbouwen zal de kwaliteitsborger de bouw controleren. 
Hij of zij kijkt of alles volgens de bouwtechnische regels verloopt.

Stap 4: Als het bouwproject klaar is en aan de regels voldoet, stelt de kwaliteitsborger een verklaring op. Deze verklaring stuurt u samen met het dossier dat de aannemer heeft gemaakt naar de gemeente.

Stap 5: Twee weken na deze melding mag u het nieuwe project in gebruik nemen.

De Wet Kwaliteitsborging Bouwen treedt tegelijk met de Omgevingswet definitief in werking. Hiermee gaan we van traditioneel bouwtoezicht naar het bouwen onder kwaliteitsborging. Een gecertificeerde private kwaliteitsborger moet in opdracht van de bouwende partijen bij de gemeente een verklaring afgeven dat het bouwwerk technisch gezien voldoet aan de gestelde regels.

De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen heeft als doel het verbeteren van de bouwkwaliteit, doordat bouwers zich aan de kwaliteitseisen houden en dit kunnen laten zien.

Het nieuwe stelsel geldt eerst alleen voor bouwwerken in de laagste risicoklasse. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en simpele bedrijfspanden. Dat geeft alle partijen de kans om ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze voor toezicht in de bouw.

Dan zoekt u een architect, adviseur of aannemer om samen uw bouwplannen uit te voeren.
Of misschien gaat u zelf bouwen. In alle gevallen is het van belang dat u eerst nagaat of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw bouwplan. Dat kan via het Omgevingsloket.nl.

Als uw bouwplan valt onder de zogeheten gevolgklasse 1 (check in omgevingsloket.nl) dan moet u voor u kunt gaan bouwen een onafhankelijke kwaliteitsborger inschakelen. Deze kwaliteitsborger kijkt of uw bouwplan aan de regels voldoet. Hij legt vast wat de risico’s zijn en welke maatregelen moeten worden genomen om te zorgen dat uw bouwplan uiteindelijk aan de regels voldoet.

Tijdens het bouwen of verbouwen zal de kwaliteitsborger de bouw controleren.
Hij of zij kijkt of alles volgens de bouwtechnische regels verloopt en stelt na afloop van de bouw een verklaring op. Deze verklaring stuurt u samen met het dossier dat de aannemer heeft gemaakt naar de gemeente.
Twee weken na deze melding mag u het nieuwe project in gebruik nemen.

U kunt een kwaliteitsborger vinden op Omgevingsloket.nl.

De kosten van een Kwaliteitsborger zijn voor uzelf. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van wie u inhuurt.