Leerplicht

De gemeente Assen wil kinderen/jongeren kansen bieden om hun talenten te ontwikkelen en hun mogelijkheden te benutten. Een schoolloopbaan is daarbij cruciaal. Daarnaast is het volgen van onderwijs per wet geregeld. De meeste kinderen/jongeren doorlopen hun schoolloopbaan zonder al te grote problemen, maar dat geldt niet voor iedereen. Verzuimen van school mag volgens de Leerplichtwet niet.

Naar school tot de startkwalificatie

Jongeren zijn verplicht om naar school te gaan tot ze een startkwalificatie hebben. Deze kwalificatieplicht maakt onderdeel uit van de Leerplichtwet. De leerplicht duurt 12 volledige schooljaren, daarna geldt de kwalificatieplicht.

Rol van de leerplichtambtenaren

De gemeente voert de Leerplichtwet uit. Hiervoor zijn leerplichtambtenaren aangesteld die er aan werken om jongeren weer zo snel mogelijk naar school te krijgen wanneer zij verzuimen. Daarvoor onderzoeken ze wat er aan de hand is en helpen mee oplossingen te bedenken. Zij doen dit zoveel mogelijk in overleg met de jongere. Ook kan de leerplichtambtenaar handhavend optreden. Dat doen ze in ieder geval als er sprake is van het ongeoorloofd met vakantie zijn buiten de schoolvakanties om.

Ieder kind heeft te maken met de leerplicht. Leerplicht is de plicht om op een erkende school te staan ingeschreven en deze school volgens het lesrooster te bezoeken. Leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin uw kind 5 jaar is geworden. De leerplicht eindigt aan het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt, maar loopt door tot 18 jaar als uw kind nog geen startkwalificatie heeft.

Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Daarna worden ze ‘kwalificatieplichtig’. Dit betekent dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun 18e naar school moeten. Een havo-diploma, een vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2 is een startkwalificatie. Een vmbo-diploma is dat niet.

Contact

Je kunt contact opnemen met een leerplichtambtenaar door te bellen naar 14-0592 of een mail te sturen naar leerplicht-rmc@assen.nl.

De kwalificatieplicht is onderdeel van de leerplicht. Na hun 16e jaar zijn jongeren die nog geen startkwalificatie hebben, tot hun 18e  verjaardag verplicht om onderwijs te volgen dat opleidt tot deze startkwalificatie. Een startkwalificatie is een mbo-diploma vanaf niveau 2, een havo-diploma of hoger. Jongeren met een vmbo-diploma kunnen deze startkwalificatie halen door een havo-opleiding te volgen of door een beroepsopleiding te volgen. Bij een beroepsopleiding kan dit een BOL (beroepsopleidende leerweg) of BBL (beroepsbegeleidende leerweg) opleiding zijn.

Per 1 augustus 2013 is artikel 4a lid 2 van de Leerplichtwet gewijzigd als gevolg van de invoering van de Kwaliteitswet in het speciaal onderwijs, waardoor de bepalingen rondom de kwalificatieplicht zijn veranderd. Deze wijziging heeft tot gevolg dat jongeren die in het voortgezet speciaal onderwijs het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of het uitstroomprofiel dagbesteding hebben gevolgd zijn uitgezonderd van de kwalificatieplicht.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u ons bellen via tel.: 14 0592. Of stuur een e-mail naar: leerplicht-rmc@assen.nl. Wanneer u uw vragen liever stelt tijdens een persoonlijk gesprek, kunt u hiervoor een afspraak maken.

Schoolverzuim is onder te verdelen in ongeoorloofd verzuim en geoorloofd verzuim.

Ongeoorloofd verzuim

Als een leerling zonder toestemming wegblijft van school is sprake van ongeoorloofd verzuim, bijvoorbeeld:

 • regelmatig te laat komen,
 • spijbelen,
 • in schooltijd op vakantie gaan.

Meldingsplicht door de school

Als een leerling ongeoorloofd verzuimt, moet de school dit melden aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar controleert de verzuimmelding bij de school. Daarna gaat de leerplichtambtenaar op zoek naar de oorzaken en redenen van het ongewenste schoolverzuim. De leerplichtambtenaar neemt contact op met u en uw kind om een afspraak te maken. Afhankelijk van de uitkomsten van dit gesprek, kan de leerplichtambtenaar verdere actie ondernemen. Uitnodigingen van de leerplichtambtenaar zijn niet vrijblijvend, u bent verplicht om mee te werken aan het onderzoek.

Ziekteverzuim

Alleen als uw kind ziek is, hoeft het niet naar school. Ziekte van uw kind moet u wel altijd direct melden aan de school. Wanneer uw kind in een schooljaar vaak ziek is, dan bespreekt school dit met de schoolarts en met de leerplichtambtenaar. Uw kind wordt dan waarschijnlijk uitgenodigd voor een onderzoek door de schoolarts. U dient hier aan mee te werken. Afhankelijk van de situatie kan ook de leerplichtambtenaar met u contact opnemen over de afwezigheid van uw kind op school.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u altijd contact met ons opnemen via tel.: 14 0592. Of stuur een e-mail naar: leerplicht-rmc@assen.nl. Wanneer u uw vragen liever stelt tijdens een persoonlijk gesprek, dan kunt u hiervoor een afspraak maken.

Leerlingen mogen buiten de schoolvakanties niet van school wegblijven. Toch kunnen er  belangrijke redenen zijn waarom u extra verlof wilt aanvragen, zoals:

 • een familiegebeurtenis zoals een huwelijk of een begrafenis
 • wanneer u aan een godsdienstige verplichting moet voldoen

De school kan u meer informatie geven over wanneer verlof verleend kan worden.

Verlof aanvragen

Dit moet acht weken van te voren schriftelijk aangevraagd worden bij de directeur van de school. Een aanvraagformulier is verkrijgbaar op de school.

Beoordeling verlofaanvragen

Over aanvragen voor verlof van minder dan 10 dagen beslist de schooldirecteur. Voor aanvragen voor verlof van meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. De directeur van de school en de leerplichtambtenaar volgen bij hun besluit de regelgeving van de Leerplichtwet. Er kan u gevraagd worden om bewijsstukken te overleggen die te maken hebben met de reden van uw aanvraag. Dit kan bijvoorbeeld een kopie van een trouw- of overlijdensakte zijn.

Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school. Blijft u het oneens, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen bij de Arrondissementsrechtbank.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vakantieverlof en verlof wegens gewichtige omstandigheden (art. 11 f en g Leerplichtwet). De school is verplicht om u schriftelijk op de hoogte te stellen van het besluit om het verlof al dan niet toe te kennen.

Luxe verzuim

Ongeoorloofd verzuim rondom de vakanties heet ook wel ‘luxe verzuim’. Leerplichtambtenaren houden streng toezicht op luxe verzuim. Als u uw kinderen rondom de vakantieperioden zonder toestemming van school houdt, dan bent u strafbaar.

Vrijstelling leerplicht

Wanneer uw kind lange tijd niet naar school kan gaan vanwege lichamelijke of psychische problemen, dan kunt een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht. Ook wanneer uw kind in het buitenland op een school staat ingeschreven en naar school gaat en u kunt hiervan de bewijsstukken overleggen, dan bent u vrijgesteld van de leerplicht. U kunt een beroep doen op een vrijstelling van de leerplicht, bij de leerplichtambtenaar. Een beroep op vrijstelling voor het komende schooljaar dient u vóór 1 juli schriftelijk in te dienen.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u ons bellen via tel.: 14 0592. Of stuur een e-mail naar: leerplicht-rmc@assen.nl. Wanneer u uw vragen liever stelt tijdens een persoonlijk gesprek, kunt u hiervoor een afspraak maken.

Ernstige incidenten kunnen aanleiding zijn tot een verregaande strafmaatregel: schorsing. De schorsing kan opgelegd worden als corrigerende strafmaatregel. Dit kan wanneer andere maatregelen niet hebben geholpen of direct bij een ernstige situatie.

Aanleidingen voor een schorsingsbesluit

 • herhaalde les-/ordeverstoring
 • wangedrag tegenover leerkrachten en/of medeleerlingen
 • diefstal, beroving, afpersing
 • bedreiging
 • geweldpleging
 • gebruik van alcohol of drugs tijdens schooltijden
 • handel in drugs of in gestolen goederen
 • bezit van wapens of vuurwerk.

De volgende regels moeten hierbij in acht worden genomen:

 • Het bestuur van een school kan een leerling voor een periode van ten hoogste één week (= vijf schooldagen) schorsen.
 • De schorsing wordt schriftelijk gemeld aan de ouder(s)/verzorger(s), de inspectie en de leerplichtambtenaar.
 • De ouder(s)/verzorger(s) worden opgeroepen voor een gesprek op school.
 • De leerling wordt tijdens de schorsingsperiode binnen of buiten de school aan het werk gezet.
 • Na de schorsingsperiode en het gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) wordt de leerling weer tot de lessen toegelaten.
 • Een schorsing kan meerdere malen voor dezelfde leerling worden toegepast indien er sprake is van een nieuw incident.

Procedure schorsing in stappen:

 1. De beslissing tot schorsing moet schriftelijk en met opgave van redenen aan de ouder(s)/verzorger(s) en indien van toepassing tevens aan de gezinsvoogd worden meegedeeld.
 2. Bij schorsing voor langer dan een dag moet de directeur van de school de leerplichtambtenaar en de inspectie schriftelijk en met opgave van redenen van dit feit in kennis stellen.
 3. De ouder(s)/verzorger(s) hebben de mogelijkheid tegen een schorsing schriftelijk bezwaar te maken bij de directie van de school. De directeur beslist zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vijf dagen na ontvangst van het bezwaarschrift. Gedurende de behandeling van het bezwaar kan de leerling de toegang tot de lessen worden ontzegd voor de maximale tijd van de schorsingsduur.
 4. De leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) worden in de gelegenheid gesteld te worden gehoord.

Verwijdering

Voor de veiligheid van medeleerlingen en/of personeel en voor een betere toekomst voor de leerling zelf kan het wenselijk zijn dat er een andere school wordt gezocht. De school past dan de verwijderingsprocedure toe. De verwijderingsprocedure kan plaatsvinden op grond van herhaalde en voortdurende gedragsproblemen waarbij gebleken is dat meerdere schorsingen bijvoorbeeld niet het beoogde effect hebben, of bij een zeer ernstige aangelegenheid, zoals geweld, ernstige ordeverstoringen en diefstal.

Verwijdering kan ook worden toegepast als onmiddellijke maatregel naar aanleiding van een ernstige aangelegenheid. Voor verwijdering van een leerling moet een procedure worden gevolgd waarbij de leerling, de ouder(s)/verzorger(s), indien van toepassing de gezinsvoogd, de leerplichtambtenaar, de directie, het bestuur van de school en de inspectie betrokken zijn.

Procedure verwijdering in stappen

 1. Het bestuur van de school is als enige bevoegd te besluiten tot definitieve verwijdering van een leerling. Voordat de beslissing daarover genomen wordt, moet het bestuur van de school de groepsleerkracht horen (WPO, art. 40 lid 5 en art. 63 lid 2) en de ouder(s)/verzorger(s) in de gelegenheid stellen om gehoord te worden.
 2. Een voorgenomen besluit tot verwijdering van een leerling moet schriftelijk en met opgave van redenen aan de ouder(s)/verzorger(s) worden meegedeeld. De dagtekening van dit besluit markeert tevens het begin van de periode van acht weken, niet inhoudende de zomervakantie, waarin het bestuur van de school (aantoonbaar) een andere school/instelling voor de leerling zoekt (WPO, art. 40 lid 5). Een kopie van dit besluit moet direct aan de leerplichtambtenaar worden gezonden (LPW, art. 18 lid 3).
 3. De definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling kan pas plaatsvinden wanneer een andere school bereid is gebleken de leerling in te schrijven en na de periode van acht weken – of korter indien de ouder(s)/verzorger(s) inschrijving weigeren bij de school die bereid gevonden is de leerling te plaatsen. Hangende de procedure tot verwijdering kan de leerling uit de klas worden geplaatst. De leerling mag in beginsel niet naar huis worden gestuurd. De school meldt de procedure tot verwijdering direct bij de leerplichtambtenaar.
 4. Het bestuur van de school deelt de inspectie het definitieve besluit tot verwijdering schriftelijk en met opgave van redenen mee. In die brief geeft het bestuur van de school ook aan naar welke school de leerling kan worden overgeplaatst. In de brief aan de ouder(s)/verzorger(s) over het definitieve besluit tot verwijdering van hun kind moet gewezen worden op de mogelijkheid om binnen zes weken na dagtekening een bezwaarschrift bij het bestuur van de school in te dienen (AWB, art. 6:7; WPO, art. 63 lid 3).
 5. Het bestuur van de school neemt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken na ontvangst van een ingediend bezwaarschrift (WPO, art. 40 lid 5 en art. 63 lid 3), desgewenst na overleg met de inspectie en deskundigen, een besluit. Voordat een dergelijk besluit genomen wordt, moeten de ouder(s)/verzorger(s) in de gelegenheid worden gesteld te worden gehoord en moeten zij kennis hebben kunnen nemen van de op het besluit betrekking hebbende adviezen of rapporten.
 6. Tot het moment van definitieve verwijdering volgt de leerling een onderwijsprogramma op school. In extreme gevallen kan een leerling, in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) en indien van toepassing met de gezinsvoogd, enkele dagen buiten de school geplaatst worden.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u ons bellen via tel.: 14 0592. Of stuur een e-mail naar: leerplicht-rmc@assen.nl. Wanneer u uw vragen liever stelt tijdens een persoonlijk gesprek, kunt u hiervoor een afspraak maken.