Zorg Ondersteuning Jeugd en Werk

Wie moeite heeft mee te doen aan de samenleving kan dat melden bij de gemeente of een van de buurtteams van Vaart Welzijn. Samen met de inwoner kijken zij dan wat de beste oplossingen zijn om maatschappelijk actiever te worden. Dat kan een voorziening vanuit Jeugdhulp of Wmo zijn. Maar dat kan ook een voorziening in de buurt die meer op het gebied van Welzijn ligt.

Gecontracteerde instellingen voor Algemene Voorziening Schoonmaak (AVS)
Zorgaanbieder tarief 2019 telefoonnummer
Allerzorg € 25,00 088-18400000
Beter Thuis Wonen Holding B.V. € 25,00 0528-341162
BiOns B.V. € 25,54 085-8500163

Chalcedoonzorg B.V.
€ 25,00 0592-412772 of 06-53531452
De Nieuwe Zorg Thuis B.V. € 25,15 085-0239043
Zorgzaak € 25,00 0528-341965
Dokter Schoonmaakorganisatie B.V. € 25,15 0592-631186
Flexiplus Huishouding VOF € 25,00 0597-671686
Curadomi (Stichting Leliezorgroep) € 26,16 0900-2244777
Stichting Zorggroep Drenthe € 25,12 0592-331232
Thuiszorg Matilda Nederland B.V. € 25,15 076-8882845
Tzorg B.V. € 25,00 0413-285265

Toegangsprocedure Inwonersplein

Moeite om mee te doen? Het Inwonersplein is er voor u. Als inwoner van Assen kunt terecht op het Inwonersplein in het stadhuis. Dit is dé plek voor alle gemeentelijke diensten. Hier kunt u terecht met vragen en problemen op het gebied van werk, Wmo,
zorg en ondersteuning. Ook de nieuwe taken zoals begeleid wonen, dagbesteding, logeren en begeleiding regelt u op het Inwonersplein.

Vragen en problemen melden

  •  Via internet info@assen.nl
  •  Telefonisch via 14 0592
  •  De balie in het stadhuis, inloop elke ochtend van 8.30 tot 12.30 uur en ’s middags op afspraak.

Na de melding

Een medewerker van het Inwonersplein (telefonisch) contact met u op voor een afspraak. U kunt dan uw vraag nader toelichten en aangeven of u:

  •  Een familielid of bekende wilt meenemen naar het gesprek.
  •  Als u al ondersteuning krijgt, een begeleider wilt meenemen naar het gesprek.
  •  Behoefte heeft aan cliëntondersteuning
  •  Eventuele (medische) gegevens wilt laten zien tijdens het gesprek die uw vraag ondersteunen.

Na het telefoongesprek ontvangt u een brief met de uitnodiging voor een gesprek bij uw thuis.

Persoonlijk plan

Denk van tevoren na wat u nodig heeft om zelfstandig te kunnen leven en actief te zijn in de samenleving. Dit kunt u opschrijven in een persoonlijk plan. In het gesprek kunt u dit plan toelichten.

Clientondersteuning

U kunt een beroep doen op cliëntondersteuning door een consulent. Deze consulent is onafhankelijk en kan u bijstaan. Bijvoorbeeld tijdens het gesprek maar ook daarna.

Gesprek

Een medewerker van het Inwonersplein gaat met u in gesprek over uw situatie en de problemen die u heeft om mee te doen of uw dagelijkse leven te organiseren. U kunt tijdens dit gesprek toelichten wat u nodig heeft. We kijken ook wat u zelf of met ondersteuning van u familie of bekenden kunt doen. Als dit niet lukt, bespreken we de inzet van bijvoorbeeld vrijwilligers of activiteiten in uw buurt. Heeft u meer ondersteuning nodig, dan komt u in aanmerking voor ondersteuning op maat. U kunt deze zelf kiezen uit een lijst van organisaties waar de gemeente een contract mee heeft.De medewerker legt de afspraken in een verslag vast. In dit verslag staat ook het advies voor maatwerk. Dit maatwerk kunt u tijdens het gesprek aanvragen.

PGB

Het kan zijn de ondersteuning door een zorgorganisatie niet past bij uw situatie en u uw ondersteuning zelf wilt inkopen. U komt dan mogelijk in aanmerking voor een Persoonsgebonden Budget, een PGB. Tijdens het gesprek kunt u dit bespreken.

Besluit en daarna

Na uw aanvraag ontvangt u binnen twee weken een brief met een besluit. Soms duurt het langer als bijvoorbeeld niet alle informatie op tijd binnen is. Tegen het besluit is bezwaar en beroep mogelijk. De gemeente meldt u zo nodig aan bij de zorgorganisatie

Veranderingen op het gebied van werk, jeugd en zorg en ondersteuning

De gemeente voert verschillende nieuwe taken uit op het gebied van werk, jeugd, zorg en ondersteuning. Dat heeft alles te maken met de participatiewet, Jeugdwet en Wmo.

Participatiewet

Met de Participatiewet is er één regeling voor iedereen die kan werken, maar daarbij ondersteuning heeft hebben. In de Participatiewet worden de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong samengevoegd.

De Wajong er alleen nog voor jongeren die door hun beperking nooit kunnen werken. De Wet sociale werkvoorziening (WSW) wordt afgesloten voor nieuwe werknemers. Wie niet zonder ondersteuning kan werken, kan bij de gemeente hulp vragen.

Wajong

Jongeren die nu een Wajong uitkering hebben, houden hun rechten. Het UWV blijft verantwoordelijk voor deze groep. Alle mensen in de Wajong worden wel herkeurd. Jongeren die 80 tot 100% arbeidsongeschikt zijn houden een uitkering van 75% van het wettelijk minimum loon. Wie minder dan 80% arbeidsongeschikt is, krijgt een uitkering van 70%.

Afspraken met werkgevers

De overheid heeft met werkgevers afspraken gemaakt om meer mensen met een beperking aan werk te helpen. Werkgevers hebben beloofd de komende jaren voor meer banen te zorgen. Deze banen zijn bedoeld voor mensen met een beperking, die zonder ondersteuning niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Ook de overheid gaat zorgen voor extra banen. In totaal moeten er de komende jaren 125.000 banen bij komen.

Ook is afgesproken dat iedereen ten minste het minimumloon verdient, ook wie hier vanwege een beperking eigenlijk niet toe in staat is.

Het team Jeugd van de gemeente en de buurtteams van Vaart Welzijn hebben de taken van het voormalige CJG overgenomen. Vaart Welzijn heeft een belangrijke rol bij het informeren en adviseren van ouders en jongeren. De gemeente zorgt voor de verwijzing naar jeugdhulp en het casemanagement.

Woon je in Drenthe en heb je dringend hulp nodig omdat het niet goed gaat met jouzelf of met een kind of jongere in je omgeving? Kijk dan bij Jeugdzorg, buiten kantooruren

Taakverdeling:

  • Gemeenten; Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning en een deel van de persoonlijke verzorging aan huis.
  • Zorgverzekeraars; De zorgverzekeraar regelt medische zorg zoals persoonlijke verzorging en verpleging.
  • Rijk; De nieuwe Wet Langdurige Zorg vervangt een deel van de huidige AWBZ en regelt de zorg voor de meest kwetsbare mensen met een beperking in instellingen: ouderen, gehandicapten en mensen met psychische problemen die echt niet thuis kunnen blijven wonen.

Begeleiding naar Wmo

Omdat gemeenten beter kunnen inspelen op lokale omstandigheden en de zorgbehoefte van cliënten zijn zij verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding aan huis. Zij krijgen de vrijheid om te bepalen wie deze voorzieningen uit de Wmo echt nodig heeft.

Langer zorg thuis

Met de Wmo wil de overheid de zorg toegankelijk, goed en betaalbaar te houden. Verder neemt de overheid maatregelen om meer mensen zorg thuis te bieden. Op die manier kunnen inwoners langer in hun eigen huis en omgeving blijven wonen.

Gemeente kijkt zorgvuldig naar een PGB

In de nieuwe Wmo blijft de mogelijkheid voor een PGB bestaan. Maar wel met een aantal nieuwe regels. De gemeente gaat bijvoorbeeld vooraf kijken of u in staat bent om te gaan met een PGB. Ook gaat het PGB niet meer rechtstreeks naar de klant. Het gaat naar de Sociale Verzekeringsbank die het PGB beheert en de betalingen aan de zorgverlener doet.

Beleid

De basis voor de nieuwe Wmo in Assen zijn de kadernota en de verordening. Het gemeentelijk beleid is hierin beschreven. In de verordening worden de gemeentelijke keuzes uit de kadernota in regels uitgewerkt. Het gaat dan over te verlenen voorzieningen, toegang tot ondersteuning en zorg, voorwaarden waaronder iemand recht heeft op een voorziening, kwaliteitseisen, toezicht, inspraak en klachtenbehandeling.

De komende maanden vindt u regelmatig meer informatie over de nieuwe Wmo op de website en de gemeentepagina Berichten van de Brink. Zo komt er op onze website een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen. Zit uw vraag er niet bij stuur dan een mail naar info@assen.nl.

De meeste mensen kunnen zelfstandig reizen. Of ze krijgen daarbij hulp van familie, vrienden of kennissen. Zij maken dan gebruik van eigen vervoer of van trein en bus. Sommige mensen kunnen dat niet. In dit geval kunt u een Wmo-pas aanvragen bij de gemeente. Met deze pas kunt u tegen een gereduceerd tarief met de Wmo-taxi reizen. U kunt een Wmo-pas aanvragen via telefoonnummer 14 0592.

Publiek Vervoer Groningen Drenthe verzorgt het Wmo-vervoer in alle gemeente in Groningen en Drenthe. Meer informatie over de Wmo-taxi en de spelregels vindt u op www.publiekvervoer.nl/wmo-pashouder/wmo-pas.

De Cityline is een comfortabele en flexibele manier van vervoer voor alle Assenaren. De Cityline rijdt in bijna alle wijken van Assen. Met de twee lijnen reist u eenvoudig door de stad. U herkent het stadsvervoer aan de opvallende blauwe bussen en het logo van de liggende acht. De bus heeft een lage instap waardoor u makkelijk kunt instappen. Lukt het niet? De chauffeur helpt u graag! Er is voldoende ruimte in de bus om uw rollator of rolstoel mee te nemen.

Reizen met Cityline

In bijna alle wijken in Assen is een aantal bushaltes van de Cityline. Hier vindt u ook de dienstregeling van beiden lijnen. Is de halte bij u in de buurt te ver lopen? U kunt de bus gewoon op elke plek langs de route laten stoppen als u hem ziet rijden. U hoeft alleen uw hand op te steken.

In de bus koopt u een kaartje bij de chauffeur. Wie met een Wmo-pas reist, betaalt daarvoor 1 euro.  Andere Assenaren betalen 2 euro. Kinderen tot 12 jaar reizen gratis mee

Meer informatie

Vervoerder Connexxion verzorgt het vervoer van de Cityline. Kijk voor de dienstregeling en meer informatie op www.connexxion.nl/cityline of bel 0800 - 40 20 104.