Zorg Ondersteuning Jeugd en Werk

Wie moeite heeft mee te doen aan de samenleving kan dat melden bij de gemeente of een van de buurtteams van Vaart Welzijn. Samen met de inwoner kijken zij dan wat de beste oplossingen zijn om maatschappelijk actiever te worden. Dat kan een voorziening vanuit Jeugdhulp of Wmo zijn. Maar dat kan ook een voorziening in de buurt die meer op het gebied van Welzijn ligt.

Taakverdeling:

  • Gemeenten; Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning en een deel van de persoonlijke verzorging aan huis.
  • Zorgverzekeraars; De zorgverzekeraar regelt medische zorg zoals persoonlijke verzorging en verpleging.
  • Rijk; De nieuwe Wet Langdurige Zorg vervangt een deel van de huidige AWBZ en regelt de zorg voor de meest kwetsbare mensen met een beperking in instellingen: ouderen, gehandicapten en mensen met psychische problemen die echt niet thuis kunnen blijven wonen.

Begeleiding naar Zorg via de gemeente

Omdat gemeenten beter kunnen inspelen op lokale omstandigheden en de zorgbehoefte van cliënten zijn zij verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding aan huis. Zij krijgen de vrijheid om te bepalen wie deze voorzieningen uit de Wmo echt nodig heeft.

Langer zorg thuis

Met de Wmo wil de overheid de zorg toegankelijk, goed en betaalbaar te houden. Verder neemt de overheid maatregelen om meer mensen zorg thuis te bieden. Op die manier kunnen inwoners langer in hun eigen huis en omgeving blijven wonen.

Gemeente kijkt zorgvuldig naar een PGB

In de nieuwe Wmo blijft de mogelijkheid voor een PGB bestaan. Maar wel met een aantal nieuwe regels. De gemeente gaat bijvoorbeeld vooraf kijken of u in staat bent om te gaan met een PGB. Ook gaat het PGB niet meer rechtstreeks naar de klant. Het gaat naar de Sociale Verzekeringsbank die het PGB beheert en de betalingen aan de zorgverlener doet.

Beleid

De basis voor de nieuwe Wmo in Assen zijn de kadernota en de verordening. Het gemeentelijk beleid is hierin beschreven. In de verordening worden de gemeentelijke keuzes uit de kadernota in regels uitgewerkt. Het gaat dan over te verlenen voorzieningen, toegang tot ondersteuning en zorg, voorwaarden waaronder iemand recht heeft op een voorziening, kwaliteitseisen, toezicht, inspraak en klachtenbehandeling.