Zorg Ondersteuning Jeugd en Werk

In 2015 heeft de gemeente er een flink aantal taken bijgekregen op het gebied van zorg en ondersteuning. Het gaat daarbij met name om Jeugdhulp en Wmo. De gemeente legt daarbij de nadruk op preventie en op de inzet van de eigen kracht en het sociaal netwerk van inwoners.

Wie moeite heeft mee te doen aan de samenleving kan dat melden bij de gemeente of een van de buurtteams van Vaart Welzijn. Samen met de inwoner kijken zij dan wat de beste oplossingen zijn om maatschappelijk actiever te worden. Dat kan een voorziening vanuit Jeugdhulp of Wmo zijn. Maar dat kan ook een voorziening in de buurt die meer op het gebied van Welzijn ligt.
 

Veranderingen op het gebied van werk, jeugd en zorg en ondersteuning

De gemeente voert verschillende nieuwe taken uit op het gebied van werk, jeugd, zorg en ondersteuning. Dat heeft alles te maken met de nieuwe participatiewet, Jeugdwet en WMO.

Participatiewet

Met de nieuwe Participatiewet is er één regeling voor iedereen die kan werken, maar daarbij ondersteuning heeft hebben. In de Participatiewet worden de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong samengevoegd.

De Wajong er alleen nog voor jongeren die door hun beperking nooit kunnen werken. De Wet sociale werkvoorziening (WSW) wordt afgesloten voor nieuwe werknemers. Wie niet zonder ondersteuning kan werken, kan bij de gemeente hulp vragen.

Wajong

Jongeren die nu een Wajong uitkering hebben, houden hun rechten. Het UWV blijft verantwoordelijk voor deze groep. Alle mensen in de Wajong worden wel herkeurd. Jongeren die 80 tot 100% arbeidsongeschikt zijn houden een uitkering van 75% van het wettelijk minimum loon. Wie minder dan 80% arbeidsongeschikt is, krijgt een uitkering van 70%.

Afspraken met werkgevers

De overheid heeft met werkgevers afspraken gemaakt om meer mensen met een beperking aan werk te helpen. Werkgevers hebben beloofd de komende jaren voor meer banen te zorgen. Deze banen zijn bedoeld voor mensen met een beperking, die zonder ondersteuning niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Ook de overheid gaat zorgen voor extra banen. In totaal moeten er de komende jaren 125.000 banen bij komen.

Ook is afgesproken dat iedereen ten minste het minimumloon verdient, ook wie hier vanwege een beperking eigenlijk niet toe in staat is.

Beleid

De basis voor de uitvoering van de Participatiewet in Assen zijn de kadernota en de verordening. Het gemeentelijk beleid is in de kadernota beschreven. In de verordening worden de gemeentelijke keuzes uit het kadernota in regels uitgewerkt. De gemeenteraad bespreekt dit najaar de kadernota en de verordening wordt in oktober door de raad besproken.

PDF-pictogramparticipatiewet_-_kadernota.pdf

Vragen over de Participatiewet?

De komende maanden vindt u regelmatig meer informatie over de Participatiewet op de website en de gemeentepagina Berichten van de Brink. Zo komt er op onze website een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen. Zit uw vraag er niet bij stuur dan een mail naar info@assen.nl.

 

De Jeugdwet

 

In het nieuwe jeugdstelsel is de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van preventie, jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Onder jeugdhulp valt ook specialistische hulp zoals de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren, zorg voor jeugd met een licht verstandelijke beperking en gesloten jeugdhulp.

De verantwoordelijkheid van de gemeenten bestaat onder meer uit het:

 • versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen en kinderopvang;
 • voorzien in een toereikend aanbod van jeugdhulp;
 • adviseren over en het bepalen en inzetten van de aangewezen vorm van jeugdhulp;
 • adviseren van professionals met zorgen over een kind;
 • adviseren van kinderen en jongeren met vragen en problemen;
 • verzoeken tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming als een kinderbeschermingsmaatregel nodig is;
 • compenseren van beperkingen in de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren;
 • voorzien in een toereikend aanbod van gecertificeerde instellingen;
 • voorzien in maatregelen om kindermishandeling te voorkomen.

 

Recht op jeugdzorg?

Gemeenten zijn verplicht een kind te helpen zodat het veilig en gezond opgroeit. Gemeenten zetten daarbij als eerste in op preventie, eigen kracht van het gezin en hulp en ondersteuning vanuit de sociale omgeving. Zo nodig treft de gemeente een individuele voorziening. Dit gebeurt  veelal in de vorm van meer gespecialiseerde zorg.

PGB

In de nieuwe Jeugdwet blijft de mogelijkheid voor een PGB bestaan. Maar wel met een aantal nieuwe regels. De gemeente kijkt bijvoorbeeld vooraf of u in staat bent om te gaan met een PGB. Ook gaat het PGB niet meer rechtstreeks naar de klant. Het gaat naar de Sociale Verzekeringsbank die het PGB beheert en de betalingen aan de zorgverlener doet.

Waarop moet ik letten als ik zelf zorg en ondersteuning inkoop met een PGB?

Met een PGB koopt u zorg en ondersteuning in. Voor u zelf of voor uw kinderen omdat de gemeente nu eenmaal niet alle vormen van zorg biedt. Maar hoe weet u of u de goede aanbieder selecteert? Om dat te bepalen hebben we een aantal kwaliteitseisen voor u op een rij gezet.

 • Is de zorgaanbieder ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
 • Heeft de zorgverlener de juiste opleidingen gevolgd?
 • Heeft de zorgverlener een BIG registratie?
 • Beschikt de zorgaanbieder over een goede klachtenregeling?
 • Werkt de aanbieder samen met een onafhankelijke vertrouwenspersoon?
 • Werkt de aanbieder volgens een helder plan van aanpak?
 • Is er sprake van goede samenwerking en afstemming met andere zorgverleners en de mensen in uw directe omgeving?

Twijfelt u over een aanbieder? Dan kunt u contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin of het Wmo team van de gemeente. Zij kunnen u wellicht vertellen welke ervaringen er zijn met een bepaalde aanbieder.

Visie

De Drentse gemeenten werken alle zo veel mogelijk vanuit dezelfde methode Positief Opgroeien Drenthe. Deze methode gaat uit van de leefwereld en de eigen kracht  van kinderen en hun ouders. Veel professionals werken al volgens deze methode die zich in de praktijk heeft bewezen. Ze zijn positief over de resultaten.

Samenwerking gemeenten

Binnen de provincie is een heldere verdeling gemaakt. Voor de lichtere vormen van ondersteuning organiseert elke gemeente zelf een goed aanbod dichtbij kinderen, jongeren en hun opvoeders. Het gaat dan vooral om signalering, advisering, het versterken van de opvoeding of het versterken van de ondersteuning. De toegang tot jeugdzorg voor jeugdigen loopt in Assen zo veel mogelijk via het Centrum voor Jeugd en Gezin. CJG medewerkers werken met één plan voor het kind en het gezin. Naast het CJG zijn belangrijke partners de huisartsen, scholen en buurtteams.
 

Beleid

De basis voor de jeugdhulp in Assen zijn de kadernota en de verordening. Het gemeentelijk beleid voor preventie, jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering is beschreven in de kadernota. In de verordening worden de gemeentelijke keuzes uit het beleidsplan in regels uitgewerkt. Het gaat dan over te verlenen voorzieningen, toegang tot ondersteuning en zorg, voorwaarden waaronder iemand recht heeft op een voorziening, kwaliteitseisen, toezicht, inspraak en klachtenbehandeling. De kadernota en verordening zijn door de raad vastgesteld. De kadernota vindt u hier:
PDF-pictogrambeleidskader_transitie_jeugdzorg.pdf

 

Taakverdeling:

 • Gemeenten; Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning en een deel van de persoonlijke verzorging aan huis.
 • Zorgverzekeraars; De zorgverzekeraar regelt medische zorg zoals persoonlijke verzorging en verpleging.
 • Rijk; De nieuwe Wet Langdurige Zorg vervangt een deel van de huidige AWBZ en regelt de zorg voor de meest kwetsbare mensen met een beperking in instellingen: ouderen, gehandicapten en mensen met psychische problemen die echt niet thuis kunnen blijven wonen.

Begeleiding naar Wmo

Omdat gemeenten beter kunnen inspelen op lokale omstandigheden en de zorgbehoefte van cliënten zijn zij verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding aan huis. Zij krijgen de vrijheid om te bepalen wie deze voorzieningen uit de Wmo echt nodig heeft.

Langer zorg thuis

Met de WMO wil de overheid de zorg toegankelijk, goed en betaalbaar te houden. Verder neemt de overheid maatregelen om meer mensen zorg thuis te bieden. Op die manier kunnen inwoners langer in hun eigen huis en omgeving blijven wonen. Al in 2013 kregen meer mensen een indicatie voor zorg thuis.

 

Gemeente kijkt zorgvuldig naar een PGB

In de nieuwe Wmo blijft de mogelijkheid voor een PGB bestaan. Maar wel met een aantal nieuwe regels. De gemeente gaat bijvoorbeeld vooraf kijken of u in staat bent om te gaan met een PGB. Ook gaat het PGB niet meer rechtstreeks naar de klant. Het gaat naar de Sociale Verzekeringsbank die het PGB beheert en de betalingen aan de zorgverlener doet.


Beleid

De basis voor de nieuwe WMO in Assen zijn de kadernota en de verordening. Het gemeentelijk beleid is hierin beschreven. In de verordening worden de gemeentelijke keuzes uit de kadernota in regels uitgewerkt. Het gaat dan over te verlenen voorzieningen, toegang tot ondersteuning en zorg, voorwaarden waaronder iemand recht heeft op een voorziening, kwaliteitseisen, toezicht, inspraak en klachtenbehandeling.

De komende maanden vindt u regelmatig meer informatie over de nieuwe WMO op de website en de gemeentepagina Berichten van de Brink. Zo komt er op onze website een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen. Zit uw vraag er niet bij stuur dan een mail naar info@assen.nl.