Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst Kloosterakker Hoofdvaartsweg Assen  

De gemeente Assen heeft op 1 september 2020 ingestemd met een anterieure overeenkomst ex 6.24, lid 1, Wet ruimtelijke ordening voor het perceel gelegen aan de Hoofdvaartsweg te Assen grenzend aan het uitbreidingsgebied Kloosterakker, kadastraal bekend gemeente Assen, sectie Q, nummer 6929. De anterieure overeenkomst is gesloten met mevrouw R. Janssen, mevrouw F. Janssen en mevrouw R. Janssen. De zakelijke beschrijving hiervan heeft betrekking op de ontwikkeling van de lintbebouwing aan de Hoofdvaartsweg in Assen waarbij Janssen woningen zal ontwikkelen. 

Een anterieure overeenkomst betreft een overeenkomst over de grondexploitatie die de gemeente met één of meerdere particuliere eigenaren sluit op het moment dat er (nog) geen exploitatieplan is voor een gebiedsontwikkeling. 

In de overeenkomst is afgesproken dat de gemeente een inspanningsverplichting heeft om het planologisch mogelijk te maken woningbouw te realiseren in het lint op het perceel aan de Hoofdvaartsweg te Assen. Hiertoe is reeds een bestemmingsplanprocedure ingezet. Uitgangspunt van de overeenkomst is dat Janssen op het betreffende perceel twee woningen zal realiseren. Het kostenverhaal is verzekerd via de exploitatiebijdrage die is opgenomen in de anterieure overeenkomst.