Informatie voor PGB-zorgaanbieders

We leven in een hele bijzondere tijd. Het coronavirus heeft invloed op ons allen en in het bijzonder op u en uw medewerkers. We vragen momenteel veel van u.
Wij waarderen uw inzet en creativiteit enorm en hoe u ervoor zorgt dat u binnen de richtlijnen van het RIVM de zorg en ondersteuning zo zorgvuldig mogelijk door laat gaan.

We belichten hier een aantal onderwerpen, die op dit moment van belang zijn.

Dagbesteding

Wij horen van aanbieders dat dagbestedingslocaties sluiten in verband met het risico op besmetting. Dit ondersteunen wij; zeker voor dagbestedingslocaties met externe cliënten is dit in lijn met de regeringsmaatregelen. We hopen echter dat u bij sluiting zorgvuldig afweegt of er veilige alternatieven mogelijk zijn. Ook vragen we u rekening te houden met de betreffende doelgroep en de mate waarin het ontbreken van dagbesteding kan leiden tot andere problemen voor uw cliënt. Wij gaan ervan uit dat u in contact blijft met de cliënten die bij uw dagbesteding actief zijn.

Huishoudelijke hulp

Wat betreft de levering van Huishoudelijke Hulp (HH) gaan wij er eveneens vanuit dat u een zorgvuldige afweging maakt of het verlenen van huishoudelijke hulp bij uw cliënt noodzakelijk is. Zolang cliënten het toestaan, vinden wij het van belang dat de werkzaamheden door blijven gaan. Met name gezien de aangekondigde duur dat het virus kan aanhouden.
Is het voor u niet (langer) mogelijk of verantwoord om HH te leveren aan een cliënt? Dan vragen wij u de signaalfunctie over te dragen aan (direct) betrokkenen van de cliënt (bijvoorbeeld; wijkverpleging, zorgmedewerkers, tafeltje dekje etc.), dan wel op een andere manier in stand te houden door uw organisatie. Wij gaan ervan uit dat u in contact blijft met uw cliënt als u besluit (tijdelijk) geen HH te leveren.

Begeleiding en behandeling Jeugd en Beschermd Wonen

Wij vernemen dat aanbieders de nodige maatregelen nemen en de kritieke processen voortzetten om risicovolle situaties te voorkomen. Wij hebben hier veel waardering voor. Juist omdat het om een kwetsbare doelgroep gaat.

Risico-inventarisatie

De gemeenten willen graag zicht houden op de ontwikkelingen bij u als aanbieder en de continuïteitsrisico’s. Risico’s die ontstaan door bijvoorbeeld een verhoogd ziekteverzuim, geen in- en uitstroom van cliënten, niet voldoende kunnen bieden van begeleiding en/of toezicht, waardoor ook de veiligheid van de cliënten in het geding kan komen.
Voorziet of ervaart u veiligheidsrisico’s? Dan vragen we u ons direct te informeren.
U kunt mailen naar: coronanmd@assen.nl.

Financiële risico’s

Uitgangspunt is dat de ondersteuning zolang mogelijk op peil wordt gehouden, mits dit binnen de maatregelen van de regering past en het verantwoord is. De zorgcontinuïteit, maar ook de bedrijfscontinuïteit wordt dan het beste geborgd.
Wat betreft de declaraties van zorg: zolang zorg geleverd blijft, in oorspronkelijke of alternatieve vorm (op afstand, met aanpassingen etc.) conform de afspraken met uw PGB-houder, kunt u declareren.

Als u de zorglevering stopt of een factureringssystematiek op uurbasis hanteert en als gevolg van de crisis onvoldoende uren kunt maken om uw bedrijf draaiende te houden, dan kunt u gebruik maken van de landelijke regelingen. Zie hiervoor: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/financiele-maatregelen

Inzet personeel

We begrijpen dat het voor u lastig kan zijn om voldoende personeel beschikbaar te hebben.
Sommige zorgaanbieders vragen of ze in geval van ziekte van eigen medewerkers ook ongekwalificeerd personeel mogen inzetten. Hierover is de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bevraagd. We wachten die reactie af en komen hier bij u op terug.
Wellicht ten overvloede wijzen we u op de website voor extra zorgpersoneel: https://nu91coronadossier.nl/aanmelden-landelijk-coordinatiepunt-zorgprofessionals/

Tips, voorstellen en/of vragen

Voor vragen met betrekking tot het coronavirus verwijzen we u ook naar de website van De Rijksoverheid.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/zorg

Heeft u tips en/of voorstellen voor de gemeenten waar wij ons ons alvast op kunnen voorbereiden? Of andere vragen betreffende de standpunten van de gemeente die u verwacht? U kunt uw tips, voorstellen en/of vragen mailen naar coronanmd@assen.nl.