Besluitenlijst 12 maart 2024

Openbare besluitenlijst

Voorzitter M.L.J Out
Aanwezigen J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

1 Vaststellen van de openbare besluitenlijst van de vergadering d.d. 5 maart 2024
Besluit: Vastgesteld.

2 Onderwijs- en Sportcampus Stadsbroek (22701-2024)
Besluit: Aangehouden.

3 Actualisering cultuurbeleid (22392-2024)
Het huidige cultuurbeleid loopt nog tot en met 2024. Normaal gesproken zouden we in de loop van 2024 samen met de cultuursector een nieuwe cultuurnota opstellen. De cultuursector heeft echter veel te lijden gehad van de coronajaren 2020 en 2021. Tal van activiteiten gingen niet door of moesten worden uitgesteld. Het is dan ook te verwachten dat de vier ambities die in het huidige cultuurbeleid centraal staan niet volledig gerealiseerd zijn. Verder zien we dat de cultuursector nog volop werkt aan herstel. Daarom kiest de gemeente ervoor om dit jaar geen nieuwe cultuurnota te maken maar het huidige cultuurbeleid na een tussenevaluatie te actualiseren en de beleidsperiode met twee jaar te verlengen. Een extern bureau krijgt opdracht om de resultaten tot nu toe op een objectieve wijze in beeld te brengen. Dit vormt de input voor de actualisatie.
Besluit:
1.1 Het huidige cultuurbeleid te actualiseren voor een periode van twee jaar.
1.2 Opdracht te geven aan een extern bureau voor het uitvoeren van een tussenevaluatie van het cultuurbeleid.
1.3 Bijgaande informerende brief aan de gemeenteraad te versturen.

4 Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2023 (22368-2024)
Op grond van artikel 2.5.1 van de Wmo 2015 moeten gemeenten jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uitvoeren, waarbij wordt onderzocht wat de ervaringen zijn van cliënten met de gemeentelijke voorzieningen in het kader van de Wmo 2015 en welk effect inwoners hebben ondervonden van deze voorzieningen op het verbeteren van hun zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie.
Het CEO kent drie hoofdthema`s namelijk; toegankelijkheid van de voorzieningen, kwaliteit van de ondersteuning en het ervaren effect van de ondersteuning (“bijdragen aan zelfredzaamheid en participatie”). Het CEO in Assen bestaat uit een aantal verplichte vragen aangevuld met vragen die de gemeente Assen zelf toegevoegd heeft ter verbetering van haar dienstverlening. Binnen de gemeente Assen vragen wij de inwoners naar hun ervaringen/tevredenheid door middel van “continu meten”. Dit betekent dat inwoners die een beroep hebben gedaan op ondersteuning het hele jaar door gevraagd worden naar hun ervaringen met de gemeente door KCM.
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2023 en de gemeenteraad, de RCPA en de Participatieraad te informeren over de uitkomsten met een brief.
1.2 Toestemming te geven om de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2023 te publiceren op waarstaatjegemeente.nl.

5 Beantwoording schriftelijke vragen Assen Centraal – Opstandingskerk Marsdijk (22571-2024)
De fractie van Assen Centraal ziet mogelijkheden voor de bouw van 
seniorenhuurappartementen op de locatie van de Opstandingskerk in Marsdijk en stelt hier schriftelijke vragen over.
Besluit:
1.1 De schriftelijke vragen van Assen Centraal te beantwoorden met bijgevoegde beantwoording.

6 Bijdrage aan wederopbouw Novovorontsovka (22446-2024)
De raad heeft besloten om bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2022 een Oekraïnefonds te vormen. Met dit fonds ondersteunt de gemeente Asser organisaties die in Oekraïne helpen bij wederopbouw en humanitaire hulp. De Asser Werkgroep ‘Sta op voor Oekraïne’ is werkzaam in Novovorontsovka. De werkgroep heeft een jaarprogramma gemaakt voor 2024. De focus van hun projecten ligt op het herstellen van de school en de schuilkelder en het versterken van de landbouw. Aan de gemeente wordt gevraagd om hieraan bij te dragen en hen te ondersteunen bij het transport van hulpgoederen. Daarnaast wordt de gemeente gevraagd om een financiële en personele bijdrage te leveren aan een werkweek, waarin medewerkers van de gemeente Novovorontsovka door de gemeente Assen bij gesproken worden over activiteiten zoals afvalverwerking, wijkgericht werken en ook waterzuivering. Het precieze programma moet nog worden bepaald. De kennisbehoefte van de medewerkers van de gemeente Novovorontsovka staat centraal bij het maken van het programma van de werkweek.
Besluit:
1.1 Het bedrag van € 49.660, - beschikbaar te stellen voor de projecten van de Werkgroep ‘Sta op voor Oekraïne’ om de gemeenschap Novovorontsovka in 2024 te ondersteunen en een werkweek voor medewerkers van de gemeente Novovorontsovka te organiseren in 
Assen.

Vastgesteld in de vergadering van 19 maart 2024.