Privacyverklaring/AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

Als gemeente ontvangen en verwerken we een grote hoeveelheid persoonsgegevens. We gebruiken deze gegevens voor het uitvoeren van diverse wettelijke taken. Deze taken omvatten onder andere het bijhouden van de Basisregistratie Personen (BRP), naleving van de Jeugdwet (Jw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het is onze verplichting om zorgvuldig om te gaan met deze gevoelige informatie.  Deze privacyverklaring biedt inzicht in onze principes voor het verwerken van uw persoonsgegevens. 

13 december 2023

Onder persoonsgegevens vallen onder andere uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en biometrische gegevens zoals vingerafdrukken. We ontvangen dergelijke gegevens wanneer u zich bijvoorbeeld inschrijft bij de gemeente, een paspoort aanvraagt of een vergunning nodig heeft. Ook als u onze gemeentewebsites bezoekt, verstrekt u ons soms persoonsgegevens, zoals een IP-adres of via een cookie waarmee bepaalde voorkeuren worden vastgelegd.

We hebben persoonsgegevens nodig voor verschillende doeleinden, waaronder: 

  • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag of wanneer u zorg of ondersteuning nodig heeft;
  • Het afhandelen van uw betalingen;
  • Om u te kunnen bellen indien nodig om onze dienstverlening uit te voeren;
  • Om iets bij u af te leveren;
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het verstrekken van gegevens die nodig zijn voor belastingaanslagen.

Meestal geeft u zelf uw gegevens aan ons, bijvoorbeeld via een formulier op onze website of telefonisch. Daarnaast hebben we wettelijke toegang tot systemen, zoals de Basisregistratie Personen of andere informatiesystemen.

We verwerken uw persoonsgegevens op een eerlijke en zorgvuldige manier. Dit betekent dat we uw gegevens alleen gebruiken wanneer we hiervoor een goede reden hebben. Al onze medewerkers hebben een ambtseed of -gelofte afgelegd en zijn verplicht tot geheimhouding. Dit houdt in dat we zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor uw gegevens worden verzameld. In sommige gevallen worden uw gegevens langer bewaard op basis van de Archiefwet. 

We delen bepaalde gegevens met andere organisaties wanneer dit nodig is om te voldoen aan de wetgeving. Soms besteden we het verwerken van uw gegevens uit aan een externe partij. In dergelijke gevallen maken we schriftelijke afspraken over de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. We blijven echter altijd verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Gemeenten in Nederland zijn verplicht om een minimaal niveau van informatiebeveiliging te hanteren. Deze regels zijn vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en treffen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De regels voor de bescherming van persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in de Wet Politiegegevens (Wpg). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet toe op de naleving van deze wetten. Daarnaast hebben we een Functionaris Gegevensbescherming als interne toezichthouder. 

Naast de AVG moeten we ook voldoen aan andere wet- en regelgeving, zoals: 

  • De Wet basisregistratie personen;
  • De Wet SUWI;
  • De Archiefwet.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen door een e-mail te sturen naar privacy@assen.nl of een schriftelijke aanvraag op onderstaand adres. We kunnen contact met u opnemen als wij vragen hebben over uw aanvraag zodat wij u zo goed mogelijk van dienst zijn.

Om te voorkomen dat iemand anders uw persoonsgegevens opvraagt, hebben we een bevestiging van uw identiteit nodig. Wij vragen u dan ook een afgeschermde kopie van uw ID-bewijs mee te sturen. Dat betekent dat het Burgerservicenummer (BSN) en de pasfoto onzichtbaar gemaakt moeten worden. Als u het BSN en foto op de kopie heeft afgeschermd, blijven er nog steeds persoonsgegevens over op het ID-bewijs. Dit zijn de volledige naam, geboortedatum en de datum en plaats van uitgifte. Na legitimatie behandelen wij uw verzoek.

Gemeente Assen 
T.a.v. Functionaris gegevensbescherming 
o.v.v. Rechten betrokkenen 
Postbus 30018 
9400 RA Assen 
privacy@assen.nl

Bij uw bezoek aan onze website worden algemene bezoekgegevens vastgelegd. Hiermee verkrijgen we informatie over het aantal bezoekers, de meest bezochte pagina's en de tijdstippen van het bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt om individuele personen te identificeren.
Persoonsgegevens die via de website worden verzameld, gebruiken we alleen voor het specifieke doel waarvoor u ze achterlaat. Als u bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken we de verstrekte persoonsgegevens om te reageren op uw verzoek.

De gemeente Assen gebruikt uw gegevens om overtredingen in de openbare ruimte strafrechtelijk te handhaven op basis van Artikel 8 van de Wet Politiegegevens. Deze gegevens worden gedurende 10 jaar bewaard en kunnen worden gedeeld met de politie, het Openbaar Ministerie, de burgemeester, het CJIB en Bureau HALT.

U heeft het recht om uw gegevens in te zien en in bepaalde gevallen te laten corrigeren, aanvullen of verwijderen. U kunt een verzoek hiervoor indienen via de website, per e-mail naar privacy@assen.nl of per brief. Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Assen en de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@assen.nl

Als u een klacht wilt indienen over de verwerking van uw gegevens, kunt u dit doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nlexterne-link-icoon

Uw persoonlijke gegevens worden door de gemeente Assen verwerkt voor de strafrechtelijke handhaving van de Leerplichtwet. Dit gebeurt wanneer u deze wet overtreedt, zoals vastgelegd in Artikel 8 van de Wet Politiegegevens. De gemeente bewaart deze gegevens gedurende 10 jaar en kan ze delen met de Politie, het Openbaar Ministerie, de Burgemeester, Bureau HALT en de Raad voor de Kinderbescherming.  

U heeft het recht om uw gegevens in te zien en in bepaalde gevallen kunt u verzoeken om correctie, aanvulling of verwijdering van uw gegevens. U kunt een verzoek indienen via de website, per e-mail naar info@assen.nl, of per brief. Voor vragen of opmerkingen over gegevensbescherming kunt u contact opnemen met de gemeente Assen en de Functionaris Gegevensbescherming via fg@assen.nl.  

Als u ontevreden bent over hoe uw gegevens worden verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nlexterne-link-icoon

De gemeente Assen verwerkt uw gegevens samen met de gemeente Midden-Drenthe voor de handhaving van zorgwetgeving volgens Artikel 9 van de Wet Politiegegevens. De Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) die belast zijn met het opsporen van deze strafbare feiten, voeren ook onderzoeken uit voor de gemeenten Aa en Hunze, Midden-Drenthe, Tynaarlo en Noordenveld (NMD-Samenwerking). Uw gegevens kunnen afkomstig zijn van uzelf, uw zorgverlener, bestuursrechtelijke dossiers, eigen waarnemingen, verdachten, getuigen, politie, toezichthouders, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (in geval van PGB-zorg), aangevers, Meld Misdaad Anoniem en tipgevers. Deze gegevens worden gedurende 5½ jaar bewaard vanaf het moment dat het onderzoek wordt afgesloten, meestal na een veroordeling of verjaring van het misdrijf. Ze kunnen worden gedeeld met de politie, andere opsporingsdiensten (zoals FIOD en Nederlandse Arbeidsinspectie), het Openbaar Ministerie, het RIEC, de gemeente en bestuursrechtelijke toezichthouders. 

U heeft het recht om uw gegevens in te zien en in bepaalde gevallen te laten corrigeren, aanvullen of verwijderen. U kunt een verzoek hiervoor indienen via de website, per e-mail naar privacy@assen.nl of per brief. Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Assen en de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@assen.nl

Als u een klacht wilt indienen over de verwerking van uw gegevens, kunt u dit doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nlexterne-link-icoon

Deze privacyverklaring kan te allen tijde door de gemeente worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen treden in werking zodra ze op de website van de gemeente zijn gepubliceerd.

Indien u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens in een specifieke situatie, kunt u in eerste instantie contact opnemen met uw contactpersoon. Als u dit liever niet wilt of als u een algemene vraag heeft, kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Dit kan via privacy@assen.nl, telefonisch via 14 0592 of via onderstaande contactgegevens. Voor meer informatie over privacy kunt u ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevensexterne-link-icoon raadplegen. 

Gemeente Assen 
T.a.v. Functionaris gegevensbescherming
o.v.v. Privacystatement
Postbus 30018
9400 RA Assen
privacy@assen.nl