Over deze website

Afbeeldingen

Wilt u meer informatie over het gebruik van beeldmateriaal van deze website, neem dan contact op.

Archief website

Via het archief kunt u de website op verschillende eerdere momenten vanaf 08 februari 2018 terug kijken.

Wilt u een moment vòòr 08 februari 2018 inzien dat kan via dit archief.

Auteursrecht / copyright

Het is niet toegestaan (delen van) de inhoud over te nemen of te publiceren zonder voorafgaande toestemming van de gemeente Assen. Dit geldt ook voor beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Wilt u inhoud gebruiken? Neem dan contact met ons op.

Colofon

Redactie

Webteam gemeente Assen: webmaster@assen.nl

Cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en alleen wordt herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie laat onze server zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere zaken die naar u als persoon zijn te herleiden.

Cookies accepteren.

De cookiewet stelt dat de eigenaar van een website een informatieplicht heeft waarbij de bezoeker vooraf duidelijk geïnformeerd wordt over welke cookies geplaatst worden. De bezoeker dient vervolgens uitdrukkelijk toestemming te geven voor het gebruik van deze cookies.

Cookies weigeren.

Wanneer u kiest voor het weigeren van cookies, dan heeft het mogelijk gevolgen voor uw bezoek. Zo werkt de digitale dienstverlening via DigiD niet meer als u cookies weigert. Ook wanneer u de website bezoekt met uw mobiel, wordt u niet meer automatisch doorverwezen naar de mobiele versie van de website.

Cookies op onze website.

De website gebruikt cookies om te meten welke pagina's van onze website worden bezocht. De gegevens gebruiken wij voor het optimaliseren van de website. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van de authenticatie van een bezoeker, bijvoorbeeld tijdens het gebruik van DigiD. Cookies van deze website worden verwijderd bij het afsluiten van de browser.

Meer informatie over cookies

Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:

Consumentenbond: Wat zijn cookies

Links naar andere websites

Via de websites van de gemeente Assen willen we zo volledig mogelijk juiste informatie aanbieden aan burgers en professionals. Daarom vindt u vele verwijzingen en hyperlinks naar websites van andere organisaties. De verantwoordelijkheid voor de inhoud, de betrouwbaarheid van deze websites en de werking van de links ligt bij de makers daarvan. 

Privacyverklaring/AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

Als gemeente ontvangen en beschikken we over een grote hoeveelheid persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van allerlei wettelijke taken. Onder deze wettelijke taken valt bijvoorbeeld het bijhouden van de Basisregistratie Personen, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. We zijn verplicht om zorgvuldig met deze gevoelige informatie om te gaan. 
In deze privacyverklaring geven wij u inzicht in de uitgangspunten die wij hanteren bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en biometrische gegevens zoals vingerafdrukken. Dit soort gegevens krijgen wij van u als u zich bijvoorbeeld inschrijft bij de gemeente, een paspoort aanvraagt of een vergunning nodig heeft. Ook als u een van de websites van de gemeente bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of via een cookie waarmee bepaalde voorkeuren worden geregistreerd.

Waarom verzamelen we persoonsgegevens?

Wij hebben persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag of wanneer u zich meldt voor zorg of ondersteuning
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om iets bij u af te leveren
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Meestal geeft u zelf uw gegevens aan ons bijvoorbeeld via een formulier op deze website of telefonisch. Daarnaast is in de wet geregeld is dat wij hiervoor systemen mogen raadplegen, bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen of andere informatiesystemen.

Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens verwerken we op een behoorlijke en zorgvuldige manier. Dat betekent dat wij uw gegevens alleen gebruiken wanneer wij hier een goede reden voor hebben.
Al onze medewerkers hebben een ambtseed of -gelofte afgelegd en zijn verplicht tot geheimhouding. Dat betekent dat wij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen met derden

Bepaalde gegevens van u delen wij met andere organisaties wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan wetgeving. Soms besteden wij het verwerken van uw gegevens uit aan een externe partij. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens. Wij blijven in deze gevallen verantwoordelijk voor de verwerkingen.

Beveiligen van persoonsgegevens

Gemeenten in Nederland hebben zich verplicht te houden aan een minimaal niveau van informatiebeveiliging. Deze regels zijn vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over de bescherming van persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. Ook hebben we een Functionaris Gegevensbescherming, onze interne toezichthouder.
Naast de AVG zijn wij ook gehouden aan andere regelgeving, denk hierbij aan:

 • de Wet basisregistratie personen
 • de Wet SUWI
 • de Archiefwet

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen wanneer wij ze niet meer nodig hebben. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen door een e-mail te sturen naar info@assen.nl Wij maken dan met u een afspraak. Om te voorkomen dat iemand anders uw persoonsgegevens opvraagt hebben we hiervoor een bevestiging nodig van uw identiteit. Wilt u daarom uw  identiteitsbewijs meenemen? 

Bezoek aan de website

Wanneer u onze website bezoekt, worden algemene bezoekgegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. Wij gebruiken persoonsgegevens die via de website worden verzameld alleen voor het doel waarmee u ze achterlaat. Als u bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op uw aanvraag te reageren.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door de gemeente te allen tijde gewijzigd worden, zonder dat we dat  vooraf bekend maken. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de gemeente gepubliceerd zijn.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens in een specifieke casus kunt u allereerst bij uw contactpersoon om informatie vragen. Wilt u dit niet of heeft u een algemene vraag? Dan kunt u ook direct onze Functionaris Gegevensbescherming benaderen, Jelmar de Vries. Dit kan via info@assen.nl of telefonisch via 14 0592.
Voor meer informatie over privacy kunt u ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Proclaimer

Welkom op de officiële website van de gemeente assen. De gemeente Assen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en wil zo zorgvuldig en volledig als mogelijk zijn bij het verstrekken van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze internetsite. De gemeente Assen kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze internetsite geen rechten worden ontleend. Ook kan de gemeente Assen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onjuistheden. Komt u desondanks informatie tegen die niet correct is of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten door contact met ons op te nemen. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie die over de gemeente Assen wordt geschreven op websites, anders dan de websites van de gemeente Assen.

Statistieken

De gemeente Assen gebruikt een aantal diensten om de website zo goed mogelijk af te stemmen op de informatiebehoefte van de bezoekers. Hiervoor bewaart uw browser een klein tekstbestand: een cookie. Hierin worden geen persoonsgegevens opgenomen.

Siteimprove

Met deze statistiekendienst krijgt de gemeente Assen een duidelijk beeld hoe makkelijk de informatie te begrijpen is en hoe bezoekers de website gebruiken. De statistieken zijn anoniem en worden niet gedeeld met derden. 

Toegankelijkheidsverklaring

Wij willen dat iedereen onze websites kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons doorgeven via webmaster@assen.nl

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is een website die iedereen goed kan gebruiken. Daarom staat er in de wet dat websites van overheden (zoals een gemeente) horen te voldoen aan de toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1 AA. Ook moeten wij uitleggen of wij aan deze norm voldoen.

Deze uitleg geven we in een toegankelijkheidsverklaring. Iedereen kan deze verklaring bekijken. Daarin beschrijven we of onze websites voldoen aan de toegankelijkheidsnorm, op welke punten we nog niet voldoen, hoe we dit gaan oplossen en wanneer.

Werken aan toegankelijkheid

Wij werken aan een goede toegankelijkheid. Dit doen we bijvoorbeeld door:

 • Toegankelijkheid vanaf de start vaker onderdeel te maken van alles wat wij doen rondom onze websites. Bijvoorbeeld bij het inkopen, het ontwerpen en het bouwen van de websites..
 • Onafhankelijke deskundigen controleren regelmatig (onderdelen van) de websites op toegankelijkheid. Wij lossen de gevonden problemen op.
 • Onze medewerkers leren steeds meer over digitale toegankelijkheid. Ze bekijken wekelijks de toegankelijkheid van de belangrijkste websites. Dit doen ze met speciale software.
 • Het Webteam kijkt goed naar teksten die collega’s op de websites plaatsen. Waar nodig helpt het Webteam hen om deze teksten begrijpelijker te maken.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neemt u dan contact op met de gemeente assen via webmaster@assen.nl

Voorlees software

Readspeaker laat deze website spreken. Readspeaker is software waarmee de tekst op een website aan de bezoeker voorgelezen wordt. De technologie is zeer eenvoudig te gebruiken en vereist geen specifieke kennis bij de gebruiker. De voorleesstem klinkt aangenaam en menselijk.

Bovenaan elke pagina staat een icoontje met de tekst 'lees voor'. Wanneer u hierop klikt start de voorlees software.

Coördinated Vulnerability Disclosure gemeente Assen

Gemeente Assen vindt de beveiliging van haar systemen en de bescherming van privacy van gebruikers van de website belangrijk. Ondanks getroffen maatregelen kan er een kwetsbaarheid in onze systemen gevonden worden. Mocht u een kwetsbaarheid gevonden hebben, dan stellen wij het bijzonder op prijs als u dit bij ons meldt.

Wat u kunt doen:

 • Meld de kwetsbaarheid via het webformulier op de website of mail direct naar ciso@assen.nl
 • Geef zoveel mogelijk informatie omtrent de kwetsbaarheid zodat wij passende maatregelen kunnen treffen.
 • Laat uw contactgegevens achter zodat we contact met u kunnen opnemen voor meer informatie en we u op de hoogte kunnen houden van de afhandeling.
 • Tips of aanbevelingen voor het oplossen van de kwetsbaarheid met ons delen.

Wat u van ons kunt verwachten:

 • Wij zullen uw melding snel en zorgvuldig afhandelen en u daarover op de hoogte houden.
 • Gemeente Assen behandelt alle meldingen vertrouwelijk en deelt uw persoonlijke gegevens als melder niet met derden zonder toestemming tenzij noodzakelijk vanwege rechtswege.
 • In onderling overleg kunnen we, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid.

Gemeente Assen deelt de ontvangen melding over de kwetsbaarheid doorgaans met de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) voor gemeenten.