Regionale Energie Strategie (RES)

In Drenthe hebben de provincie, gemeenten en waterschappen, net als andere regio’s in Nederland, een Regionale Energiestrategie (RES) gemaakt. In dit plan beschrijven we hoeveel zonne- en windenergie we als Drenthe in de periode tot en met 2030 willen opwekken. Elke gemeente levert hieraan een bijdrage. In Assen doen we dat met zonne-energie.

Eén plan voor Drenthe 

De strategie voor Drenthe hebben we gemaakt samen met alle gemeenten, provincie, waterschappen, maatschappelijke partners, inwoners, jongeren en beheerders van gas- en elektriciteitsnetten. We hebben afgesproken dat we in 2030 een kwart van de Drentse energiebehoefte willen opwekken met zonne- en windenergie. In de strategie staat ook beschreven hoe we omgaan met communicatie en participatie bij energieprojecten, hoe we de ruimtelijke kwaliteit willen bewaken en hoe we de warmtevraag in de bebouwde omgeving willen verduurzamen. De RES wordt elke twee jaar geactualiseerd.

Duurzame energie in Assen

In 2030 wil de gemeente 0,2 Terrawatuur (TWh) zonne-energie opwekken. De helft daarvan wil de gemeente opwekken met zonneparken. In 2018 is daarvoor samen met inwoners en partners het beleidskader ‘Zonneparken in Assen’ opgesteld. De andere helft wil de gemeente opwekken met zonnepanelen op grote daken. Hiervoor gaan we samenwerken met met bedrijven, instellingen en eigenaren van grotere daken. Zonneparken in Assen

We leggen in Assen alleen zonneparken aan op gronden die dubbel gebruikt kunnen worden, zoals zandwinplassen of parkeerterreinen, en gronden langs wegen, geluidswallen of braakliggende gronden bestemd voor bedrijven. In 2018 hebben we daarvoor, samen met inwoners en partners, het Beleidskader Zonneparken in Assen vastgesteld. Hierin staat op welke locaties en onder welke voorwaarden zonneparken aangelegd mogen worden. De eerste zonneparken in Assen zijn al in ontwikkeling.

Meer informatie