Je omgeving

Met energie aan de slag. Wat betekent dat voor onze buurt, onze stad en ons landschap? Daar denken we graag samen met inwoners over na. Hoe kunnen we zonneparken bijvoorbeeld mooi inpassen in het landschap? En wat zijn geschikte locaties?

Regionale energiestrategie (RES) Drenthe

In Drenthe hebben de provincie, gemeenten en waterschappen, net als andere regio’s in Nederland, een Regionale Energiestrategie (RES) gemaakt. In dit plan beschrijven we dat het streven is om in 2030 een kwart van het energiegebruik in Drenthe op te wekken door grootschalige zonne- en windenergie. Elke gemeente levert hieraan een bijdrage. In Assen doen we dat met zonne-energie. Kijk voor meer informatie over de regionale energiestrategie op de website.

Zonneparken in Assen

We leggen in Assen alleen zonneparken aan op gronden die dubbel gebruikt kunnen worden, zoals zandwinplassen of parkeerterreinen, en gronden langs wegen, geluidswallen of braakliggende gronden bestemd voor bedrijven. In 2018 hebben we daarvoor, samen met inwoners en partners, het Beleidskader Zonneparkenexterne-link-icoon in Assen vastgesteld. Hierin staat op welke locaties en onder welke voorwaarden zonneparken aangelegd mogen worden. De eerste zonneparken in Assen zijn al in ontwikkeling.

Omwonenden worden actief betrokken bij de plannen voor een zonnepark in de buurt. In Assen-Zuid is een Energietuin in ontwikkeling. Een park waar het opwekken van zonne-energie gecombineerd wordt met spelen, ontmoeten en leren. Ook de Zandwinplas in Ubbena is in ontwikkeling. Bij de A28/ Balkendwarsweg is een zonneparkje in ontwikkeling en we werken aan een verkenning voor zon langs het Drentse deel van de A28. Dit doen we samen met het rijk en de Drentse gemeenten langs de A28.

Elektriciteitsnetwerk

De energietransitie is in volle gang. Er wordt steeds meer energie opgewekt met zon en wind. Ook wordt er steeds meer elektriciteit gebruikt. Denk daarbij aan elektrische auto’s, het elektrisch verwarmen van huizen en bedrijven die hun processen verduurzamen. Dit zorgt ervoor dat het elektriciteitsnetwerk overbelast dreigt te raken. Op deze  capaciteitskaart van Netbeheer Nederlandexterne-link-icoon wordt met kleur aangegeven waar in Nederland congestie is of dreigt.

De netbeheerders in Drenthe werken hard aan de uitbreiding van het netwerk. Maar dit gaat niet snel genoeg. Daarom wordt er nu op regionaal niveau gewerkt aan afspraken over hoe we het netwerk willen gebruiken. Daarbij zal de prioritering van thema’s, zoals woningbouw, bedrijventerreinen en energieopwek aan de orde komen.

Adviesgroep Zonneparken Assen

We vinden het belangrijk dat inwoners goed betrokken worden bij de plannen voor zonneparken in Assen. Naast het betrekken van omwonenden bij de ontwikkeling van een zonnepark, kijkt de adviesgroep mee met de plannen en het proces. De adviesgroep bestaat uit een aantal inwoners uit Assen. Zij denken mee over de invulling van parken en controleren of omwonenden voldoende hun stem hebben kunnen laten horen. De adviesgroep brengt een advies uit aan het bestuur van de gemeente.