Rotonde Adoptie Plan

De gemeente Assen wil het plaatselijke bedrijfsleven de mogelijkheid bieden om rotondes te adopteren. De rotondes moeten representatief blijven of representatief worden ingericht. Het rotondeadoptieplan is niet primair bedoeld als bezuiniging, maar kan mogelijk wel voor een bezuiniging zorgen. Naast de rotondes zijn er nog legio andere gebieden/objecten die geadopteerd kunnen worden. Binnen het bestaande beleid is dit al mogelijk. De uitgangspunten van dit rotondeplan kunnen we ook hiervoor toepassen. Het verschil is dat herinrichting en reclame ook getoetst worden aan groen- en reclamebeleid.

Welke rotondes zijn geschikt en hoe aan te melden?

In Assen zijn momenteel 26 rotondes, waarvan één rotonde in eigendom is van de provincie. Van deze 25 rotondes van de gemeente Assen zijn drie rotondes waarschijnlijk minder interessant voor een bedrijf dat veel passanten wil bereiken. Het betreft: Hof van Berlijn, Menning en het Parkplein. Deze zijn erg klein of liggen niet in een doorgaande route. De ovonde in het wegvak Peelo lijkt ook minder geschikt, omdat de groenvakken niet erg in het oog springen. Deze vier rotondes zijn mogelijk geschikter voor adoptie door een buurt, een school of een vereniging. Op een vijftal rotondes bevinden zich kunstwerken, die in principe op de rotondes moeten blijven staan. Bij adoptie zal, indien gewenst, het onderhoud van deze kunstwerken bij de gemeente Assen blijven. Er zijn zeven rotondes waar een ANWB-paal staat. Deze palen moeten op de rotondes blijven staan bij adoptie.

Aanmelden:

Na het invoeren van dit rotondeadoptieplan kunnen geïnteresseerden zich aanmelden bij de gemeente Assen. Indien voor een rotonde meerdere geïnteresseerden zijn, wordt er gekeken naar de aanbieding die voor de gemeente Assen het gunstigst is. Bij latere adoptie geldt de regel: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Indien de betrokken partijen er niet uitkomen wordt de adoptie aan een volgende geïnteresseerde aangeboden.
De adoptant is bij voorkeur een in Assen gevestigd bedrijf of instelling (bv. school, vereniging). Ook een groep van bedrijven en/of bewoners mogen een rotonde adopteren.

Indien er voor de aanleg van de nieuwe inrichting een omgevingsvergunning nodig is, zal de gemeente hiervoor de aanvraag verzorgen.

Richtlijnen van het Rotonde Adoptie Plan

In principe gaat de adoptie over het middelste gedeelte van de rotonde. Maar ook adoptie van andere plantvakken en/of de verder omgeving kan een mogelijkheid zijn. Bij adoptie dient de adoptant aan te geven of de adoptie alleen geldt voor het onderhoud van de rotonde of dat de adoptant ook de rotonde wil wijzigen. Bij wijziging dient de adoptant een inrichtingsvoorstel in te dienen. De gemeente Assen toetst het voorstel op uitstraling, (verkeers-)veiligheid en het onderhoud. Indien er een voorstel voor adoptie in een woonwijk is, kan tevens bewoners gevraagd worden om hun mening te geven over de inrichting. Een laatste controle zal door B&W plaatsvinden. Alle kosten die gemoeid zijn met de nieuwe aanleg zijn voor de adoptant. De adoptie van een rotonde is in principe voor vijf jaar. Verlenging is, indien gewenst, telkens voor vijf jaar. De gemeente Assen beoordeelt het nieuwe ontwerp op de volgende onderdelen.

Verkeer:

 • De verkeersborden, ANWB-palen, straatnaamborden, ed. blijven staan en blijven goed zichtbaar.
 • De inrichting van de rotonde en de daarop aangebrachte reclame-uitingen zijn zodanig dat het attentieniveau van de weggebruiker niet wordt afgeleid en voor de weggebruikers geen onveilige verkeerssituatie ontstaan.
 • De reclame-uitingen en andere obstakels dienen minimaal 0,60 m. van de rand van de verharding geplaatst te worden (landelijke richtlijn).
 • De inrichting mag verkeerszichtlijnen niet belemmeren.

Ruimtelijk

 • Bouwwerken, anders dan kunstwerken en kleine objecten, zijn niet toegestaan op de rotonde.
 • De totale inrichting van de rotonde heeft een hoogwaardige kwaliteit, past in de omgeving en voldoet aan redelijke eisen van welstand. De inrichting veroorzaakt geen overlast aan derden.
 • De rotonde heeft bij voorkeur een groene uitstraling (vegetatie, heesters en bomen), passend in de omgeving.
 • De adoptant mag enkele reclameborden plaatsen op de rotonde. Hierbij valt te denken aan bordjes bij elke toegangsweg. In verband met lopende reclame-contracten van de Gemeente Assen mogen er geen bewegwijziging, richtingspijlen, routebeschrijvingen e.d. op de reclame-uitingen worden aangebracht.
 • De opdruk van de reclamebordjes bestaat hooguit uit een bedrijfsnaam en/of logo met eventueel een verwijzing naar de aanleg en beheer van de rotonde.
 • Er mag geen extra verlichting geplaatst worden op de rotonde (ook geen aanlichting van reclameborden)
 • Er dient rekening gehouden te worden met mogelijke kabels en leidingen. Deze dienen gehandhaafd te blijven.
 • Aanwezige bomen blijven gehandhaafd. Bij werkzaamheden wordt rekening gehouden met de aanwezige bomen.

Beheer

 • Tijdens onderhoudswerkzaamheden dient de verkeersveiligheid van het verkeer en van de onderhoudsploeg gewaarborgd te zijn. (zie hiervoor bv de richtlijnen van de CROW-publicatie 96b, werken in uitvoering)
 • De adoptant dient het gehele jaar zorg te dragen voor een hoogwaardig kwaliteitsniveau van de inrichting. Dit onderhoudsniveau moet minimaal IBOR basis zijn (is ongeveer gelijk aan CROW-onderhoudsniveau B)
 • In geval van calamiteiten (bv. verkeersongeluk) neemt de gemeente Assen maatregelen om onveilige situaties snel op te heffen. De adoptant is na herstel van de veiligheid weer verantwoordelijk voor alle (herstel) werkzaamheden van de inrichting van de rotonde. Dit geldt niet voor verkeersborden, ANWB-palen e.d. (schadeclaim nog juridisch checken)
 • Indien het beheer structureel niet aan de eisen voldoet, zal de gemeente Assen het contract beëindigen en het onderhoud overnemen.
 • Er mag geen chemische onkruidbestrijding worden toegepast. Voor beheersing van plaagdieren moet de adoptant in overleg treden met de gemeente Assen.

Kunst

 • Indien een adoptant een kunstwerk op de rotonde wil plaatsen, beoordeelt de gemeente Assen dit kunstwerk. Nadat het contract is afgelopen mag het kunstwerk op de rotonde blijven. Indien het kunstobject verdwijnt, wordt de rotonde hersteld zodat de gemeente Assen het onderhoud kan overnemen zonder extra werkzaamheden te verrichten. In overleg met de gemeente Assen kan de gemeente Assen het kunstobject overnemen.
 • De kosten voor kunst zijn voor de adoptant
 • De vaste kunstwerken die momenteel op diverse rotondes staan dienen in eerste instantie te worden behouden. De verantwoordelijkheid en het onderhoud van deze kunstwerken ligt bij de gemeente Assen. Het ontwerp dient rekening te houden met onderhoudswerkzaamheden aan het kunstwerk.(denk hierbij aan schilderwerk aan het kunstwerk op de rotonde van de Rolderhoofdweg.)

Planning

De Gemeenteraad krijgt, na vaststelling van dit plan door het college van B&W, in mei 2012 dit plan ter informatie aangeboden. Hierna zullen in het voorjaar de rotondes aangeboden worden aan geïnteresseerden.

Communicatie

Het rotondeadoptieplan wordt onder de aandacht gebracht bij de doelgroepen door middel van algemene communicatiemiddelen. Er komt een persbericht, een artikel in de Berichten van de Brink, info op de website en er komt een (digitale) flyer. Tijdens onder andere bedrijfsbezoeken en beurzen is deze flyer een hulpmiddel om adoptie onder de aandacht te brengen.

Kosten

Huidige kosten

De kosten die de gemeente Assen momenteel maakt voor het totale groenonderhoud van de rotondes is ongeveer € 25.000,-- per jaar. Er zijn geen plannen om rotondes in de nabije toekomst om te vormen. De rotondes zijn ingericht voor een bedrag variërend tussen enkele honderden euro’s (alleen gras) tot ongeveer € 15.000,--.

Verwachte besparing op onderhoud

Indien alle rotondes van de gemeente Assen geadopteerd worden zal dat een besparing op het onderhoudsbudget opleveren van maximaal € 25.000,-- per jaar. (De verwachting is dat niet alle rotondes geadopteerd worden.)

Interne kosten bij uitgifte rotonde

Indien een rotonde heringericht wordt door een adoptant worden er kosten gemaakt door de gemeente Assen voor toetsing, overleggen, administratie en contractuele handelingen. Naar verwachting is hier in totaal éénmalig 5 tot 20 uur, verspreid over verschillende afdelingen/eenheden, voor nodig. Dit werk kan ingepast worden als arbeid binnen de bestaande werkzaamheden.

Kosten voor adoptant

De kosten die een adoptant gaat maken is sterk afhankelijk van het ontwerp en het onderhoud die de adoptant voor ogen heeft.
Uitgaande van de cijfers die de gemeente Assen voor de rotondes heeft, is er wel een indicatie te geven.
Herinrichten nieuwe rotonde: € 2.000,-- à €15.000,-- /rotonde
Onderhoud voor de duur van vijf jaar: 5 x € 1.000,-- à € 3.000,-- /rotonde

Overzicht rotondes Assen 2011

PDFConcept standaardovereenkomst rotonde (pdf - 329 kB)