Rotonde Adoptie Plan

Wij willen plaatselijke bedrijven en instellingen de mogelijkheid bieden om rotondes te adopteren. Hiermee kan een bedrijf bijvoorbeeld reclame maken. Een belangrijke eis is dat de rotondes representatief blijven of representatief worden ingericht. Naast de rotondes zijn er nog verschillende andere gebieden en objecten die geadopteerd kunnen worden. Dit is binnen het bestaande beleid al mogelijk. De uitgangspunten van het rotondeplan kunnen we hier ook voor toepassen. Het verschil is dat we de herinrichting en reclame ook toetsen aan het groen- en reclamebeleid.

Welke rotondes zijn geschikt?

In Assen zijn op dit moment 26 rotondes. 1 rotonde is van de provincie en 25 rotondes zijn van de gemeente Assen. Van de 25 rotondes zijn 3 rotondes waarschijnlijk minder interessant voor een bedrijf dat veel voorbijgangers wil bereiken. Het gaat om de rotondes: Hof van Berlijn, Menning en het Parkplein. Deze zijn erg klein of liggen niet in een doorgaande route. De ovonde in het wegvak Peelo lijkt ook minder geschikt, omdat de groenvakken niet erg in het oog springen. Deze 4 rotondes zijn mogelijk geschikter voor adoptie door een buurt, een school of een vereniging.  
Op 5 rotondes bevinden zich kunstwerken die in principe op de rotondes moeten blijven staan. Bij adoptie blijft het onderhoud van deze kunstwerken, wanneer u dat wenst, bij ons. Er zijn tot slot 7 rotondes waar een ANWB-paal staat. Deze palen moeten op de rotondes blijven staan bij adoptie. 

Aanmelden:

Op dit moment is er een wachtlijst voor de rotondes. De regel geldt: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Komen de betrokken partijen er niet uit? Dan bieden we de adoptie aan de volgende geïnteresseerde aan. De adoptant is bij voorkeur een bedrijf of instelling (zoals een school of vereniging) in Assen. Ook een groep van bedrijven en/of bewoners mag een rotonde adopteren. 
Is er voor de aanleg van de nieuwe inrichting een omgevingsvergunning nodig? Dan verzorgen wij de aanvraag hiervoor. 

Richtlijnen van het Rotonde Adoptie Plan

In principe gaat de adoptie over het middelste gedeelte van de rotonde. Maar ook adoptie van andere plantvakken en/of de verder omgeving kan een mogelijkheid zijn. Bij adoptie geeft u aan of de adoptie alleen geldt voor het onderhoud van de rotonde of dat u de rotonde ook wilt wijzigen. Wanneer u de rotonde wilt wijzigen, moet u een inrichtingsvoorstel indienen. Wij toetsen het voorstel op uitstraling, (verkeers-)veiligheid en het onderhoud. Is het voorstel voor een adoptie in een woonwijk? Dan kunnen ook bewoners gevraagd worden om hun mening te geven over de inrichting. Een laatste controle vindt plaats door het College van B&W. Alle kosten voor de nieuwe aanleg zijn voor de adoptant. De adoptie van een rotonde is in principe voor vijf jaar. Wilt u daarna verlengen? Dan kan dit elke keer voor 5 jaar.  

Wij vertellen u graag meer over de onderdelen waarop wij het ontwerp toetsen: 

Verkeersveiligheid 

 • De verkeersborden, ANWB-palen, straatnaamborden, enzovoort blijven staan en blijven goed zichtbaar. 

 • De inrichting van de rotonde en de aangebrachte reclame-uitingen mogen de weggebruiker niet afleiden en er mag geen onveilige verkeerssituatie ontstaan. 

 • De reclame-uitingen en andere obstakels moeten minimaal 60 centimeter van de rand van de verharding geplaatst worden. Dit is een landelijke richtlijn. 

 • De inrichting mag verkeerszichtlijnen niet belemmeren. 

Ruimtelijk 

 • Bouwwerken (behalve kunstwerken en kleine objecten) zijn niet toegestaan op de rotonde. 

 • De totale inrichting van de rotonde heeft een hoogwaardige kwaliteit, past in de omgeving en voldoet aan redelijke eisen van welstand. De inrichting veroorzaakt geen overlast aan derden. 

 • De rotonde heeft bij voorkeur een groene uitstraling die past bij de omgeving. Denk hierbij aan vegetatie, heesters en bomen. 

 • De adoptant mag een paar reclameborden plaatsen op de rotonde. Hierbij valt te denken aan bordjes bij elke toegangsweg. In verband met lopende reclamecontracten van de Gemeente Assen mogen er geen bewegwijzering, richtingspijlen en routebeschrijvingen op de reclame-uitingen worden aangebracht. 

 • De opdruk van de reclameborden bestaat hooguit uit een bedrijfsnaam en/of logo met eventueel een verwijzing naar de aanleg en beheer van de rotonde. 

 • Er mag geen extra verlichting geplaatst worden op de rotonde (ook geen aanlichting van reclameborden) 

 • Er moet rekening gehouden worden met mogelijke kabels en leidingen. Deze moeten gehandhaafd blijven. 

 • Aanwezige bomen blijven staan. Bij werkzaamheden wordt rekening gehouden met de aanwezige bomen. 

Beheer 

 • Tijdens onderhoudswerkzaamheden moet de verkeersveiligheid van het verkeer en van de onderhoudsploeg gewaarborgd zijn (zie bijvoorbeeld de richtlijnen van de CROW-publicatie 96b, werken in uitvoering) 

 • De adoptant draagt het hele jaar zorg voor een hoogwaardig kwaliteitsniveau van de inrichting. Dit onderhoudsniveau moet minimaal IBOR basis zijn (dit is ongeveer gelijk aan CROW-onderhoudsniveau B) 

 • In geval van calamiteiten (bv. verkeersongeluk) neemt de gemeente Assen maatregelen om onveilige situaties snel op te lossen. De adoptant is na herstel van de veiligheid weer verantwoordelijk voor alle (herstel)werkzaamheden van de inrichting van de rotonde. Dit geldt niet voor verkeersborden, ANWB-palen e.d. 

 • Wanneer het beheer structureel niet aan de eisen voldoet, beëindigt de gemeente Assen het contract en neemt de gemeente het onderhoud over. 

 • De adoptant mag geen chemische onkruidbestrijding inzetten. Voor beheersing van plaagdieren moet de adoptant in overleg gaan met de gemeente Assen. 

Kunst 

 • Wanneer een adoptant een kunstwerk op de rotonde wil plaatsen, beoordeelt de gemeente Assen dit kunstwerk. Na afloop van het contract mag het kunstwerk op de rotonde blijven. Verdwijnt het kunstobject? Dan wordt de rotonde hersteld zodat de gemeente Assen het onderhoud kan overnemen zonder extra werkzaamheden te verrichten. In overleg kan de gemeente Assen het kunstobject overnemen. 

 • De kosten voor kunst zijn voor de adoptant 

 • De vaste kunstwerken die op dit moment op de rotondes staan, blijven in eerste instantie behouden. De verantwoordelijkheid en het onderhoud van deze kunstwerken ligt bij de gemeente Assen. Het ontwerp moet rekening houden met onderhoudswerkzaamheden van de kunstwerken. Denk hierbij aan schilderwerk van het kunstwerk op de rotonde van de Rolderhoofdweg. 

Verwachte besparing op onderhoud 

Het Rotonde Adoptieplan is in eerste instantie niet bedoeld als bezuiniging, maar kan mogelijk wel voor een bezuiniging zorgen. Wanneer alle rotondes geadopteerd worden, levert dat een besparing op het onderhoudsbudget op van maximaal € 25.000 per jaar. De verwachting is dat niet alle rotondes geadopteerd worden. 

Interne kosten bij uitgifte rotonde 

Wanneer een rotonde heringericht wordt door een adoptant, maken wij kosten voor toetsing, overleggen, administratie en contractuele handelingen. Naar verwachting is hier in totaal 5 tot 20 uur voor nodig. Dit werk kan ingepast worden binnen de bestaande werkzaamheden. 

Kosten voor adoptant 

De kosten die een adoptant maakt, hangen af van het ontwerp en het onderhoud dat de adoptant voor ogen heeft. Op basis van data kunnen we de volgende indicatie geven: 

 • Herinrichten nieuwe rotonde: € 2.000 à €15.000 per rotonde 

 • Onderhoud (vijf jaar): 5 x € 1.000 à € 3.000 per rotonde