Huurvoorwaarden zwembad Schakelveld

1. Veiligheid
1.1. De huurder geeft medewerking en neemt deel aan, een door de verhuurder georganiseerde,
ontruimingsoefening.
1.2. De huurder stelt één of meerdere ontruimers aan, die in noodsituaties in samenwerking met de
BHV’er de ontruimingsprocedure op juiste wijze uitvoeren.
1.3. De huurder meldt ongevallen in het aanwezig logboek..
1.4. De huurder houdt toezicht op in de accommodatie aanwezige personen.
1.5. De huurder is verantwoordelijk voor zorgvuldig gebruik van de in het zwembad aanwezige
materialen.
2. Hygiëne
2.1. De huurder laat het zwembad, kleedkamers en overige ruimten veegschoon achter.
2.2. Als een ruimte niet schoon is, noteert de huurder de vervuiling in het aanwezig logboek.
2.3. De huurder voorkomt vervuiling en zorgt dat de leden en de bezoekers op een nette manier
gebruik maken van de wachtruimte en het zwembad.
3. Gebruik van het zwembad
3.1. Bij gebruik van EHBO-materialen noteert de huurder het gebruikte materiaal in het aanwezig
logboek.
3.2. Tijdens het gebruik mogen geen toeschouwers in de zwemzaal aanwezig zijn, tenzij dit met de
verhuurder is afgesproken.
3.3. Bij het gebruik van (mechanische) muziek worden de wettelijke normen niet overschreden.
3.4. De huurder moet zich houden aan de specifieke veiligheidseisen bij het gebruik van
(elektrische) apparatuur in natte ruimten.
4. Sleutelgebruik
4.1. De huurder controleert, als geen overdracht aan een andere huurder plaatsvindt, voor vertrek
of alle bezoekers de accommodatie hebben verlaten en schakelt bij vertrek alle lichtpunten uit
en sluit het zwembad af.
4.2. De huurder is aansprakelijk voor alarmopvolgingen en de kosten hiervan die worden
veroorzaakt door het onjuist afsluiten van de accommodatie.
4.3. De verhuurder geeft instructie voor het juiste gebruik van de accommodatie, inclusief juiste
bediening en wijzigingen in de bediening van de aanwezige installaties.
5. Verantwoordelijkheden van de huurder
5.1. Een vereniging/zwemschool of stichting verstrekt de verhuurder de volgende gegevens:
-naam en bekwaamheid van de uurverantwoordelijke(n)
-het toezichtplan van de vereniging
-de ontruimingsprocedure en taken voor de vereniging in relatie tot het ontruimingsplan van het
zwembad.
5.2. De huurder draagt er zorg voor dat tijdens de gehuurde uren tenminste één gediplomeerde
zweminstructeur aanwezig is.
5.3. De zweminstructeur moet voldoen aan tenminste de eisen van:
-clubtrainer A, trainer/instructeur niveau 2
-zwemleider A of module I beroepsopleiding zwo
5.4. Per gehuurd bassin moet minimaal één persoon aanwezig zijn, die belast is met de zorg voor
veiligheid van de zwemmers.
5.5. Er dient één of meerdere personen in het bezit te zijn van een geldig EHBO/reanimatiediploma.
6. Reservering en annulering
Het reserveren dan wel annuleren van het zwembad geschiedt volgens de Spelregels verhuur
Schakelveld.
7. Wet hygiëne Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden
7.1. De huurder moet zich houden aan de in de Wet Hygiëne Veiligheid Badinrichtingen en
Zwemgelegenheden en het gelijknamig Besluit genoemde artikelen, betreffende de eisen die
gesteld zijn aan de veiligheid en het toezicht. Een exemplaar ligt ter inzage in het zwembad.
8. Overig
8.1. Op de huur van zwembaden en haar nevenruimten zijn tevens de Algemene Voorwaarden voor
de huur/het gebruik van de binnensportaccommodaties in de gemeente Assen van toepassing.
8.2. Als voorwaarden in dit gedeelte afwijken van het algemene gedeelte, zijn de voorwaarden uit
dit gedeelte leidend.