Algemene voorwaarden buitensportaccommodatie

Algemene voorwaarden van de Gemeente Assen inzake het in gebruik geven van een buitensportaccommodatie

Deze voorwaarden zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 28 januari 2014 en worden van toepassing verklaard op de verhuur/ingebruikgeving van alle buitensportaccommodaties (hierna te noemen: accommodaties) binnen de gemeente Assen.

Artikel 1 Definitie

Onder de accommodatie wordt verstaan hetgeen door de Gemeente Assen (hierna te noemen: Gemeente) in de gebruiksovereenkomst ter beschikking van de gebruiker is gesteld; Gebruiker verklaart dat de accommodatie bij de aanvang van het gebruiksrecht verkeert in goede staat en geschikt is voor de uitoefening van de activiteiten van gebruiker. Bij het einde van het gebruiksrecht, op welke grond dan ook, dient gebruiker de accommodatie in dezelfde staat weer aan de Gemeente op te leveren.

Artikel 2 Gebruikschema

De accommodatie staat, te allen tijde ter beschikking van gebruiker onder de condities vermeld in deze algemene voorwaarden en eventueel in de gebruiksovereenkomst vermelde bijzondere voorwaarden, behoudens gedurende de uren gedurende welke de tot de accommodatie behorende
velden en banen niet gebruikt kunnen worden in verband met onderhoud en/of andere moverende redenen voor de Gemeente. Gebruiksuren gedurende welke de tot de accommodatie behorende velden en banen NIET ter beschikking van gebruiker staan, zijn:

  • Maandag van 7:00 tot 16:00 uur;
  • Dinsdag van 7:00 tot 16:00 uur;
  • Woensdag van 7:00 tot 13:00 uur;
  • Donderdag van 7:00 tot 16:00 uur;
  • Vrijdag van 7:00 tot 16:00 uur;

In de gebruiksovereenkomst kan een van dit schema afwijkend overzicht van gebruiksuren, gedurende welke de accommodatie niet ter beschikking van de gebruiker staat worden opgenomen, in welk geval de contractuele regeling prevaleert boven deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Zorgplicht

Gebruiker dient gedurende de tijden waarop hij krachtens gebruiksovereenkomst het gebruiksrecht van de accommodatie heeft zorg te dragen voor een goede orde, veiligheid en reinheid op de accommodatie, derhalve m.u.v. de tijden, vermeld in artikel 2 hier voor en de tijden waarop het
bepaalde in artikel 21 van toepassing is.

Artikel 4 Schade

Schade aan eigendommen van de Gemeente ten gevolge van beschadiging, vermissing en dergelijke van tot de accommodatie behorende objecten komt voor rekening van gebruiker.

Artikel 5 Verbodsbepalingen

Het is gebruiker verboden zonder schriftelijke toestemming van Gemeente:
a. de accommodatie geheel of gedeeltelijk aan derden in gebruik te geven of aan derden beschikbaar te stellen.
b. commerciële activiteiten op de accommodatie te (laten) organiseren.
c. in of aan de accommodatie te graven, te timmeren of op de accommodatie opstanden te plaatsen.2
d. afrasteringen, gebouwen of dergelijke te exploiteren voor reclamedoeleinden, tenzij dit geschiedt in overeenstemming met de (schriftelijk) door de Gemeente voor alle (buiten)sportaccommodaties vastgestelde reclameregels.
e. de accommodatie anders te gebruiken dan voor het doel waarvoor het bestemd is.
f. de accommodatie te gebruiken zonder te beschikken over de daartoe benodigde vergunningen of certificaten en in acht neming van de daarvoor geldende voorschriften.

Artikel 6 Speelvelden

a. Natuurgrasvelden moeten gedurende een, door de Gemeente vast te stellen, aaneensluitende periode van tenminste twee maanden per jaar geheel onbespeeld blijven.
b. De Gemeente is bevoegd een natuurgrasveld voor een nader te bepalen periode onbespeelbaar te verklaren indien dit noodzakelijk is voor de staat van onderhoud van een natuurgrasveld.
c. Kunstgrasvelden mogen alleen worden betreden met daartoe geëigend schoeisel.
d. De gebruiker dient toezicht te houden op het gebruik van de “walk-off”-mat en op het gebruik van de bezems bij de ingang van een kunstgrasveld.
e. Bij sneeuw en opdooi mogen zowel de kunstgrasvelden als natuurgrasvelden niet betreden worden.
f. Het is niet toegestaan een onbespeelbaarveld, met welke (technische) maatregelen dan ook, bespeelbaar (sneeuwvrij, droog etc.) te maken.

Artikel 7 Hinder

a. In de gebouwdelen van de accommodatie mag niet worden gerookt.
b. Publiek is slechts toegestaan op de daarvoor bestemde plaatsen.
c. (Brom)fietsen en andere voertuigen moeten worden gestald op de daarvoor bestemde plaatsen.
d. Gebruiker dient te voorkomen dat omwonenden onredelijke last of hinder ondervinden van zijn activiteiten.

Artikel 8 Attributen

Gebruiker dient zorg te dragen voor:
a. de bekostiging, aanschaf, onderhoud en reparatie van de spelattributen en overige roerende goederen, voor zover hierna onder 10 niet nader genoemd.
b. het belijnen van de natuurgrasvelden.
c. de aanschaf, plaatsing en instandhouding van scoreborden.
d. de beregening van de velden waar een vaste beregeningsinstallatie aanwezig is, in de maanden dat dit noodzakelijk is, één en ander in goed overleg met Gemeente, zulks om schade te voorkomen.
e. onderhoud en reparatie van de doelnetten.
f. de aanwezigheid van een goed uitgeruste EHBO doos.

Artikel 9 Nutsvoorzieningen

De kosten van leidingen en voorzieningen voor nut, energie en communicatie, met inbegrip van abonnementskosten en kosten van verbruik van gas, water en elektra komen voor rekening van gebruiker.

Artikel 10 Onderhoudsplicht gemeente

1. Gemeente draagt zorg voor aanschaf, onderhoud en reparatie van:
a. vaste en verplaatsbare doelen voor wedstrijdgebruik (inclusief de aanschaf van de netten, maar exclusief het onderhoud en reparatie van die netten),3
b. de dug-outs op het hoofdveld ,
d. terreinafrasteringen in de vorm van hekwerken, inclusief hang- en sluitwerk,
e. verharding die noodzakelijk is voor het gebruik van de accommodatie,
f. de zich op en om de accommodatie bevindende beplanting en bomen,
g. de veldverlichting op de accommodatie (inclusief armaturen en lampen),
i. de veldafrastering met onderliggende verharding, exclusief de eventueel daarop geplaatste reclameborden,
j. de complete (automatische) beregeningsinstallatie en de daarbij behorende waterput, indien Gemeente een dergelijke installatie voor het onderhoud van het veld noodzakelijk acht,
k. de drainage inclusief sloot.
2. Deze onderhoudswerkzaamheden en aanschaf worden door Gemeente slechts verricht op basis van algemeen gebruikelijke afschrijvingstermijnen.
3. Gemeente draagt, behoudens overmacht, zorg voor het groot en dagelijks onderhoud van de terreinen, met uitzondering van het onder 8. bepaalde.
4. Voor rekening van Gemeente komen de kosten van groot onderhoud, eventueel en indien zulks in de huurovereenkomst uitdrukkelijk is aangegeven met uitzondering van de kantine met bijbehorende toiletgroep, berging, keuken, eventueel aanwezige entreeruimte en de bestuurskamer, waaronder begrepen:
a. buitenschilderwerk van de gebouwen.
b. onderhoud en vernieuwing van de buitenmuren, buitendeuren, buitenkozijnen en buitenramen, met uitzondering van kleine reparaties zoals deuren passend maken, dagelijks onderhoud aan hang- en sluitwerk en glasschade.
c. onderhoud en vernieuwing van riolering, met uitzondering van het schoonhouden en ontstoppen van de diverse onderdelen.
d. het vernieuwen van de vloeren, inclusief eventueel aanwezige vloertegels, met uitzondering van onderhoud en reparaties.
e. het vernieuwen van de binnendeuren, binnenkozijnen en binnenramen met uitzondering van onderhoud en kleine reparaties, dagelijks onderhoud aan hang- en sluitwerk en glasschade.
f. het vernieuwen van de binnenwanden inclusief eventueel aanwezige wandtegels met uitzondering van onderhoud en reparaties.
g. het vernieuwen van plafonds met uitzondering van onderhoud en reparaties.
h. het vernieuwen van de hoofdinrichting van de desbetreffende meterkasten ten behoeve van gas, water en elektra.
i. minimaal éénmaal per jaar, het laten controleren van de douche-installatie op legionella en het uitvoeren van de daarbij behorende werkzaamheden. Het spoelen van de installatie en het bijhouden van het logboek zijn een verplichting van de gebruiker.
j. het onderhoud, vernieuwing en reparaties van dak en dakbedekking inclusief goten, dakdoorvoeren en hemelwaterafvoeren met uitzondering van het schoonhouden en ontstoppen.
k. het vernieuwen, onderhouden en repareren van de verwarmingsinstallatie en warmwaterinstallatie met toebehoren (douches), met uitzondering van ontluchten en bijvullen. Het ontluchten en bijvullen van de verwarmingsinstallatie en warmwaterinstallatie wordt gedaan door de gebruiker.
l. controle, onderhoud en vervanging van de aanwezige brandblussers en noodverlichting.
m. de verplichte keuringen van de installaties.4
5. Bovengenoemde werkzaamheden worden als zodanig slechts op kosten van de Gemeente verricht, voor zover ze niet noodzakelijk zijn geworden als gevolg van vernieling door gebruiker en/of (een van) haar leden, en/of door toedoen van (leden van) de bezoekende gebruiker(s), en/of derden welke met toestemming van de gebruiker in, op of bij de accommodatie aanwezig zijn, of nalatigheid door gebruiker, bijvoorbeeld als gevolg van achterstallig onderhoud.

Artikel 11 Onderhoudsplicht gebruiker

Kleine reparaties en dagelijks onderhoud komen voor verantwoordelijkheid en rekening van de gebruiker maar zullen door de Gemeente worden verzorgd; de Gemeente kan ter zake gemaakte kosten bij de gebruiker in rekening brengen. In de huur- of gebruiksovereenkomst tussen Gemeente
en gebruiker kan een afwijkende regeling worden opgenomen, in welk geval de contractuele afspraken prevaleren boven de algemene voorwaarden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

a. Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door (een van) haar leden en/of door toedoen van (leden van) de bezoekende gebruiker(s) en/of derden welke met toestemming van de gebruiker in, op of bij de accommodatie aanwezig zijn, of nalatigheid door gebruiker, gevolgschade daaronder begrepen.
b Gebruiker is verplicht alle schade direct na constatering aan de Gemeente of de door de Gemeente aangewezen beheerder te melden.
c. Indien gebruiker aansprakelijk is, zal de schade voor rekening en risico van de gebruiker worden hersteld door of in opdracht van de Gemeente. De gebruiker dient de kosten voor herstel op eerste aanzegging aan de Gemeente te vergoeden.

Artikel 13 Verzekering

Door en voor rekening van Gemeente wordt een verzekering afgesloten, welke het risico van schade als gevolg van brand en storm aan de accommodatie dekt. De overige gebruikelijke verzekeringsovereenkomsten (inboedel, aansprakelijkheid) worden door en voor rekening van de
gebruiker aangegaan.

Artikel 14 Werkzaamheden

Gebruiker moet dulden dat op door Gemeente, na voorafgaand overleg met gebruiker en zo nodig schriftelijke kennisgeving, te bepalen tijdstippen, onderhouds- of reparatie werkzaamheden worden verricht, ook al kan gebruiker de accommodatie dientengevolge gedurende een korte tijd niet
gebruiken.

Artikel 15 Vermissing, beschadiging, letsel

De Gemeente kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor vermissing of beschadiging van spelmateriaal of andere voorwerpen van gebruiker, bezoekende gebruikers of publiek aanwezig op de accommodatie. De Gemeente is niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel van of door spelers op het sportcomplex, tijdens of na het bespelen van de velden ontstaan.

Artikel 16 Aanwijzingen

Aanwijzingen, gegeven door of vanwege Gemeente in het belang van de openbare orde, zedelijkheid, veiligheid, reinheid, onderhoud of het juiste gebruik van de accommodatie moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd. De Gemeente zal regelmatig controleren of de accommodatie zich
nog op het (voor alle Gemeentelijke accommodaties) gewenste onderhoudsniveau bevindt.5

Artikel 17 Toegang

Gebruiker is verplicht daartoe aan de Gemeente of de door de Gemeente hiervoor aangewezen personen te allen tijde vrije toegang te verlenen tot de accommodatie.

Artikel 18 Naleving

Bij het niet naleven van enige voorwaarde, alsmede bij niet tijdige betaling van de gebruiksvergoeding, is de gebruiker enkel ten gevolge van het niet naleven of het verlopen van de betalingstermijn van rechtswege in gebreke, zonder dat ingebrekestelling nodig is. Doet deze situatie
zich voor dan is Gemeente bevoegd deze gebruiksovereenkomst, na schriftelijke aanzegging met een daarbij te stellen termijn, te beëindigen. Na het verstrijken van de bij aanzegging bepaalde termijn is gebruiker gehouden tot onmiddellijke ontruiming van de accommodatie. In dat geval blijft de gebruiksvergoeding over het lopende gebruiksjaar ten volle verschuldigd en behoudt de Gemeente het recht tot vordering van vergoeding van alle schade en nadelen welke door handelingen of verzuimen van gebruiker zijn veroorzaakt, dan wel naar hun aard voor rekening en
risico van de gebruiker behoren te komen.

Artikel 19 Gebruik derden

De Gemeente behoudt zich het recht voor de accommodatie zowel buiten als tijdens aan een gebruiker toegekende gebruiksuren te (laten) gebruiken door derden of voor door haar aan te wijzen evenementen, zulks na voorafgaand overleg met de gebruiker(s). Voor eventuele schade,
veroorzaakt door deze derden of ontstaan tijdens en/of door deze evenementen, kan gebruiker nimmer aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 20 Toepasselijkheid

De voorgaande bepalingen zijn van toepassing indien en voor zover daarvan in de gebruiksovereenkomst niet wordt afgeweken. In gevallen, waarin de gebruiksovereenkomst niet voorziet of in geschillen beslissen burgemeester en wethouders, de gebruiker gehoord hebbende. Dit laat onverlet het recht van gebruiker om een geschil voor te leggen aan de gewone rechter, indien daartoe aanleiding bestaat.

Artikel 21 Werkzaamheden gebruiker

a. Indien de gebruiker zonder schriftelijke goedkeuring van de Gemeente zelf werkzaamheden verricht of werkzaamheden heeft laten verrichten aan de accommodatie, zijn de kosten daarvan te allen tijde voor rekening van gebruiker, ongeacht of deze volgens de algemene gebruiksvoorwaarden zouden worden vergoed.
b. Dit geldt niet voor werkzaamheden, welke zijn uitgevoerd bij calamiteiten en waarvan de onverwijlde uitvoering ter voorkoming van verdere schade noodzakelijk is.
c. De Gemeente is gerechtigd te vorderen, dat werkzaamheden, welke door de gebruiker zonder schriftelijke goedkeuring van de Gemeente zijn verricht, zullen worden teruggedraaid met herstel in de oude toestand van de accommodatie. Zo nodig kan Gemeente zelf zorg dragen voor het herstel voor rekening en risico van de gebruiker.