Algemene voorwaarden voor de huur van gemeentelijke binnensportaccommodaties

Zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen bij besluit van 27 juni 2023 en van toepassing op de verhuur van alle binnensportaccommodaties binnen de gemeente Assen met een huurovereenkomst met een ingangsdatum na 1 juni 2023

Artikel 1 Begripsomschrijving

Algemene voorwaarden: deze Algemene voorwaarden voor de huur van gemeentelijke binnensportaccommodaties.
Beheerder: de door gemeente aangewezen persoon, belast met het beheer van het gehuurde.
Binnensportaccommodatie: een gemeentelijke accommodatie voor de uitoefening van binnensport, (inclusief eventueel aanwezige ruimtes / voorzieningen zoals kleedkamers, douches en toiletten), met uitzondering van dienstruimten, technische ruimten, bergruimten en schoonmaakkasten;
Gemeente: gemeente Assen gevestigd te Assen, 9401 JW, Noordersingel 33.
Het gehuurde: de in de reserveringsbevestiging genoemde binnensportaccommodatie.
Huurder: de natuurlijke persoon  of rechtspersoon die met het aangaan van een huurovereenkomst een bepaalde binnensportaccommodatie gedurende vooraf vastgestelde periode (datum en tijd) tegen een vooraf vastgesteld tarief mag gebruiken.
Huurovereenkomst: bevestiging van de reservering per e-mail in PDF-vorm waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Tarief: de door huurder aan de gemeente verschuldigde vergoeding voor het gebruik van een gemeentelijke binnensportaccommodatie. 

Artikel 2 Algemeen

1.    Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2.    Gemeente  behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden tussentijds en eenzijdig te wijzigen. In dit geval zal huurder hiervan in kennis worden gesteld. Huurder heeft dan de mogelijkheid om indien er een wijziging wordt doorgevoerd, zonder verdere verplichtingen de overeenkomst te beëindigen met ingang  van de datum dat de wijziging van kracht wordt. 
3.    Huurder is verplicht om alle van belang zijnde informatie door te spelen aan de personen die als toezichthouder, trainer of anderszins de verantwoordelijkheid dragen ten tijde van het gebruik van de binnensportaccommodatie.
4.    Gebruik van de binnensportaccommodatie is alleen toegestaan na ontvangst van de reserveringsbevestiging.
5.    Geschillen zullen zo veel mogelijk worden beslecht door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Indien Partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Noord Nederland.
6.    Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de administratieve afhandeling van het gebruik van de binnensport-accommodatie. Dit gebeurt conform de regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
7.    Toewijzingscriteria voor de huur van gemeentelijke binnensportaccommodatie, zoals  vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen bij besluit van 27 juni 2023 maken integraal deel uit van deze algemene voorwaarden. 
8.    In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de gemeente.

Artikel 3 Aanvaarding en oplevering

1.    Huurder aanvaardt het gehuurde in de staat waarin het zich bij de aanvang van de huur bevindt en verklaart tevens dat het gehuurde in goede staat, schoon, heel en veilig is.
2.    Bij ingebruikname én het verlaten van de binnensportaccommodatie dient de huurder een korte controle uit te voeren van het gehuurde, zowel voor ingebruikname als na gebruik. Geconstateerde onregelmatigheden dienen zo spoedig mogelijk na aanvang aan de beheerder (indien van toepassing) gemeld te worden en anders aan de gemeente per e-mail (bij urgentie telefonisch). 
3.    Mocht er na aanvang van de huur gebreken en/of nalatigheden worden geconstateerd, die niet door de huurder zijn gemeld, dan is het risico daarvan voor rekening van de huurder.
4.    Huurder dient het gehuurde, na gebruik, veegschoon, in ordelijke staat en zonder gebreken op te leveren en alle ruimten te controleren op achtergebleven goederen. Dit geldt ook voor de ruimte rondom het gehuurde, zoals de tribune. Ook papier en afval dient verwijderd te worden.  Voor de binnensportaccommodaties zonder een beheerder geldt bovendien dat de huurder na gebruik van het gehuurde de ramen en deuren dient te sluiten, alle ruimten te controleren op ingesloten personen, alle lichtpunten uit te schakelen, indien van toepassing het alarm in te schakelen en het gehuurde deugdelijk af te sluiten. Eventuele kosten en schade die verbonden zijn aan of voorvloeien uit het niet of onjuist afsluiten van het gehuurde komen voor rekening van de huurder.

Artikel 4 Gebruik

1.    Huurder dient het gehuurde als goed huurder te gebruiken en is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het gehuurde. 
2.    Het is huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik te geven of onder te verhuren.
3.    Het gebruik van het gehuurde vindt plaats onder leiding van de huurder, dan wel een door de huurder aangewezen bevoegd persoon. Deze persoon moet 18 jaar of ouder zijn en zich, zonodig, kunnen legitimeren.
4.    De huurder maakt alleen gebruik van het gehuurde conform daartoe gemaakte afspraken.
5.    Gebruik van de locatie voor andere doeleinden dan sport dan wel gebruik van de lesactiviteitenruimten voor andere dan sociale of culturele activiteiten is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de gemeente. 
6.    De nooddeuren mogen alleen in noodgevallen gebruikt worden. De nooduitgangen dienen te allen tijde te worden vrijgehouden.
7.    Het is niet toegestaan de (temperatuur)instelling van de cv-installatie of warmwatervoorziening te wijzigen.
8.    Het plaatsen, verwijderen en opbergen van de veld-, baan-, zaal- of basisinrichting dient door huurder volledig binnen de gereserveerde gebruiksperiode te geschieden.
9.    Al het aanwezige materiaal moet voor afloop van de gereserveerde huurperiode 
op de daarvoor bestemde plaats worden opgeborgen.
10.    Indien huurder gebruik wenst te maken van de kantine dient hij tenminste een week voor aanvang van de huurperiode, afspraken te maken over de regels ten aanzien van het gebruik met de beheerder van de kantine.
11.    Alle reclamerechten in of bij het gehuurde zijn voorbehouden aan de gemeente, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
12.    Indien muziek wordt gebruikt, is huurder een vergoeding verschuldigd aan Buma en/of Stemra. Dit is de organisatie die in Nederland de belangen van componisten, tekstdichters en muziekuitgevers behartigt. Ook in het geval dat er in een binnensportaccommodatie ‘slechts’ achtergrondmuziek ten gehore wordt gebracht, is men deze vergoeding verschuldigd. Informatie kunt u vinden op www.bumastemra.nl. 
13.    Huurder is bevoegd om gebruik te maken van de omroepinstallatie, indien aanwezig in het gehuurde.
14.    De daartoe aangewezen medewerkers van de gemeente hebben te allen tijde en zonder voorafgaande toestemming van de huurder toegang tot het gehuurde. 
15.    In de kleedkamers van de binnensportaccommodaties zijn géén zeep en desinfectiemiddelen aanwezig. 
16.    Magnesiumgebruik door turnverenigingen en scholen is toegestaan, mits na afloop de zaal en de inventaris door de huurder worden gereinigd.

Artikel 5 Vergunning/ontheffing 

1.    Huurder is verplicht om zelf te onderzoeken of voor het gebruik van de binnensportaccommodatie vergunningen en/of ontheffingen zijn vereist, zie hiervoor bijvoorbeeld de website van gemeente 
Assen. Indien dit het geval is, dient huurder zelf te zorgen voor het verkrijgen hiervan.  
2.    De kosten hiervan komen voor rekening van de huurder.
3.    Een ontvangen reserveringsbevestiging houdt nadrukkelijk geen toezegging in ten aanzien van de verlening van de vereiste vergunningen en/of ontheffing.
4.    De gemeente, in haar hoedanigheid van verhuurder, is niet aansprakelijk voor het niet dan wel niet tijdig verkrijgen of behouden van vergunningen en/of ontheffingen.  Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden terzake.
5.    Indien de nodige vergunningen en/of toestemmingen niet worden verkregen is het gebruik van de binnensportaccommodatie niet toegestaan, ongeacht of huurder reeds een reserveringsbevestiging heeft ontvangen. Een huurder heeft in dit geval de mogelijkheid de reservering te annuleren, een en ander conform annuleringsvoorwaarden zoals beschreven in artikel 11 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 6 Huis- en gedragsregels

1.    In de binnensportaccommodaties geldt een algeheel rookverbod en een verbod op het gebruik van open vuur.
2.    Het is verboden in het gehuurde verboden middelen te bezitten of te gebruiken.
3.    Het nuttigen van consumpties op de sportvloer en in de kleedkamers is niet toegestaan, met uitzondering van water en sportdrank. 
4.    De kantines in de sporthallen zijn verhuurd aan derden. Huurder onderwerpt zich aan de daar geldende gedragsregels van de uitbater van de kantine en is ter zake verantwoordelijk voor het gedrag van of vanwege de huurder aanwezige personen of door of namens huurder toegelaten personen. Het is in de kantine niet toegestaan zelf meegebrachte etenswaren of dranken te nuttigen.
5.    Het is de huurder niet toegestaan enige horeca-activiteit in het gehuurde te doen plaatsvinden of toe te laten. 
6.    De sportvloer mag slechts worden betreden op blote voeten of met schoon binnensportschoeisel, waarmee niet op straat is gelopen.
7.    Publiek is slechts toegestaan op de daarvoor bestemde plaatsen.
8.    Het gebruik van vloeibare hars is in het gehuurde niet toegestaan. 
9.    Bij andere activiteiten dan sport moet de vloer door de huurder adequaat beschermd worden tegen beschadigingen, een en ander op aanwijzing van de gemeente.
10.    (Brom)Fietsen en andere voertuigen moeten worden gestald op de daarvoor bestemde plaatsen buiten de binnensportaccommodatie.
11.    De huurder dient te voorkomen dat omwonenden last of hinder ondervinden van de activiteiten van huurder.

Artikel 7 Veiligheid en toezicht

1.    De huurder is gedurende het gebruik van het gehuurde te allen tijde verantwoordelijk voor het handhaven van de orde, de veiligheid van de aanwezige personen en het in acht nemen en naleven van deze  algemene voorwaarden.
2.    Huurder verklaart kennis genomen te hebben van het ontruimingsplan en/of (calamiteiten)protocollen en haarleden of medewerkers daarover te hebben geïnformeerd en verklaart conform de daarin opgenomen regelgeving en aanwijzingen te (zullen) handelen.
3.    Verhuurder draagt daar waar nodig zorg voor de aanwezigheid van BHV-apparatuur (AED’s, brandblussers ed.) in het gehuurde. Huurder draagt zorg voor de aanwezigheid van een conform de eisen van de door huurder uitgevoerde activiteit benodigde  EHBO-middelen. Voorts is huurder verantwoordelijk voor de bemensing en uitvoering van de hulpverlening (EHBO-BHV) bij calamiteiten. 
4.    Huurder dient adequaat tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd te zijn, hiervoor de premies te voldoen en, op aanvraag, een betalingsbewijs hiervan aan de gemeente te overleggen.
5.    Aanwijzingen, gegeven door of vanwege gemeente in het belang van de openbare orde, zedelijkheid, veiligheid, reinheid, onderhoud of het juiste gebruik van de binnensportaccommodatie moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.

Artikel 8 Toegang tot het gehuurde

1.    Tenzij anders aangegeven worden de gemeentelijke binnensportaccommodaties geopend en afgesloten door een sporthalbeheerder. 
2.    Indien van toepassing wordt de huurder in het bezit gesteld van (gecertificeerde) sleutel(s), dan wel digitale  toegangspasje(s).
3.    De sleutels dan wel digitale toegangspasje(s) kan de huurder 24 uur vóór de gereserveerde datum bij de balie van het gemeentehuis ophalen. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 16:00 uur. 
4.    Bij het ophalen van de sleutels dan wel digitale toegangspasje(s) dient huurder 

Artikel 9 Gebruikstijden

1.    Van het gehuurde mag geen gebruik worden gemaakt: 
a)    op officiële feestdagen; 
b)    gedurende een jaarlijks door de gemeente vast te stellen dagen; 
c)    ma- t/m vrijdag vóór 8.00 en na 23.00 uur;
d)    za vóór 8.00 en na 23.00 uur;
e)    zo vóór 9.00 en na 17.00 uur;
In bijzondere gevallen kan hiervan ontheffing worden verleend door de gemeente.
2.    Huurder heeft het recht om de kleed- en doucheruimten van de binnensport-accommodatie een half uur (30 minuten) voor en een half uur (30 minuten) na aanvang van de huurperiode te gebruiken.
3.    Huurder heeft het recht om de sportruimte van de binnensportaccommodatie te betreden, vanaf het tijdstip dat de huurperiode ingaat. Dit tijdstip staat vermeld in de ‘reserveringsbevestiging’. De tijden genoemd in de reserveringsbevestiging zijn inclusief op- en afbouw, een eventuele warming-up en het schoon opleveren.
4.    Huurder dient de sportruimte te hebben verlaten alsmede te hebben opgeruimd, op het moment dat het tijdstip van de huurperiode is geëindigd. Dit tijdstip staat vermeld in de ‘reserveringsbevestiging’.
5.    Indien huurder slechts een deel van een sporthal of sportzaal huurt, mag ook enkel het gehuurde gedeelte zoals vastgelegd in de reserveringsbevestiging, worden gebruikt. Indien geconstateerd wordt dat ook een niet gehuurd gedeelte wordt gebruikt, dan zullen de kosten hiervan bij de huurder in rekening worden gebracht tegen de dan geldende tarieven. 
6.    Gebruik van het gehuurde buiten de huurperiode zoals vermeld in de reserveringsbevestiging is niet toegestaan. Uitloop van deze periode en de eventueel daardoor ontstane schade wordt bij huurder in rekening gebracht. Bij overschrijding van de overeengekomen uren (b.v. het uitlopen van een wedstrijd) wordt voor het berekenen van het tarief de uitgelopen tijd naar boven afgerond op halve uren.

Artikel 10 Huurtarief

1.    Voor de verhuur van binnensportaccommodaties gelden de tarieven zoals deze door de gemeente Assen zijn vastgesteld.
2.    Voor activiteiten in het gehuurde waarvoor geen huurtarief is vastgesteld, bepaalt de gemeente het tarief.
3.    De betaling van het verschuldigde bedrag dient binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te zijn overgeschreven op het in de factuur vermelde rekeningnummer. 
4.    De indexering van de tarieven vindt jaarlijks, per 1 augustus, plaats op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  De gewijzigde huurprijs wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de geldende huurprijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast. De huurprijs wordt niet gewijzigd indien een indexering van de huurprijs leidt tot een lagere huurprijs dan de laatst geldende. Die laatst geldende huurprijs blijft ongewijzigd, totdat bij een volgende indexering het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wort aangepast hoger is dan het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de laatste huurprijsaanpassing heeft plaatsgevonden. Als dan worden bij die huurprijswijziging de indexcijfers van de in de vorige zin bedoelde kalendermaanden gehanteerd.
5.    Indien van toepassing brengt de gemeente BTW over het huurtarief in rekening.
6.    De gemeente is gerechtigd om voor evenementen aanvullende kosten in rekening te brengen bij de huurder.

Artikel 11 Annuleringsvoorwaarden

Ingeval van annulering van de huur door huurder, wordt een percentage van de huurprijs voor de geannuleerde dagen/uren in rekening gebracht. Het percentage is afhankelijk van het aantal dagen tussen het 
tijdstip van schriftelijk opzeggen en de aanvangsdatum van de gebruiksperiode, te weten:

1e week (tot 7 dagen): 100%
2e week (tot 14 dagen): 50%
3e week (tot 21 dagen): 25%

Artikel 12 Sportmaterialen en toestellen

1.    De huurder heeft het recht tot gebruik van de aanwezige inventaris, sport- en speltoestellen en sportmaterialen en toestellen die vrij toegankelijk zijn (niet zijn afgesloten c.q. zich niet achter slot en grendel bevinden) en zich in de open toestellenberging of zaal bevinden.
2.    De aanwezige inventaris, sport- en speltoestellen en sportmaterialen mogen 
uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn bestemd en moeten zorgvuldig en in overeenstemming met de 
gebruiksvoorschriften worden opgebouwd gebruikt en weer worden opgeborgen.
3.    De materialen en toestellen mogen alléén worden gebruikt in de sportruimte. 
4.    Zonder schriftelijke toestemming van de gemeente is opslag van materialen en toestellen in het gehuurde niet toegestaan.
5.    De gemeente behoudt zich het recht voor materialen die niet in gemeente-eigendom zijn, zonder voorafgaande berichtgeving te verwijderen indien deze onklaar, niet meer  in gebruik en/of zonder toestemming geplaatst of in het gehuurde opgeslagen zijn.
6.    Klein spelmateriaal maakt géén deel uit van de uitrusting van de binnensport-accommodatie. Huurder dient hier zelf zorg voor te dragen.
7.    De binnensportaccommodaties ten behoeve van het houden van een wedstrijd beschikken over een omroepinstallatie. Deze installatie is bestemd voor het doen van mededelingen en ongeschikt voor het afspelen van muziek. 
8.    Gebruik van de sport- en speltoestellen en sportmaterialen is voor het eigen risico van de huurder en vanwege de huurder aanwezige personen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid 

1.    De huurder is aansprakelijk voor alle schade, gevolgschade daaronder begrepen, toegebracht aan het gehuurde, en/of van de daarin aanwezig (sport)inventaris), tenzij huurder bewijst dat hem, de personen die huurder tot het gehuurde heeft toegelaten en de personen waarvoor huurder verantwoordelijk is, ter zake geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten. Huurder is verplicht alle schade direct na constatering aan de gemeente of de beheerder (indien van toepassing) te melden. Indien huurder aansprakelijk is, dient zij de schade voor eigen rekening en risico te herstellen of de kosten voor herstel op eerste aanzegging aan de gemeente te vergoeden.
2.    De gemeente is niet aansprakelijk voor schade van huurder of derden als gevolg van het niet beschikbaar kunnen stellen van de gereserveerde ruimte(n) in het gehuurde ten gevolge van overmacht of technische storingen. In voorgaand geval vervalt het recht op gebruik van het gereserveerde. De gemeente zal voor die periode geen huur in rekening brengen.
3.    De gemeente is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel door welk toeval of ongeval ook toegebracht aan de huurder/beheerder, diens leden en door hem of haar toegelaten personen tijdens of na het gebruik van de binnensportaccommodatie en/of inventaris, noch voor vermissing of beschadiging van spelbenodigdheden of van voorwerpen en materialen 
toebehorende aan de hiervoor genoemde personen. Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden terzake.

Artikel 15 Verzuim

1.    Bij het niet naleven van enige voorwaarde, alsmede bij niet tijdige betaling van de gebruiksvergoeding, is de huurder enkel ten gevolge van het niet naleven of het verlopen van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim, zonder dat ingebrekestelling nodig is. Doet deze situatie zich voor dan is gemeente bevoegd 
de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en de toegang aan de huurder tot de binnensportaccommodatie te ontzeggen. Dit ontslaat de huurder niet van zijn betalingsverplichting. 
2.    De gemeente behoudt het recht tot vordering van vergoeding van alle schade en nadelen welke door handelingen of verzuimen van huurder zijn veroorzaakt, dan wel naar hun aard voor rekening en risico van de huurder behoren te komen.

Artikel 16 Bijzondere omstandigheden

1.    De gemeente is niet gehouden de huurovereenkomst na te komen indien er sprake is van een omstandigheid als omschreven onder sub a t/m d:
a)    een onverwachte omstandigheid door van buiten komende oorzaken als gevolg waarvan de gemeente verplicht is de binnensportaccommodatie te sluiten c.q. gebruik niet mogelijk dan wel verboden is;
b)    andere belangen die prevaleren boven de belangen van de huurder met wie een overeenkomst is aangegaan, een en ander ter beoordeling aan de gemeente;
c)    onderhoud van de binnensport-accommodatie tijdens het seizoen;
d)    niet nakoming van de verplichtingen door huurder; 
Op voorgaande gevallen is artikel 14 lid 2 van deze algemene voorwaarden van toepassing. 

Artikel 17 Storingen

Geconstateerde storingen aan het gehuurde waarbij het beheer daarvan bij een beheerder ligt, dienen aan de beheerder gemeld te worden.

Geconstateerde storingen aan het gehuurde waarbij geen sprake is van een beheerder, dienen door de huurder rechtstreeks aan de gemeente gemeld te worden via:

Telefoonnummer: 140592 / 088-1230911
E-mail: vastgoedonderhoud@assen.nl