Handboek openbare ruimte Assen (HORA)

Het handboek openbare ruimte Assen (HORA)  beschrijft de huidige en gewenste kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte in  Assen. Het handboek is richtinggevend en kan gebruikt worden als naslagwerk, toetsingskader en inspiratiebron bij nieuwe ontwikkelingen in de openbare ruimte.

Het is geschreven vanuit de behoefte  aan één overkoepelend document voor de inrichting van de openbare ruimte met het oog op beheerbaarheid, functionaliteit, gebruik en IBOR-beeldkwaliteit. 

Afbakening

Het handboek is samengesteld op basis van bestaand (vastgesteld) gemeentelijk beleid en bestaande (wettelijke) richtlijnen, normeringen en werkafspraken. Waar mogelijk of noodzakelijk verwijzen we naar andere documenten, waaronder normen, beleidsdocumenten, besluiten en reglementen.

Werkprocessen worden niet in het handboek beschreven, geanalyseerd of veranderd. Procedurele onderwerpen zoals vergunningen zijn in de werkprocedures van de betrokken afdelingen opgenomen en niet expliciet in dit handboek.

Verstrekking

Het handboek wordt niet standaard gepubliceerd, maar kan aangevraagd worden via het e-mailadres info@assen.nl

Actualisatie

Het handboek is geen eenmalige uitgave, maar een levend document. Nieuwe ontwikkelingen en nieuw inzicht vragen altijd om aanpassing. Afstemming en toetsing blijft dan ook noodzakelijk. We vragen gebruikers van dit handboek om aanpassingen en ontwikkelingen te registreren en te melden via het e-mailadres HandboekOpenbareRuimte@assen.nl zodat deze verwerkt kunnen worden.