Besluitenlijst 13 februari 2024

Openbare besluitenlijst

Voorzitter    M.L.J Out
Aanwezigen    J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

1 Vaststellen van de openbare besluitenlijst van de vergadering d.d. 6 februari 2024
Besluit: Vastgesteld.

2 Ter inzage leggen concept Horecavisie (13892-2024)
De horeca in Assen heeft behoefte aan een duidelijk en aansprekend toekomstperspectief. Een visie die uitnodigt tot het maken van de juiste kwalitatieve verbeterslag op de juiste plek. Het horeca-aanbod in de gemeente Assen is in belangrijke mate geclusterd in de binnenstad en in de verschillende buurt- en wijkcentra. Verspreid buiten deze centra bevinden zich vooral grotere horecagelegenheden in de vorm van zalencentra, fastfoodrestaurants of hotels.
De komende jaren wil Assen zich verder ontwikkelen als hoofdstad met charme. Hoofddoel is een compleet horeca-aanbod in de binnenstad, aangevuld met toegankelijke horeca in de buurten en aantrekkelijke horeca op recreatie- en verblijfslocaties.
Het voorliggend stuk is de conceptversie van de Horecavisie en heeft een tweeledig doel, namelijk:
1. Een kwalitatief wensbeeld, waarbij zowel ondernemers, eigenaren als gemeente worden uitgenodigd om het horeca-aanbod een positieve wending te geven en te durven investeren. Dit resulteert in de gewenste ontwikkelrichting voor het aanbod aan eet- en drinkgelegenheden in Assen.
2. Een actuele kader voor horeca, specifiek eet- en drinkgelegenheden, opstellen voor de hele gemeente. Daarmee is er weer een actueel planologisch juridisch toetsingskader om aanvragen voor horeca-ontwikkelingen te beoordelen.
De voorliggende concept Horecavisie is het resultaat van een interactief proces en een verdiepend onderzoek. De Horecavisie beschrijft op welke locaties in de gemeente wordt ingezet op een versterking van het horeca-aanbod en hoe de horeca in de gemeente een kwaliteitsslag kan maken.
Besluit:
1.1 De concept Horecavisie ter inzage te leggen voor eenieder in Assen;

3 Erfpachtovereenkomst RTV Drenthe (13768-2024)
Tussen RTV Drenthe en de gemeente Assen is in 2002 een overeenkomst gesloten over het recht van erfpacht voor het gebruik van perceel van de voormalige HBS aan de Beilerstraat. Er is sprake van een vijftigjarige overeenkomst. Daarbij is de afspraak gemaakt dat de canon de eerste twintig jaar 1 euro bedraagt. RTV Drenthe verkeerde in de veronderstelling dat de termijn inging in 2004 toen de omroep het gebouw daadwerkelijk betrok. Eind 2023 werd echter duidelijk dat volgens de oorspronkelijke afspraken een nieuw erfpachttarief per 2023 zou moeten ingaan. Zowel gemeente als RTV Drenthe hadden hiermee geen rekening gehouden. De nieuwe canon van ongeveer 29.000 euro zou voor RTV Drenthe een forse financiële tegenvaller zijn, die volgens eigen zeggen mogelijk leidt tot bezuinigingen. Dit terwijl er juist op korte termijn investeringen moeten plaatsvinden in het onderhouden en verduurzamen van het monumentale gebouw. Uit coulance en gezien het belang van RTV Drenthe voor de gemeente is besloten om de nieuwe canon op een later moment te gaan hanteren. Dit geeft RTV Drenthe de ruimte om de noodzakelijke investeringen te doen en in de begroting rekening te houden met de stijgende canon. De gemeente gaat in gesprek met RTV Drenthe over het moment waarop het volledige tarief gaat gelden.
Besluit:
1.1 De canon voor het recht van erfpacht voor het perceel Beilerstraat 30 dat RTV Drenthe in gebruik heeft voor 2023 en 2024 te handhaven op 1 euro per jaar.
1.2 Met RTV in gesprek te gaan over de canon in 2025 en de jaren erna.

4 Tweede BC DNK meerjarenbegroting en beleidsplan 2024-2028 (14418-2024)
Stichting DNK heeft in 2022 een niet- dekkende begroting 2023 aangeleverd met een tekort van €1.4 mln. Na het voeren van gesprekken met de directie en de Raad van Toezicht is het tekort teruggebracht naar €858.000. De gemeente en DNK hebben vervolgens afgesproken elk de helft van dit bedrag te financieren. De gemeenteraad heeft op 23 maart 2023 een eenmalige, incidentele subsidie toegekend van €429.000. Vanuit verschillende fracties is daarbij aangedrongen op een onderbouwing van de tekorten door de stichting DNK in een Business Case (BC).
Besluit:
1.1 De tweede business case (meerjarenbegroting /beleidsplan 2024 – 2028) van DNK niet als basis te gebruiken voor toekomstige subsidieverstrekkingen;
1.2 In te stemmen met de brief aan stichting DNK, waarin het college haar standpunt kenbaar maakt;
1.3 De gemeenteraad te informeren met bijgaande concept brief en een consulterende raadsbijeenkomst voor te stellen aan de raad in afstemming met het presidium;
1.4. Een gedifferentieerde indexatie te hanteren voor de subsidie aan DNK per 2025 op basis van prijspeil 2024;

5 Brief aan Stichting TT museum (14702-2024)
In het TT Museum Assen Masterplan 2023 (bijlage 1) heeft het bestuur van de stichting TT Museum de plannen voor een TT Museum uitgewerkt. Dit masterplan is ontwikkeld op verzoek van het college, nadat in 2021 een subsidieaanvraag was binnengekomen om een TT Museum te realiseren. Nadat de gemeente een subsidie beschikbaar stelde, heeft het bestuur van het TT Museum bureau MUDWARE v.o.f. de opdracht gegeven een nieuw inhoudelijk plan te ontwikkelen voor een TT Museum in Assen.
Het TT Museum Assen Masterplan 2023 is een creatieve verbeelding van hoe het toekomstig TT Museum eruit komt te zien. Kern van het plan is de “permanente beleving van de TT Assen”. Dit is terug te vinden in de exposities, sfeerbeleving en geschiedenis. Het museum wordt een geregistreerd semiprofessioneel museum, wat betekent dat de kernfuncties management, communicatie en financiën professioneel worden ingevuld (1,5 fte). De stichting werkt daarnaast met vrijwilligers.
Besluit:
1.1 Een positieve grondhouding in te nemen ten aanzien van het Masterplan 2023 TT Museum Assen.
1.2 Onder voorwaarden 40% van het investeringsbedrag tot maximaal € 1.000.000 eenmalig beschikbaar te stellen voor de realisatie van het TT Museum.
1.3 De besluitvorming hierover voor te leggen aan de raad wanneer aan de gestelde voorwaarden is voldaan.
1.4 De Stichting TT Museum via bijgevoegde brief te informeren.
1.5 De raad hierover te informeren.


Vastgesteld in de vergadering van 27 februari 2024.