Besluitenlijst 14 mei 2024

Voorzitter: M.L.J Out
Aanwezigen: J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

1 Vaststellen van de openbare besluitenlijst van de vergadering d.d. 23 april 2024
Besluit: Vastgesteld.

2 Zienswijze aanwijzing TRZ als onderdeel Natuurnetwerk Nederland (39279-2024)
De provincie heeft een ontwerpbesluit genomen om de Omgevingsverordening 2023 te wijzigen en het gedeelte van het TRZ-gebied dat wordt begrensd door De Haar, A28 en de Eysinkweg (zie kaartje) aan te wijzen als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Een aanwijzing van dit gebied zou betekenen dat er geen (grootschalige) toeristisch recreatieve ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Er mogen namelijk “geen activiteiten worden toegelaten die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de wezenlijke kenmerken of waarden van het natuurnetwerk. Gebeurt dit wel dan moeten de gevolgen tijdig worden gecompenseerd, zodanig dat de kwaliteit, oppervlakte en samenhang van het natuurnetwerk behouden blijven.”
Besluit:
Het college voor te stellen:
1.1 In te stemmen met bijgevoegde brief waarin het college een zienswijze kenbaar maakt op het ontwerpbesluit om een groot deel van de TRZ aan te wijzen als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland.

3 Beantwoording raadsvragen SP Huize Tetrode (38324-2024)
De SP fractie vraagt om de mogelijkheden voor seniorenhuisvesting in Huize Tetrode te onderzoeken. De vraag behelst twee onderdelen.
Doorstroming:
De SP vraagt of woningen in huize Tetrode de doorstroming (op de woningmarkt) op gang zal brengen. Senioren laten een grote woning achter, die dan beschikbaar komen voor gezinnen.
Ontmoetingsplek
De SP vraagt of Huize Tetrode als ontmoetingsplek voor senioren kan fungeren. Het centrum ontbeert nu een plek waar senioren elkaar kunnen ontmoeten.
Besluit:
1.1 De vragen van de SP te beantwoorden zoals in de bijlage aangegeven.

4 Beantwoording schriftelijke vragen Assen Centraal - Energielabels (40230-2024)
Op 18 april 2024 stemde de gemeenteraad in met het wijkuitvoeringsplan Pittelo. Onderdeel van dit wijkuitvoeringsplan is het aan de slag gaan met de energietransitie. Specifiek wordt beschreven dat de gemeente samen met Actium gaat onderzoeken welke (huur)woningen met energielabels E, F en G de komende jaren kunnen worden verduurzaamd en verbeterd. Assen Centraal heeft naar aanleiding hiervan op 2 april 2024 schriftelijke vragen gesteld op grond van Artikel 45 van het Reglement van Orde over de betrouwbaarheid van energielabels.
Bij dit voorstel vindt u de gestelde vragen en de beantwoording. U wordt gevraagd in te stemmen met de beantwoording en het versturen daarvan aan de raad.
Besluit:
1.1 De schriftelijke vragen van Assen Centraal gesteld op 2 april 2024 te beantwoorden met bijgevoegde beantwoording.

5 Business case “Toekomst financiële systemen” (32883-2024) *Aangehouden 16 april 2024
De primaire aanleiding wordt gevormd door de verouderde financiële systemen (Coda en Corsa zijn al 15 tot 20 jaar in gebruik; overigens wel in de pas qua updates) en de daarmee (binnenkort) ontstane situatie van onrechtmatigheid ten aanzien van de aanbestedingswet.
Om deze systemen te vernieuwen is een aanbesteding noodzakelijk om verschillende redenen:
• Migreren naar cloud-variant van dezelfde leverancier is geen oplossing. We komen boven de aanbestedingsdrempel. En in kader van de aanbestedingswet kan dit worden gezien als ‘wezenlijke wijziging’ van het contract. Bovendien is er geen vertrouwen dat met de huidige leveranciers de beoogde toekomstvastheid en wendbaarheid kan worden bereikt.
• Verkrijgen van nieuwe systemen via de huidige broker-overeenkomst is niet mogelijk, omdat dergelijke software niet binnen de overeenkomst valt.
Het selecteren en implementeren is een complex en meerjarig traject, waarover al geruime tijd nagedacht en gesproken is. Dit maakt dat we terughoudend zijn geweest met ontwikkeling en verbetering van de huidige processen en systemen.
Besluit:
1.1 Het benodigde projectbudget van € 1.419.000 beschikbaar te stellen door hiervoor een bestemmingsvoorstel voor te leggen aan de raad vanuit het positieve rekeningresultaat uit de jaarrekening 2023.

6 Participatieverordening en Uitdaagrecht Assen (39843-2024)
Besluit: Aangehouden.

7 Reactie quick scan grootschalige woningbouw (36351-2024) * Vastgesteld in schriftelijke ronde 25 april 2024
Het ministerie van BZK heeft een quick scan laten doen naar grootschalige woningbouw voor na 2030. Assen komt voor in de quick scan. Er is wat laat bedacht dat de gemeenten die genoemd worden, misschien nog iets moeten vinden over de de scan voordat deze naar de Tweede Kamer gaat. We hebben vrijdag het verzoek gekregen om uiterlijk komende vrijdag te reageren.
Het feit dat we worden genoemd is positief en het sluit aan bij de Asser Ambitie Agenda.
Besluit:
Het college voor te stellen:
1.1 In te stemmen met bijgevoegde brief als reactie op de quick scan grootschalige woningbouw

8 Jaarstukken 2023 van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Kredietbank (36572-2024) * Vastgesteld in schriftelijke ronde 25 april 2024
De gemeente Assen neemt samen met de gemeenten Meppel en Hoogeveen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Kredietbank (GKB). De raad neemt kennis van de jaarrekening 2023.
Het is gebruikelijk om tegelijkertijd met de jaarrekening ook een zienswijze aan de raad te vragen over de concept-begroting. Het Algemeen Bestuur heeft de conceptbegroting 2025 voor de GKB nog niet vastgesteld. We hebben het voornemen om de GKB vanaf 1 januari 2025 te verzelfstandigen in de vorm van een stichting. De begroting daarvoor moet nog worden opgesteld.
We zullen op een later moment aan het college en de raad voorleggen welk bedrag we in de gemeentelijke begroting gaan opnemen voor de GKB op basis van een actuele begroting. Bij een positief besluit over de overgang naar een Stichting per 01-01-2025 betrekken we het transitieplan en GR-liquidatieplan daarbij.
Besluit:
1.1 De raad voor te stellen om kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Kredietbank Drenthe.

9 Jaarstukken 2023 en concept begroting 2025 gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer (36386-2024) * Vastgesteld in schriftelijke ronde 25 april 2024
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de conceptbegroting voor het volgende jaar voorgelegd aan de gemeenteraden waarbij zij, binnen 8 weken, een zienswijze naar voren kunnen brengen. De zienswijze wordt met de conceptbegroting voorgelegd aan het Algemeen Bestuur dat de begroting vaststelt. Voor 1 augustus moet het Dagelijks Bestuur de begroting aan Gedeputeerde Staten zenden.
De jaarstukken worden ook jaarlijks aangeboden aan de gemeenteraden. De jaarrekening moet door het Dagelijks Bestuur voor 15 juli aan Gedeputeerde Staten worden verzonden. Het is gebruikelijk om de conceptbegroting gelijktijdig met de jaarstukken in te dienen.
Besluit:
Het college voor te stellen:
1.1 Kennis te nemen van de Jaarstukken 2022 en de concept begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer
1.2 De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer

10 Beantwoording schriftelijke vragen Podium Gouverneurstuin (34742-2024) * Vastgesteld in schriftelijke ronde 25 april 2024
Op 8 maart zijn er schriftelijke vragen binnengekomen van Assen Centraal over het podium in de Gouverneurstuin. In de bijlage (het sjabloon) is de beantwoording opgenomen.
Omdat het podium, vanwege de slechte staat, nu niet meer gebruikt kan worden is het afgezet. In een separaat voorstel wordt, naar aanleiding van deze vragen, breder gekeken naar de situatie en een oplossing voor de korte en een verkenning voor de langere termijn voorgesteld.
Besluit:
1.1 De vragen van Assen Centraal over het podium in de Gouverneurstuin te beantwoorden.

11 Jaarstukken 2023 stichting DNK (34782-2024) 
Na een intensief traject heeft uw college op 13 februari 2024 een besluit genomen over de meerjarenbegroting en Business Case (BC) van stichting DNK. Uw college heeft besloten wel de indexatie aan te passen, maar de aangeleverde stukken niet als basis te gebruiken voor toekomstige subsidieverstrekkingen.
Op 28 maart 2024 heeft stichting DNK de jaarstukken 2023 aangeleverd. Uit de jaarstukken blijkt dat de stichting een goed jaar heeft gedraaid. De bezoekersaantallen van het theater, de bioscoop en de bibliotheek zijn veel hoger uitgevallen dan begroot. Daarnaast zijn er aan aantal financiële meevallers, hebben er een aantal grote evenementen plaatsgevonden en zijn als gevolg van het defensief begroten diverse meevallers zichtbaar.
Besluit:
1.1 De jaarstukken DNK 2023 voor kennisgeving aan te nemen;
1.2 De eenmalige extra subsidie van €429.000 voor 2023, middels de bijgevoegde beschikking terug te vorderen van DNK.
1.3 De gemeenteraad te informeren met bijgaande brief.

12 Jongerenparticipatie bij jeugdhulp en jeugdzorg (38184-2024)
Elk jaar informeren we de gemeenteraad over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De raad is in maart geïnformeerd over de tevredenheid van inwoners over de gemeentelijke uitvoering van de Wmo.
We hebben in die brief de raad toegezegd hen ook te informeren over de Jeugdwet. Specifiek hoe we jongeren betrekken bij de uitvoering en in hoeverre ze daarover tevreden zijn.
Besluit:
1.1 De gemeenteraad met deze raadsbrief (bijlage 1) te informeren over de manier waarop we
jongeren betrekken bij onze uitvoering van jeugdhulpbeleid.

13 Vaststelling VTH-Jaarverslag 2023 en -Uitvoeringsprogramma 2024 (39259-2024)
Met de vaststelling van het jaarverslag en uitvoeringsprogramma voor de VTH-taakuitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken) wordt invulling gegeven aan de wettelijke verplichting binnen het omgevingsrecht: een sluitende beleids- en uitvoeringscyclus. Het doel is het waarborgen van een veilige, gezonde en duurzame fysieke leefomgeving.
Naast deze documenten omvat de cyclus een actueel VTH-beleidsdocument. Op 14 november 2023 heeft u vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 het nieuwe VTH-beleid vastgesteld: de "Uitvoerings- en handhavingsstrategie voor de vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken omgevingsrecht gemeente Assen". Het jaarverslag en uitvoeringsprogramma worden hierbij aan u aangeboden om volledig aan de wettelijke plicht te voldoen.
Besluit:
Het college voor te stellen:
1.1 Het VTH-Jaarverslag 2023 en VTH-Uitvoeringsprogramma 2024 vast te stellen.
1.2 De aanbiedingsbrief met de bijlage (VTH-Jaarverslag 2023 en VTH-Uitvoeringsprogramma 2024) ter kennisneming aan te bieden aan de gemeenteraad.
1.3 Het VTH-Jaarverslag 2023 en VTH-Uitvoeringsprogramma 2024 met bijlagen aan te bieden aan de provincie.

14 Langer indiceren Wmo en Jeugdhulp (38218-2024)
In het Bestuursakkoord 2022-2026 is afgesproken dat de gemeente Assen anders wil omgaan met jeugdhulp en ondersteuning. De basis is: minder regels en minder loketten. Vanuit die gedachte werken we aan manieren om inwoners laagdrempeliger te kunnen ondersteunen en bureaucratie te verminderen. Een van de sleutels is het afgeven van indicaties. Als gemeente proberen we inwoners met lichte hulpvragen vaker zonder indicatie te ondersteunen om professionele (medische) jeugdhulp, ondersteuning en zorg te ontlasten. Inwoners die wel een indicatie nodig hebben ervaren soms elk jaar stress. Blijft mijn hulp volgend jaar wel op hetzelfde niveau? Raak ik mijn zorg, ondersteuning of hulpmiddel kwijt? Dat moet en kan anders.
Besluit:
1.1 Een nieuwe werkwijze voor indiceren van Wmo- en Jeugdhulp te hanteren, het afgeven van indicaties voor langere duur bij inwoners met een levenslange beperking of aandoening en een stabiele ondersteuning- of zorgbehoefte of met een beperkt zicht op verbetering.
Soort ondersteuning Richtlijn voor maximale duur indicatie
Ondersteuning bij het huishouden 10 jaar
Ambulante ondersteuning 5 jaar
Beschermd wonen 3 jaar
Jeugdhulp 2 jaar
1.2 De gemeenteraad, de RCPA en de Participatieraad te informeren over de nieuwe werkwijze vanaf 1 juni 2024 middels bijgesloten concept brief.

15 Omgevingsvergunning woonzorgvoorziening Terreplein (39746-2024)
Stichting Vanboeijen heeft een aanvraag ingediend voor het realiseren van een woonzorgvoorziening. Het gebouw wordt op het braakliggende stuk perceel gebouwd waar Vanboeijen op het naastgelegen terrein al gevestigd is. De doelgroep betreft ouderen in de gehandicaptenzorg. In het gebouw worden naast woonvoorzieningen, algemene ruimten zoals een huiskamer, keuken en ruimte voor dagbesteding gerealiseerd. De realisatie van het woonzorggebouw biedt ouder wordende cliënten met psychische of somatische beperkingen een passende voorziening. Het projectgebied aan de Terreplein is gelegen in de wijk Kloosterveen nabij het wijkwinkelcentrum. De beoogde ontwikkeling past niet binnen de regels van het geldende bestemmingsplan. Om het gebouw te kunnen realiseren is een afwijking van het bestemmingsplan nodig. Dit is mogelijk op grond van artikel 2.1, lid 1 van de Wabo in combinatie met artikel 2.12 lid 1 sub a 3 van de Wabo.
Besluit:
Het college voor te stellen:
1.1 Via een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te wijken van het bestemmingsplan 'Kloosterveen 2012' voor de bouw van een woonzorgvoorziening aan het Terreplein;
1.2 De ingediende zienswijzen te beantwoorden conform bijgaande ‘Nota zienswijzen omgevingsvergunning woonzorgvoorziening Terreplein’ en de indieners hierover te informeren;
1.3 In te stemmen met de gewijzigde omgevingsvergunning en deze en de bijbehorende stukken conform afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) gedurende 6 weken ter inzage te leggen.
1.4 De raad te informeren met bijgaande raadsbrief.

16 TT Festival aanwijzingsbesluiten (38297-2024)
Glasverbod en verkoopverbod glas en blik
De gemeente Assen heeft de ambitie om evenementen, zoals het TT-festival, steeds veiliger te maken. De afgelopen jaren zijn al diverse maatregelen genomen. Ook dit jaar worden maatregelen genomen waardoor de kans op verwondingen als gevolg van glas op straat afneemt evenals de kans op gooien met glas.
In 2017 zijn er daarom twee aanvullende bepalingen in de APV opgenomen. U heeft hiermee de bevoegdheid gekregen om een gebied aan te wijzen waar beperkingen worden opgelegd voor het meenemen van glazen drinkgerei en de verkoop van verpakkingen van glas en blik. Tijdens voorgaande jaren heeft u succesvol van deze bevoegdheid gebruik gemaakt en een aanwijzingsbesluit genomen waarbij een glasverbod gold tijdens het TT-festival. In 2023 is ook het aanwijzingsbesluit aangaande het verkoopverbod van glas en blik ingesteld.
Cameratoezicht
Om ook dit jaar weer tijdelijk extra cameratoezicht mogelijk te maken, is het nodig dat er een aanwijzingsbesluit cameratoezicht wordt genomen. Inhoudelijk is deze grotendeels in lijn met het cameratoezicht dat de voorgaande jaren is gehanteerd.
Besluit:
1.1 Het aanwijzingsbesluit gebiedsaanwijzing verkoopverbod glas en blik winkelbedrijf of slijtersbedrijf TT-festival 2024 vast te stellen;
1.2 Het aanwijzingsbesluit gebiedsaanwijzing glasverbod TT-festival 2024 vast te stellen;
1.3 Het aanwijzingsbesluit cameratoezicht TT-festival 2024 vast te stellen.

17 Bijdrage Rally zonder Poespas (39767-2024)
De Rally zonder Poespas is een particulier evenement dat bedoeld is voor mensen met een beperking. De organisatoren komen een klein bedrag tekort om hun begroting rond te maken en hebben hiervoor een verzoek bij het college ingediend via wethouder Broekema.
Besluit:
Het college voor te stellen:
1.1 Een bedrag van 750 euro bij te dragen aan de Rally zonder Poespas

18 Jaarrapportage Mijn Buurt Assen 2023 (39272-2024)
De jaarrapportage Mijn Buurt Assen 2023 heeft Ontmoeting in de wijk als titel meegekregen. U kunt hierin lezen hoe Mijn Buurt Assen zich samen met inwoners en netwerkpartners in 2023 heeft ingezet voor een fijne en sociale buurt. De jaarrapportage is ter vaststelling voorgelegd aan Stuurgroep MBA.
Aanwezigheid van Mijn Buurt Assen in de wijken en participatie met buurtbewoners stimuleert de leefbaarheid in de stad. Daar zet het samenwerkingsverband Mijn Buurt Assen zich voor in.
Ons werk richt zich op drie aandachtsgebieden:
• Krachten bundelen rondom wijkvernieuwing
• Samenwerken aan de leefbaarheid in de buurt
• Het stimuleren en ondersteunen van buurtinitiatieven.
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van de Jaarrapportage Mijn Buurt Assen 2023.
1.2 De gemeenteraad te informeren over de Jaarrapportage Mijn Buurt Assen 2023 door middel van de bijgevoegde brief.

19 Subsidie zomerkamp AAC'61 (39830-2024)
Ieder jaar organiseren vrijwilligers van AAC'61 een zomerkamp voor leden in de leeftijd van 12 t/m 21 jaar. Dit doen zij op de eigen accommodatie om de kosten laag te houden. Dit jaar wordt de atletiekbaan van AAC'61 gerenoveerd waardoor het zomerkamp niet op de eigen accommodatie kan plaats vinden. Daarom moeten extra kosten worden gemaakt voor het huren van een alternatieve accommodatie. Om de eigen bijdrage van deelnemers te beperken, vraagt AAC'61 dit jaar eenmalig een subsidie aan.
Besluit:
Het college voor te stellen:
1.1 AAC'61 eenmalig een subsidie te verlenen, van € 2500,-, voor de organisatie van het zomerkamp 2024 voor jeugdleden en dit te dekken uit de begroting Sportbeleid.

20 Vaststellen van tussenrapportage Participatie (39785-2024)
Bij het vaststellen van de doorontwikkeling van de visie heeft het college aan de raad toegezegd om elke vier maanden een tussenrapportage te maken. In december 2023 heeft het college besloten om de frequentie van de tussenrapportage terug te brengen van drie naar twee keer per jaar. Het is efficiënter om over zes maanden te rapporteren dan over vier maanden.
Besluit:
1.1 De vierde tussenrapportage Participatie vast te stellen.
1.2 De raadsleden middels de brief aan de raad, de tussenrapportage en twee onderzoeksrapporten te informeren over de voortgang op participatie.

21 Aanvullende subsidie Leger des Heils Havenkade voor 2024  (40220-2024)
Tijdens een bezoek, in januari 2024, van twee raadsleden aan de nachtopvang van het Leger des Heils aan de Havenkade, werd hen verteld dat er structureel opvangplekken tekort zijn. Vragen hierover in de gemeenteraad waren aanleiding voor een bestuurlijk overleg met het Leger des Heils dat, op hun verzoek, heeft plaatsgevonden op 13 maart 2024. In dat gesprek zijn behalve het tekort aan opvangplekken ook een financieringstekort waardoor een minimale personele inzet geleverd wordt waarmee onvoldoende begeleiding geboden kan worden. Ook is aan de orde gekomen dat de kosten voor de beveiliging niet in de subsidieanvraag zijn meegenomen. Afgesproken is dat het Leger des Heils een voorstel voor extra subsidie in 2024 en 2025 zal doen waarin de kosten zijn opgenomen voor de:
1. uitbreiding van het aantal opvangplekken in de nachtopvang van 8 tot 10 naar maximaal 15;
2. uitbreiding personele bezetting met de inzet van een tussendienst van 13:00-20:00 uur, 7 dagen per week. De formatie wordt deels ingezet voor de jongeren voor bijvoorbeeld begeleiding en samen koken. De extra formatie komt ook ten goede aan de begeleiding van de volwassenen;
3. kosten voor beveiliging.
Op 9 april 2024 hebben we het voorstel ‘aanpassing subsidie Maatschappelijke Opvang Havenkade Assen’, van het Leger des Heils ontvangen.
Besluit:
Het college voor te stellen:
1. tijdelijk extra €316.000 subsidie toe te kennen aan het Leger des Heils voor 2024.
2. voor 2024 de kosten meenemen in de voortgangsrapportage 2024.
3. de kosten dekken uit de reguliere middelen van het rijk.
4.om de gemeenteraad met een brief (bijlage 1) te informeren over beslispunt1.
Vastgesteld in de vergadering van 21 mei 2024.

, burgemeester
, secretaris