Besluitenlijst 16 april 2024

Openbare besluitenlijst

Voorzitter    M.L.J Out
Aanwezigen    J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal


1 Vaststellen van de openbare besluitenlijst van de vergadering d.d. 9 april 2024
Besluit: vastgesteld
2 Verlenging gaswinning veld Assen (32490-2024)
De minister van EZK heeft een definitief instemmingsbesluit genomen over de verlenging van de winning uit het gasveld Assen. Er is de mogelijkheid bezwaar in te dienen (De stap van een ontwerpbesluit is overgeslagen).
Het besluit gaat in op de punten die u en andere partijen in hun adviezen hebben ingebracht. Er wordt echter niets gedaan met de adviezen.
Besluit:
Het college voor te stellen:
1.1 Kennis te nemen van het instemmingsbesluit van de minister van EZK over de verlenging van de gaswinning uit het veld Assen.
3 Intentie deelname (nieuwe) stichting GKB (32434-2024)
We doorlopen samen met de andere GR gemeenten van de GKB (Meppel en Hoogeveen) een traject om te komen tot een toekomstbestendige GKB. Nadat allerlei scenario's tegen het licht zijn gehouden, heeft het Algemeen Bestuur van de GR GKB op 20 december jl. het voorgenomen besluit genomen om de GKB te verzelfstandigen in de vorm van een stichting. Daarbij is ook besloten dat alle gemeenten die gebruik willen maken van de diensten van de GKB ook lid moeten worden van de stichting. Dit is nodig om te voldoen aan de aanbestedingsregels.
Een belangrijke voorwaarde voor een financieel gezonde bedrijfsvoering van de nieuwe stichting is dat voldoende gemeenten diensten blijven afnemen van de GKB. Om duidelijkheid te krijgen over welke gemeenten van plan zijn om aan te haken bij de stichting is hen gevraagd om zich hierover uit te spreken via een intentieverklaring. Wij adviseren met dit voorstel om ook zelf als gemeente deze intentieverklaring te ondertekenen en om daarbij aan te geven hoe wij ons willen laten vertegenwoordigen in de stichting.
Besluit:
Het college voor te stellen:
1.1 De intentieverklaring van de GKB te ondertekenen.
1.2 Kenbaar te maken dat het college zich via lidmaatschap van de Raad van Toezicht laat vertegenwoordigen.
4 Scenariokeuze Theo Thijssenschool (32766-2024)
Voor de Theo Thijssenschool staat nieuwe huisvesting gepland. Hiervoor zijn er twee scenario’s: Verplaatsing naar de Zeemanstraat (voormalige Pabo NHL Stenden) of vervangende nieuwbouw op de huidige locatie.
Het voorkeursscenario van Plateau en de gemeente is verplaatsing van de Theo Thijssenschool, de kinderopvang en het bestuurskantoor van de beide stichtingen naar de Zeemanstraat. Hiertoe is op 30 september 2021 reeds een intentieovereenkomst getekend tussen de gemeente Assen, Stichting Plateau openbaar onderwijs Assen en Stichting Plateau Kinderopvang.
Het gebouw aan de Zeemanstraat is per 1 september 2023 verworven door de gemeente. Aangezien het gebouw eigendom is van de gemeente, zal de gemeente in dit project als bouwheer optreden.
Besluit:
1.1 Het scenario “huisvesten kindcentrum Theo Thijssenschool en bestuurskantoor Plateau in de Multi Functionele Accommodatie (MFA) Zeemanstraat” verder uit te werken.
1.2 De Raad via bijgevoegde conceptinformatiebrief te informeren over de scenariokeuze.
5 Aanvullend voorbereidingskrediet DAS-locatie (32501-2024)
Eind 2022 heeft uw college voor het project Delft, Aar en Stroom (verder: DAS-locatie) de stedenbouwkundige kaders en woningbouwprogramma vastgesteld. Tevens is er een voorbereidingskrediet verleend voor de initiatie en definitiefase van het project. Voor het project is eind 2023 een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd en heeft het project een doorstart gemaakt.
Het voorbereidingskrediet voorziet niet meer in de te maken plankosten voor de komende periode. Hierdoor is voor dit project een begrotingsonrechtmatigheid ontstaan. Met dit voorstel stellen wij voor een aanvullend voorbereidingskrediet te verstrekken ter dekking van de geraamde plankosten tot de aanvraag van een uitvoeringskrediet welke is voorzien medio zomer 2024.
Besluit:
1.1 De aanvullende plankosten voor de werkzaamheden voor het project Delft, Aar en Stroom, geraamd op ca. 200.000 euro, te dekken uit de beschikbaar gestelde investeringsbudgetten in de programmabegroting 2024 van riolering en wegen.
6 ENSIA collegeverklaring 2023 (32405-2024)
Sinds 2017 verantwoorden we ons jaarlijks via ENSIA over de kwaliteit van basisregistraties BAG, BGT en BRO. Maar ook over de informatiebeveiliging van Suwinet en DigiD. De basis hiervoor is de resolutie “Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente” die in november 2013 tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG is aangenomen.
Suwinet is een digitale infrastructuur die is ontwikkeld door en voor een aantal overheidspartijen, o.a. het UWV, SVB en de gemeenten. Dit om ervoor te zorgen dat informatie op een veilige wijze met elkaar uitgewisseld kan worden voor het uitoefenen van de wettelijke taak. Zoals bij de gemeente Assen voor de ondersteuning van het leerplicht- werkproces bij het voortijdig schoolverlaters of bij de uitvoering van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, die bij het Werkplein Drentsche Aa wordt uitgevoerd.
Besluit:
Het college voor te stellen, naar aanleiding van de zelfevaluatie ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) over 2023:
1.1 de verantwoordingsrapportages ENSIA 2023 over de basisregistraties BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie), BRO (Basisregistratie Ondergrond) vast te stellen.
1.2 de collegeverklaring ENSIA 2023 over Suwinet en DigiD vast te stellen.
1.3 de raad te informeren, met bijgaande brief, over de Collegeverklaring ENSIA 2023 voor 15 juli 2023.
1.4 WPDA (Werkplein Drentsche Aa) te informeren, met bijgaande brief, over de uitkomst van de Collegeverklaring ENSIA 2023.
7 Beantwoording vragen stichting DefKa over Huize Tetrode (32455-2024)
Op 11 maart 2024 is er een mail binnengekomen van stichting DeFka - met daarin een vraag over aankoop van Huize Tetrode door de gemeente en ideeën voor de invulling van dit pand. In bijgaande brief wordt antwoord gegegevn op de vraag van stichting DeFka
Besluit:
1.1 Brief met beantwoording vragen over Huize Tetrode versturen aan stichting DeFka.
8 Samenwerkingsovereenkomst BOA’s Domein III Onderwijs (leerplicht) Noord Midden Drentse gemeenten (32372-2024)
De leerplichtambtenaren van de vijf Noord Midden Drentse (NMD) gemeenten werken al op een aantal vlakken samen. De gemeenten willen die samenwerking nu ook voor het onderdeel handhaving. Door een samenwerkingsovereenkomst te sluiten wordt het mogelijk dat leerplichtambtenaren in NMD voor hun handhavende taken zo nodig een beroep kunnen doen op elkaars BOA -capaciteit. In de overeenkomst staan afspraken over onder andere aansturing, aansprakelijkheid, kwaliteit, verantwoording en klachten. Het college wordt gevraagd de concept overeenkomst vast te stellen.
Assen heeft de concept overeenkomst opgesteld. Daarbij zijn adviezen en voorbeelden gevolgd vanuit de landelijke branchevereniging voor leerplicht Ingrado . Er is afstemming geweest met de andere NMD gemeenten (juristen en teammanagers leerplicht). De Basisteam Driehoek Noord Drenthe en Driehoek gemeente Midden Drenthe hebben ingestemd.
Besluit:
1.1 De concept samenwerkingsovereenkomst BOA’s Domein III Onderwijs (leerplicht) Noord Midden Drentse gemeenten vast te stellen en te ondertekenen.
9 Business case “Toekomst financiële systemen” (32883-2024)
Besluit: Aangehouden

Vastgesteld in de vergadering van 23 april 2024.