Besluitenlijst 19 maart 2024

Openbare Besluitenlijst

Voorzitter    M.L.J Out
Aanwezigen    J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

1 Vaststellen van de openbare besluitenlijst van de vergadering d.d. 12 maart 2024
Besluit: Vastgesteld.

2 Addendum Financiële verordening 2023 (24655-2024)
Op 25 mei 2023 heeft de raad de verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Assen 2023 (hierna Financiële verordening) vastgesteld. Deze is opgenomen in bijlage 3. Met de Financiële verordening geeft de raad uitgangspunten voor het financiële beleid, de financiële organisatie en het financiële beheer. De bepalingen in de verordening zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de meest recente modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
In november 2023 is de Kadernota Rechtmatigheid 2023 (Commissie BBV) gewijzigd. Dit leidt ertoe dat we in de Financiële verordening aanvullende afspraken moeten vastleggen over het tijdig melden van afwijkingen ten op zichte van de begroting. In de oude situatie konden lastenoverschrijdingen bij het vaststellen van de jaarstukken door de raad geautoriseerd worden zonder dat hier in de financiele verordening expliciet afspraken over gemaakt waren. Nu kunnen naast lastenoverschrijdingen ook lastenonderschrijdingen en over- en onderschrijdingen in de baten als onrechtmatig worden gezien. Daarom stellen we ook een aantal toevoegingen aan de acceptabele begrotingsafwijkingen voor.
In voorbereiding op het aanbieden van de Jaarstukken 2023 is het van belang dit addendum tijdig aan u voor te leggen.
Besluit:
1.1    In te stemmen met het addendum Financiële verordening gemeente Assen 2023.
1.2    In te stemmen met het concept raadsvoorstel (inclusief bijlagen).

3 Rapportage evaluatie TT Festival 2023 (24316-2024)
De organisatie van het TT Festival is belegd bij de Stichting TT Week Assen. Dit is vastgelegd in de concessieovereenkomst tussen de Stichting en de gemeente Assen. De concessieovereenkomst is onlangs verlengd met 2 jaar met de mogelijkheid om nog eens twee jaar te verlengen. In 2025 bestaat de TT Assen 100 jaar en het TT Festival 50 jaar. De verlenging maakt dat de Stichting kan toewerken naar dit moment.
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van de evaluatie TT Festival 2023 van de Stichting TT Week Assen;
1.2 De evaluatie TT Festival 2023 van de Stichting TT Week met bijgevoegde brief aan de gemeenteraad te sturen.

4 Afwikkeling subsidieafspraken Groningen Airport Eelde (24351-2024)
In 2017 heeft de gemeente Assen als toenmalig aandeelhouder van luchthaven Groningen Airport Eelde (GAE) een subsidiebedrag van € 4.350.000 beschikbaar gesteld aan GAE, voor een periode van 10 jaar (2018-2027). Na aftrek van een afgesproken bijdrage daarin van € 1.850.000 van de provincie Drenthe, resteerde er een netto subsidiebedrag van € 2.500.000. Hiervoor is destijds een reserve GAE is gevormd.
De huidige aandeelhouders van GAE hebben eind vorig jaar besloten de subsidieverstrekking aan GAE tussentijds te herzien voor een nieuwe periode van 10 jaar. Hiermee vervallen de “oude” afspraken per 31 december 2023. Voor de gemeente Assen betekent dit dat de middelen die nog beschikbaar zijn in de reserve GAE per einde 2023 vrijvallen in het jaarrekeningresultaat.
Besluit:
1.1 De afsprakenbrief van de provincie Drenthe over de afwikkeling van de subsidieafspraken met Groningen Airport Eelde te ondertekenen.
1.2 De gemeenteraad te informeren met bijgevoegde concept raadsbrief.

5 Besluit subsidieverstrekking Kortdurende Opvang Leger des Heils 2024 (24329-2024)
Het leger des heils doet een subsidieaanvraag voor de Kortdurende Opvang voor 2024. De aanvraag is als bijlage opgenomen bij dit voorstel.
Besluit:
1.1 Subsidie te verlenen ter hoogte van €683.551, voor het jaar 2024, aan het Leger des Heils voor de Kortdurende Opvang (KDO), gesitueerd aan de Maria in Campislaan 257 te Assen.

6 Gedragscode bollenteelt (24644-2024)
In Drenthe worden in toenemende mate bollen geteeld. De bollenteelt is meestal een zeer vervuilende teelt waarbij veel bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Dit heeft op meerder plekken in Drenthe geleid tot spanningen tussen omwonenden en telers. In Assen zijn in het verleden ook wel bollen geteeld, maar dat was op grotere afstand tot woonbebouwing. Hoewel er bezorgde inwoners van Assen aan de bel hebben getrokken, heeft dit niet geleid tot spanningen.
De provincie wil een pakket aan maatregelen nemen om de problematiek aan te pakken. Een hiervan is het ontwikkelen van een gedragscode voor gemeenten. De vraag is hoe de gemeente Assen aankijkt tegen een gedragscode.
Besluit:
1.1 In te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan gedeputeerde staten van Drenthe over het standpunt over de gedragscode bollenteelt.

7 Subsidie 2024 stichting Landgoed Valkenstijn (24697-2024)
Sinds 2017 valt het landgoed onder het beheer van de stichting landgoed Valkenstijn. Dit wordt gedaan vanuit een beheerplan. De werkzaamheden bestaan onder meer uit snoeien, maaien en paden en grachten onderhouden. De stichting werkt met een groep van inwoners tweewekelijks aan het onderhoud van het landgoed. Dit gebeurt in samenspraak met het Drents Landschap. Deze laatste partij is intermediair van de gemeente Assen, die eigenaar van de grond is.
De stichting Landgoed Valkenstijn heeft tijdens de Motiemarkt in 2023 een voorstel gepresenteerd. In dat voorstel vragen zij om een aanvullende bijdrage om hun werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren. Op 20 juli 2023 is daarover een motie aangenomen in de raad (kaderbrief 2024).
Besluit:
1.1 Voor 2024 een eenmalige subsidie van € 2.500 toe te kennen aan de stichting Landgoed Valkenstijn.
1.2 De kosten ad € 2.500 te dekken uit WZBB Beleid wijkbeheer.


8 Subsidie Open Monumentendag 2024 (24520-2024)
De gemeente hecht belang aan voortzetting en doorontwikkeling van de Open Monumentendag. Het is een jaarlijks terugkerend moment waarop het erfgoed van Assen onder de aandacht gebracht wordt. Dat wordt gedaan door het openstellen van monumentale panden en het organiseren van activiteiten. De Open Monumentendag vindt traditiegetrouw plaats in het tweede weekend van september. De gemeente neemt al jaren het voortouw bij de organisatie van de Open Monumentendag. Hiervoor is jaarlijks een budget van € 5.000 gereserveerd en wordt in ambtelijke uren bijgedragen. Mede naar aanleiding van de erfgoedvisie en de prestatiesubiside die de Asser Historische Vereniging (AHV) jaarlijks ontvangt, is contact gelegd over een grotere rol van de AHV bij de organisatie van de Open Monumentendag.
Besluit:
1.1 Het beschikbare budget van €5.000 voor de Open Monumentendag in 2024 beschikbaar te stellen aan de Asser Historische Vereniging.

9 Aanpassing Nota Waarderings-en Afschrijvingsbeleid 2023 (25083-2024)
Bij de controle van de jaarrekening 2022 heeft de accountant geconstateerd dat de wijze waarop de gemeentelijke onderhoudsvoorzieningen zijn opgebouwd niet voldeed aan de regelgeving zoals deze is opgenomen in de Wet Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en de bestaande eigen Nota waarderings-en Afschrijvingsbeleid 2018. Dit heeft er toe geleid dat in de jaarrekening 2022 de middelen in de onderhoudsvoorzieningen zijn vrijgevallen ten gunste van het resultaat.
In de afgelopen periode is hard gewerkt om de onderbouwing van de gemeentelijke voorzieningen te laten aansluiten bij de regelgeving. Hierbij is ook geconstateerd is dat de huidige eigen Nota Waarderings-en Afschrijvingsbeleid moet worden aangepast.
De componentenmethode moet buiten gebruik worden gesteld (De componentenmethode houdt in dat verschillende samenstellende delen van een materieel vast actief, die afzonderlijk vervangen kunnen worden, afzonderlijk worden afgeschreven op basis van de individuele waardevermindering van die delen). Daarnaast moeten enkele afschrijvingstermijnen worden aangepast.
In artikel van 14 van de financieel verordening 2023 wordt verwezen naar de nota Waarderings-en Afschrijvingsbeleid.
Besluit:
1.1 In te stemmen met de gewijzigde Nota Waardering-en Afschrijvingsbeleid 2023
1.2 De raad voor te stellen om de Nota Waarderings-en Afschrijvingsbeleid 2023 vast te stellen en deze met terugwerkende kracht in werking te laten treden op 1 januari 2023.

Vastgesteld in de vergadering van 26 maart 2024.