Besluitenlijst 2 april 2024

Openbare besluitenlijst

Voorzitter    M.L.J Out
Aanwezigen    J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

1 Vaststellen van de openbare besluitenlijst van de vergadering d.d. 26 maart 2024
Besluit: vastgesteld

2 Beantwoording toezegging arbeidsomstandigheden i.r.t. arbeidsmigranten (24372-2024)
Op de toezeggingenlijst staat een toezegging van wethouder Ten Oever:
“23.16 ‘Wethouder Ten Oever geeft aan dat de vragen over aanbestedingen als het gaat om migranten (arbeidsvoorwaarden) en vergunningen enig uitzoekwerk vragen en dat de raad daarover zal worden geïnformeerd”.
De toezegging heeft betrekking op een vraag van de SP-fractie over kwetsbare arbeidsmigranten in de gemeente Assen.
Besluit:
1.1 Bijgevoegde informerende brief aan de gemeenteraad toezenden.

3 Subsidieaanvraag Team Assen (28612-2024)
Team Assen is een een groep vrijwilligers die zich vanaf 2018 belangeloos hebben ingezet om MBO-studenten en VO-leerlingen uit Assen de mogelijkheid te bieden om de Alpe D'Huez (Frankrijk) te beklimmen. Jaarlijks organiseert het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) een sponsorklim naar Alpe D’Huez waarmee ze geld ophaalt om onderzoek te financieren naar kanker. Team Assen organiseert de reis in nauwe samenhang met de MBO- en VO-scholen uit Assen. Het aantal studenten en leerlingen dat deelneemt groeit ieder jaar weer, dit jaar tot 200. Behalve dat het een fantastische sportieve uitdaging en ervaring is voor de jongeren, leren zij ook hoe het is om je belangeloos in te zetten voor maatschappelijke doelen. Zij of hun ouders betalen zelf de kosten van de reis en het verblijf. Het evenement vindt traditioneel plaats op of rond de datum van 6 juni. In 2023 heeft de groep vrijwilligers besloten een stichting op te richten, Stichting Team Assen. Eerder in 2023 klopten de vrijwilligers bij de gemeente aan om een bijdrage in de organisatiekosten van 2023. Gesprekken hebben er toe geleid dat Team Assen voor 2024 een subsidie heeft aangevraagd. Dit jaar gaan voor het eerst 15 jongeren mee die wel willen maar niet de financiële lasten kunnen dragen voor de reis, het verblijf en/of de uitrusting.
Besluit:
1.1 Stichting Team Assen voor 2024 een subsidie te verlenen van € 3500,-
1.2 Deze subsidie voor de komende twee jaren (2025 en 2026) ook te verlenen en het subsidiebedrag van maximaal € 3500,- op te nemen in de bijlage begrotingssubsidies bij de begrotingen van 2025 en 2026.

4 Bijdrage Assen Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (28764-2024)
Op 1 februari 2024 is de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (Spreidingswet) in werking getreden. Deze wet moet voorzien in voldoende opvangplekken voor asielzoekers, die evenwichtig zijn verdeeld over ons land. De komende periode zijn gemeenten aan zet om, aan de Provinciale Regietafels (PRT), te komen tot een passende invulling van de provinciale opgave. Voor 1 november 2024 zal de Commissaris van de Koning verslag doen aan de staatssecretaris over de opbrengst van het gevoerde overleg aan de PRT. Op basis van dit verslag neemt de staatssecretaris voor 1 december 2024 het zogenoemde verdeelbesluit.
Tijdens het PRT overleg op 2 februari 2024 is afgesproken dat de eerste stap in de hiertoe opgestelde Drentse ‘routekaart’ is, dat elke gemeente aangeeft welke bijdrage de gemeente wil leveren in de asiel- en vluchtelingenketen, zowel op de korte als langere termijn. De Commissaris van de Koning heeft de gemeenten middels een brief verzocht om deze gegevens aan de hand van bijgevoegd overzicht aan haar kenbaar te maken.
Besluit:
1.1 De Commissaris van de Koning informeren over de bijdrage die de gemeente Assen voornemens is te leveren in de asiel- en vluchtelingenketen door bijgevoegde brief en bijlage te versturen.

5 Project leesbevordering in het primair onderwijs (28737-2024)
De leesvaardigheid van Nederlandse kinderen is de laatste jaren sterk achteruit gegaan. Een van de oorzaken daarvoor is dat kinderen steeds minder lezen omdat ze hier weinig plezier aan beleven en vanwege het grote aantal alternatieve vrijetijdsbestedingen. DNK en ICO komen daarom met een gezamenlijke aanpak om kinderen en leerkrachten op een andere en originele manier nieuwe leeservaringen te bieden. Daarmee maken ze een koppeling tussen cultuureducatie en nieuwe vormen van lezen. Door de nauwe betrokkenheid van het onderwijs ontstaat een aanpak die goed aansluit bij de praktijk in de klas. De focus ligt op groep 6 omdat uit onderzoek blijkt dat vanaf dat moment het plezier in lezen afneemt onder kinderen. Het project start in het schooljaar 2024/2025 en wordt gefinancierd vanuit de NPO middelen.
Besluit:
1.1 Een subsidie van €95.600 te verstrekken aan DNK en het ICO voor de uitvoering van de aanpak leesbevordering in het primair onderwijs.

6 Aanvullende subsidie Stichting Present 2024 (28860-2024)
De afgelopen jaren is de inzet van Stichting Present uitgebreid en verbreed, door een toename van het aantal nieuwkomers in Assen. Er is steeds meer vraag naar de inzet van de vrijwilligers van Present. Het gaat hier met name om taallessen, creatieve activiteiten en activiteiten voor kinderen. Voor 2024 is reeds een verhoogde subsidie toegekend i.v.m. stijgende loonkosten. Stichting Present wil dit jaar graag een aantal nieuwe projecten opstarten. Hiervoor is meer inzet nodig van hun coördinatoren en vrijwilligers. Daarvoor vraagt Stichting Present een aanvullende subsidie van € 10.000 voor 2024.
Daarnaast vraagt Stichting Present een aanvullende subsidie voor het uitvoeren van hun reguliere taken als het gaat om de vrijwilligersgroepen en voor het starten van een tweede groep Klets & Koek.
Besluit:
1.1 Stichting Present een aanvullende subsidie te verlenen van € 10.000 voor het uitvoeren van extra activiteiten voor nieuwkomers in Assen in 2024;
1.2 Het verzoek om een aanvullende subsidie voor het organiseren van een tweede project Klets & Koek af te wijzen;
1.3 Het verzoek om een aanvullende subsidie voor een bredere inzet van vrijwilligersgroepen af te wijzen.

7 Instelling gemeentelijk stembureau Europese Parlementsverkiezingen (28604-2024)
Op grond van de Kieswet dient er ter vaststelling van de verkiezingsuitslag voor iedere verkiezing een gemeentelijk stembureau ingesteld te worden. Het gemeentelijk stembureau houdt zitting op vrijdag 7 juni en maandag 10 juni 2024. Zo nodig op dinsdag 18 juni en woensdag 26 juni 2024. Tevens verzorgt het gemeentelijk stembureau de centrale stemopneming.
Omdat voor de Europese Parlementsverkiezingen in Europa niet overal op hetzelfde moment wordt gestemd, wordt op maandag 10 juni het proces-verbaal van de zitting van vrijdag 7 juni vastgesteld. Pas daarna kan de verkiezingsuitslag van de gemeente Assen openbaar worden gemaakt.
Besluit:
1.1 Voor de verkiezingen van de Europese Parlementsverkiezingen 2024 een gemeentelijk stembureau in te stellen.
1.2 De heer F. Hoeksema tot voorzitter, mevrouw A. Hofslot tot lid tevens plaatsvervangend voorzitter, mevrouw A. Bruins- van de Kerkhof, de heer H.W. Sattler, mevrouw A.E. Hoekstra-Wijnbergen, de heer M. Baving, de heer I.R. Sluiter, mevrouw J. Betten, de heer R.S. Blaauw en mevrouw S. Orru tot lid van het gemeentelijk stembureau te benoemen.
1.3 De Bonte Wever, stadsbroek 17, 9405 BK te Assen, vanaf vrijdag 7 juni 09.00 uur tot en met 23:59 uur en maandag 10 juni, dinsdag 18 juni en woensdag 26 juni het stadhuis, Noordersingel 33, 9401 JW te Assen vanaf 08.00 uur tot en met 23:59 uur als zittingslocatie van het gemeentelijk stembureau aan te wijzen.
1.4 Het gemeentelijk stembureau het aantal stemmen dat op iedere kandidaat van een lijst is uitgebracht (centrale stemopneming) vast te laten stellen.
1.5 De adviseurs burgerzaken ter benoeming van leden en ondersteuners van het gemeentelijk stembureau mandaat te verlenen.

8 Instelling hoofdstembureau Europese Parlementsverkiezingen 2024 (28609-2024)
Ingevolge artikel E 10 van de Kieswet dient er voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door uw college een hoofdstembureau te worden ingesteld. Dit hoofdstembureau heeft tot taak de uitkomst van de stemming van de provincie Drenthe vast te stellen. Daartoe houdt het hoofdstembureau op dinsdag 11 juni om 10 uur een besloten zitting. Vervolgens brengt het hoofdstembureau de uitslag van de stemming op provinciaal niveau over naar het centraal stembureau te Den Haag. Het centraal stembureau stelt de uitslag van de stemming op landelijk niveau vast.
Besluit:
1.1 Een hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van het Europese Parlement in 2024 in te stellen.
1.2 De heer M.L.J Out tot voorzitter van het hoofdstembureau, mevrouw I. ter Veen tot lid tevens plaatsvervangend voorzitter, de heer R.J. de Haan, de heer N. Laarhuis en mevrouw A. Bastiaanse tot lid van het hoofdstembureau te benoemen.
1.3 Mevrouw M. Eilander, mevrouw G. Grit en mevrouw C. van Zanten tot plaatsvervangend lid van het hoofdstembureau te benoemen.

9 Planning Kadernota Werk, Inkomen en Meedoen (28582-2024)
De gemeenteraden van Aa en Hunze, Tynaarlo en Assen stellen elke 4 jaar een nota vast waarin we kaders voor onze opdracht aan het Werkplein Drentsche Aa opnemen. Het huidige beleidskader is vastgesteld in het jaar 2019. Deze dient dus geactualiseerd te worden. Volgens de huidige planning zou deze kadernota voor de zomer van 2024 worden vastgesteld door de 3 GR-raden. De voorbereiding heeft helaas vertraging opgelopen door knelpunten in de beschikbare personele capaciteit in alle 3 gemeenten en WPDA. Het DB WPDA heeft besloten om de GR raden te informeren over de voortgang en de nieuwe planning.
Besluit:
1.1. Kennis te nemen van de planning en voortgang van de kadernota Werk, Inkomen en Meedoen.
1.2. De raad te informeren via bijgevoegde raadsbrief.

10 Raadsbrief motie Kloosterveste (29092-2024)
Op 20 juli 2023 heeft de raad een motie ingediend met het verzoek de overlast in het gebied Kloosterveste. Het verzoek betrof:
• alles te doen wat mogelijk is om in nauwere samenwerking met de politie de ervaren overlast in het betreffende gebied, in de vorm van een pilot, actiever aan te pakken en op te lossen, waarbij ook het opleggen van boetes acties kan warden ingezet en te onderzoeken wat nog meer kan worden gedaan voordat tijdelijk flexibel cameratoezicht als uiterste maatregel kan worden toegepast.
• inzichtelijk te maken waar het takenpakket van het team Toezicht en Handhaving knelt en welke investering er nodig is om deze knelpunten op te lossen en dit voor te leggen aan de raad, bij voorkeur bij de behandeling van de Kadernota Integrale Veiligheid 2024-2026.
Besluit:
1.1 De raad via bijgevoegde brief te informeren over de uitvoering van de motie Kloosterveste.
Vastgesteld in de vergadering van 9 april 2024.