Besluitenlijst 21 mei 2024

Voorzitter: M.L.J Out
Aanwezigen: J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal
Toelichting: Stukken voor de Kaderbrief staan in de agenda van 22 mei 2024.

1 Vaststellen van de openbare besluitenlijst van de vergadering d.d. 14 mei 2024
Besluit: Vastgesteld.

2 Participatieverordening en Uitdaagrecht Assen (39843-2024) *Aangehouden 14 mei 2024
Alle gemeenten moeten op basis van de Wet ‘Versterking participatie op decentraal niveau' de Inspraakverordening vervangen door een Participatieverordening. De wetwijziging beoogt dat het decentraal bestuur inwoners in staat stelt participeren bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid. Daarvoor wordt de regeling over inspraak in de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet en WoIBES uitgebreid naar participatie. Daarnaast wordt het uitdaagrecht, als specifieke vorm van participatie, wettelijk verankerd. Doel hiervan is dat inwoners weten op welke manier zij kunnen participeren. De besluitvorming over de wet staat in de Eerste Kamer gepland voor 28 mei 2024. Meerdere gemeenten werken er al mee in afwachting van de vaststelling van de wet. Dit voorstel past binnen deze wettelijke kaders.
In de Participatieverordening worden de regels opgenomen die helder maken voor inwoners hoe participatie mogelijk is. In de wet wordt veel ruimte gegeven voor lokale behoeften en omstandigheden. Waar we inwoners noemen, bedoelen we in bij participatie ook altijd ondernemers en organisaties.
Gemeenten moeten in de verordening ook aangeven hoe zij met het Uitdaagrecht willen omgaan. De kern van het uitdaagrecht is dat het inwoners van Assen in staat stelt om voorstellen te doen voor het overnemen van bepaalde gemeentelijke taken, waarbij ze aantonen dat ze deze beter of anders kunnen uitvoeren. Dit past binnen een breder streven naar burgerparticipatie, waarbij de gemeente niet alleen uitvoerder is maar ook samenwerkt met haar inwoners.
Besluit:
1.1 De raad voor te stellen de Participatieverordening vast te stellen (bijlage 1)
1.2 De raad voor te stellen de Inspraakverordening (2012) in te trekken (bijlage 2)
1.3 De raad voor te stellen de Startnotitie implementatie Uitdaagrecht vast te stellen (bijlage 3)
1.4 Het eindverslag consultatie Uitdaagrecht ter kennisname naar de raad te sturen. (bijlage 4)
1.5 De raad voorstellen een bedrag van € 100.000,- per jaar ter beschikking te stellen voor 2025 t/m 2026 voor het uitvoeren van het Uitdaagrecht en dit in de begroting 2025 en meerjarenraming op te nemen.
1.6 De procesmemo over het Burgerberaad en Referendum aan het presidium voor te leggen (bijlage 5)

3 Verlenging Cityline (41927-2024)
Sinds december 2015 is de Cityline als pilot in het kader van Publiek Vervoer van start gegaan. Op dit moment rijdt Cityline alleen in de stad Assen. Het doel was om een deel van de WMO-pashouders meer gebruik te laten maken van een algemene (bus)voorziening. Ook reizigers zonder WMO-pas kunnen van de Cityline gebruik maken. Sinds 2021 rijdt de Cityline met 2 bussen in plaats van 4 bussen om de kosten te drukken. Gebruik van de voorziening blijft mede door de Coronacrisis achter bij de verwachtingen.
Besluit:
1.1 De deelovereenkomst met Connexxion Taxi Services voor uitvoering van de CityLine met twee jaar te verlengen tot en met 31-7-2026.
1.2 De gemeenteraad, de participatieraad, en de raad voor cliëntenparticipatie middels bijgevoegde brieven daarover te informeren.

4 Wijkuitvoeringsplan Lariks 2024-2026 (42289-2024)
In het bestuursakkoord ‘Dichtbij en Daadkrachtig’ (2022-2026) van de gemeente Assen wordt ingezet op een wijkgerichte aanpak. De ambitie is om tot een methodiek voor wijkaanpakken in Assen te komen, waarbij op een datagedreven en integrale manier wordt gewerkt. Pittelo en Lariks zijn als pilotwijken aangewezen om te starten met dit proces. De wijkaanpak bestaat uit vier fasen: een wijkbeeld, wijkanalyse, wijkagenda en wijkuitvoeringsplan.
Aan de wijkaanpak Lariks wordt gewerkt onder leiding van de omgevingsregisseur van de gemeente Assen. Er wordt nauw samengewerkt vanuit Mijn Buurt Assen (samenwerkingsverband gemeente Assen, Actium en Vaart Welzijn). Met het oog op het belang van Interzorg in de wijk Lariks, is deze organisatie voor ouderenzorg ook direct betrokken bij de wijkaanpak Lariks.
De Wijkagenda Lariks 2035, met de bijlagen Wijkbeeld Lariks en Wijkanalyse Lariks, stelde het college van burgemeester en wethouders vast in november 2023 en is ter informatie naar de gemeenteraad gestuurd. Op basis van de wijkagenda kwam dit wijkuitvoeringsplan tot stand met een looptijd tot en met 2026, de huidige collegeperiode. In dit wijkuitvoeringsplan worden doelen uit de wijkagenda concreet gemaakt in de vorm van opdrachten met een kostenindicatie en planning.
Het Wijkuitvoeringsplan Lariks 2024-2026 wordt nu ter besluitvorming aangeboden aan het college en vervolgens aan de gemeenteraad.
Besluit:
1.1 De raad voor te stellen om Het Wijkuitvoeringsplan Lariks 2024-2026 als ambitie vast te stellen.

5 Jaarstukken 2023 gemeente Assen (42107-2024)
De uitvoering van de begroting 2023 is afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 31,4 miljoen. Dit betreft het rekeningresultaat voor resultaatbestemming. Ten opzichte van de begroting is dit resultaat € 16,6 miljoen gunstiger. In de bijgestelde begroting (stand Slotwijziging 2023) was namelijk sprake van een overschot van € 14,7 miljoen.
Besluit:
Het college voor te stellen:
1.1 Kennis te nemen van de concept Jaarstukken met inbegrip van de resultaatbestemming in afwachting van de controle verklaring.

6 Inclusie en Diversiteitsbeleid (34729-2024)
Van 2020 - 2022 werkten we in de gemeente Assen met de lokale inclusie agenda (LIA). Het accent hierbij lag op het toegankelijk maken van de samenleving voor mensen met een beperking. Naar aanleiding van de evaluatie kiest de gemeente in het nieuwe Inclusie en Diversiteitsbeleid voor een bredere aanpak van het thema door hier ook het Regenboog Akkoord en Anti-discriminatie in op te nemen. Alle drie de thema's richten zich in de essentie op het creëren van een inclusieve samenleving waarin iedereen ongeacht achtergrond, kenmerken of beperkingen, gelijkwaardig wordt behandeld en volledig kan deelnemen aan de samenleving. Met het Inclusie en Diversiteitsbeleid gaat de gemeente de komende vier jaar aan de slag met de volgende zeven ambities: Inclusieve gemeente, Communicatie en dienstverlening, Publieke ruimten, Evenementen, Ondernemerschap en gastvrijheid, Maatschappelijke partners en Zichtbaarheid. Voor de uitvoering van het beleid wordt de raad gevraagd eenmalig voor 2024 een bedrag van € 50.000 en jaarlijks € 159.000 per jaar beschikbaar te stellen voor activiteiten en formatie.
Besluit:
1.1 De gemeenteraad voor te stellen het Inclusie- en Diversiteitsbeleid vast te stellen.
1.2 De gemeenteraad voor te stellen incidenteel €686.000 vrij te maken voor de uitvoering van Inclusie en Diversiteitsbeleid in voor de periode 2024 tot en met 2028.
1.3 Jaarlijks een uitvoeringsplan voor besluitvorming voor te leggen aan het college en daar ook jaarlijks verantwoording over af te leggen.

7 Schriftelijke vragen GL Wielerbaan (42397-2024) *Vastgesteld in schriftelijke ronde 16 mei 2024
Op 16 mei 2024 zijn er vragen binnengekomen vanuit de fractie van Groen Links.
In verband met de behandeling van het raadsvoorstel over de Onderwijs- en sport campus Stadsbroek op 23 mei is de beantwoording versneld opgepakt.
Besluit:
1.1 In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen Groen Links naar aanleiding van het raadsvoorstel Onderwijs- en sport campus Stadsbroek over de Wielerbaan.

8 Jaarstukken 2023 van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Kredietbank (42196-2024)
De gemeente Assen neemt samen met de gemeenten Meppel en Hoogeveen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Kredietbank (GKB). De raad neemt kennis van de jaarrekening 2023. Het college heeft op 25 april jl. via een schriftelijke ronde al besloten om de raad voor te stellen om kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Kredietbank Drenthe.
Op dat moment was de accountantsverklaring nog niet aanwezig. Inmiddels heeft de accountant om een aantal aanpassingen gevraagd van de jaarrekening. Het AB heeft daarom op 16 mei een aangepaste jaarrekening vastgesteld. Deze jaarrekening leggen we daarom opnieuw voor aan uw college. We vragen uw college daarbij om het besluit van 25 april jl. in te trekken. Zo komt de juiste jaarrekening ter kennisname bij onze raad.
Besluit:
1.1 Het besluit d.d. 25 april jl. (schriftelijke ronde) in te trekken waarbij de raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Kredietbank Drenthe.

1.2 De raad voor te stellen om kennis te nemen van de aangepaste jaarstukken 2023 van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Kredietbank Drenthe.

9 Aanvraag subsidie streekbeheer (41917-2024)
Vanuit Provincie Drenthe is een aantal jaar geleden het project streekbeheer gestart. Streekbeheer is een samenwerking tussen de provincie Drenthe en gemeenten, waarbij Landschapsbeheer Drenthe de uitvoerende partij is. De provincie en de gemeenten delen de kosten. “Streekbeheer behelst het faciliteren en samenbrengen van vrijwilligersgroepen die aan de slag willen met landschaps- en natuurbeheer. Op deze wijze zijn bewoners, agrariërs, scholen en organisaties samen aan de slag voor natuur, landschap en cultuurhistorie in hun eigen groene leefomgeving (Provincie Drenthe).”
Besluit:
1.1 Jaarlijks subsidie te verstrekken voor het uitvoeren van project streekbeheer aan Landschapsbeheer Drenthe, voor een bedrag van € 50.760,- (inclusief BTW).

10 Subsidie voorbereidingsfase 100 jaar TT Assen (41925-2024)
In 2025 bestaat TT Assen 100 jaar. Met het TT-circuit Assen heeft de gemeente een mondiale speler in huis, die als enige Grand Prix ter wereld onafgebroken op de Internationale motorsportkalender staat. Het evenement op het TT-circuit wordt jaarlijks bezocht door meer dan 100.000 bezoekers en de bezoekersaantallen aan het TT-Festival in de binnenstad liggen rond de 250.000 bezoekers per jaar. In totaliteit is de MotoGP goed voor een spin off van meer dan 100 miljoen euro in de regio. Het jubileumjaar wordt door zowel het TT-circuit als door de verschillende organisaties in Assen aangegrepen om nog meer bekendheid aan de races en de stad Assen te geven. Voor het jaar 2025 wordt een jaarprogramma met alle partners in de stad ontwikkeld. De betrokken partners zijn het TT-circuit, TT-festival, Toeristisch Recreatief Platform, Vaart in Assen en Ondernemend Assen. De partners dragen zowel financieel als organisatorisch bij. De gemeente is gevraagd te ondersteunen. Voor de initiele fase, het opzetten en ontwikkelen van het jaarprogramma is een subisidie gevraagd. Dit voorstel is om de voorbereidingen te treffen om het jaarprogramma uit te kunnen voeren. Ook voor 2025 zal een beroep op de gemeente worden gedaan voor financiële en organisatorische ondersteuning. Hiervoor is geen dekking en wordt meegenomen in de kaderbrief 2025.
Besluit:
1.1 Een subsidie te verlenen van € 25.000,-- voor de algemene voorbereidingsfase 100 jaar TT Assen aan Stichting TT Week Assen.

11 Verlengen inzet schoolmaatschappelijk werk en jongerenwerk (41969-2024)
In Assen werkt Vaart Welzijn met VO-teams op 8 VO-scholen en 1 MBO opleiding. Deze VO-teams bestaan uit jongerenwerkers en jeugdmaatschappelijk werkers.
De VO teams zijn er voor hulp en ondersteuning aan jongeren vanaf 12 jaar in het voortgezet onderwijs en het MBO.
Besluit:
1.1 De extra opdracht aan Vaart Welzijn voor de inzet van één jongerenwerker en één schoolmaatschappelijk werken te verlengen vanaf 1 augustus 2024 tot 1 juli 2026

12 Aanwijzingsbesluit fietsparkeerverbod tijdens TT festival 2024 (41953-2024)
De gemeente Assen heeft de ambitie om evenementen, zoals het TT-festival, steeds veiliger te maken. De afgelopen jaren zijn al diverse maatregelen genomen. Ook dit jaar worden maatregelen genomen om de veiligheid te bevorderen.
Besluit:
1.1 Het aanwijzingsbesluit fietsparkeerverbod TT-Festival 2024 vast te stellen.

13 Vervallen grafrechten op begraafplaats De Boskamp (41829-2024)
De grafrechten op begraafplaats De Boskamp worden initieel uitgegeven voor 20 jaar. Daarna kan worden verlengd met perioden van 5, 10, 15, 20 of 50 jaar.
De gemeente vraagt rechthebbenden minimaal een jaar voor afloop van de grafrecht termijn of zij de rechten willen verlengen. Als een rechthebbende hierop niet reageert, het adres van de rechthebbende niet kan worden achterhaald of als de rechthebbende is overleden worden er mededelingen bij het graf, de ingang van de begraafplaats en op internet geplaatst met het verzoek aan rechthebbende dan wel belanghebbenden om zich bij de gemeente te melden.
Op bijgaande lijst staan de graven waarvoor zich na bovenstaande acties geen (nieuwe) rechthebbenden hebben gemeld. De rechten op deze graven kunnen vervallen worden verklaard.
Besluit:
1.1 Grafrechten vervallen verklaren van graven op bijgevoegde lijst (einddatum graftermijn 2023).

14 Jaarverantwoording kinderopvang 2023 (41905-2024)
Het college is wettelijk verplicht om jaarlijks de jaarverantwoording vast te stellen van alle werkzaamheden die de gemeente en de GGD-toezichthouders in het kader van de Wet kinderopvang hebben verricht. Het toezicht op de kinderopvang wordt door de toezichthouders van de GGD uitgevoerd. De handhaving wordt gedaan door de gemeente. Bijgevoegde jaarverantwoording moet uiterlijk 1 juli 2024 bij de Inspectie van het Onderwijs worden aangeleverd
Besluit:
1. De Jaarverantwoording Kinderopvang 2023 vast te stellen.
2. Met bijgaande brief de gemeenteraad te informeren over de Jaarverantwoording Kinderopvang 2023.

15 Jaarverslag 2023 Aanpak Laaggeletterdheid (42018-2024)
Op 4 juni 2020 heeft de gemeenteraad van Assen de beleidsnotitie “Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2022” vastgesteld. In de raadsvergadering van 16 december 2021 heeft de gemeenteraad de motie “Voorkom laaggeletterdheid bij jongeren” aangenomen. De gemeenteraad heeft aangegeven graag op de hoogte te willen blijven van de voortgang aanpak laaggeletterdheid.
Over het jaar 2023 is een jaarverslag en factsheet opgesteld (bijlage 1 en 2) door de Stuurgroep Aanpak Laaggeletterdheid (Stuurgroep). De Stuurgroep is een samenwerkingsverband tussen het Taalhuis, WPDA, Vaart Welzijn, Drenthe College, Bibliotheek DNK, GKB en de gemeente Assen.
Het jaarverslag gaat in op de activiteiten die in 2023 zijn uitgevoerd door de Stuurgroep en het Taalhuis. Daarnaast geeft het de voortgang weer van het aantal gestarte taaltrajecten en in hoeverre de doelstelling voor 2023 is gehaald.
Besluit:
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2023 Aanpak Laaggeletterdheid.
2. De raad schriftelijk op de hoogte te brengen van de voortgang Aanpak Laaggeletterdheid 2023.

16 Subsidie Winterse activiteiten binnenstad (41884-2024)
In de laatste twee maanden van het jaar vinden er in Assen twee evenementen plaats die een grote aantrekkingskracht hebben op inwoners en bezoekers. De Sinterklaasintocht op 16 november, de schoolconcerten en de ijsbaan op het Koopmansplein van Winters Assen in december en januari zijn evenementen die een grote bijdrage leveren aan de levendigheid van de binnenstad. Voor veel kinderen is de tijdelijke ijsbaan de mogelijkheid om te leren schaatsen. Eerdere jaren heeft een groot aantal scholen meegedaan aan ‘schoolschaatsen’. Voor het bedrijfsleven is de ijsbaan een aantrekkelijke mogelijkheid voor het organiseren van activiteiten en ontmoetingen.
Besluit:
1.1 Een subsidie van € 50.000 toe te kennen aan Stichting Winters Assen voor het organiseren van winterse activiteiten op het Koopmansplein.
1.2 Een subsidie van € 27.000 toe te kennen aan Stichting Sinterklaasintocht voor het organiseren van de jaarlijkse intocht en schoolconcerten.

17 Opslagruimte E.A.S. de Poort (41879-2024)
Het wijkgebouw aan de Pelikaanstraat 127 is eigendom van de gemeente en wordt beheerd door Buurt- en E.A.S. de Poort. De Poort ontvangt hier geen subsidie voor. Het gebouw speelt een belangrijke rol voor inwoners in Assen-Oost om elkaar laagdrempelig te kunnen ontmoeten. Al langere tijd heeft de Poort aangegeven dat zij behoefte hebben aan extra opslagruimte. Overal in het gebouw liggen materialen die de Poort gebruikt voor het organiseren van activiteiten op plekken die hier niet voor bestemd zijn en die tot gevaarlijke situatie leiden. Denk hierbij aan het plaatsen van zware materialen op zolder. De Poort bevindt zich in een monumentaal pand waar weinig ruimte voor opslag is. De buurtvereniging in Assen-Oost organiseert diverse activiteiten, zoals een eetclub, een kidsclus en speelweek Appiedam. Voor de spullen die nodig zijn om deze activiteiten te organiseren heeft de Poort geen geschikte opslagruimte. Het bestuur zet zich in voor een laagdrempelige ontmoetingsplek in de wijk Assen-Oost en heeft in het verleden al zelf veel werkzaamheden aan het gebouw laten uitvoeren en ontvangt geen reguliere subsidie van de gemeente Het plaatsen van de opslagruimte zorgt voor een veilige situatie, wat uiteindelijk bijdraagt aan het faciliteren van een laagdrempelige ontmoeting in de wijk.
Besluit:
1.1 Het ontmoeten in het wijkgebouw beheerd door buurtvereniging E.A.S. de Poort aan de Pelikaanstraat 127 te faciliteren door het plaatsen van een opslagruimte achter het gebouw en het plaatsen van een bovenplaat op de 1e verdieping. De kosten hiervan tot een max van € 22.000 excl. BTW dekken uit het budget Beleid wijkgericht werken (6540201).
1.2 Af te wijken van de algemene voorwaarden beschreven in art. 13.5 van de huurovereenkomst, waarin staat dat de kosten voor onderhoud, herstel en vernieuwing van door of vanwege huurder aangebrachte veranderingen en toevoegingen zijn voor rekening van huurder.

18 Vaststellen Pro Assen – Jaarverslag en jaarrekening 2023 (38714-2024)
PrO Assen is integraal onderdeel van de gemeente Assen, het college van burgemeester en wethouders is Bevoegd Gezag. Jaarlijks stelt PrO Assen haar eigen jaarverslag en jaarrekening op. PrO Assen biedt het jaarverslag en de jaarrekening 2023 (bijlage 1) op 21 mei 2024 aan het college aan vergezeld van de controle verklaring (bijlage 2). De Medezeggenschapsraad van PrO Assen heeft de stukken ontvangen.
Besluit:
1.1 De jaarrekening en het jaarverslag van 2023 van PrO Assen vast te stellen.
1.2 Pro Assen daarover met bijgaande brief te informeren.

19 Goedkeuring jaarplan en begroting 2024 PrO Assen (42383-2024)
PrO Assen ressorteert onder de gemeente Assen, het college van burgemeester en wethouders is Bevoegd Gezag. Op 21 mei 2024 heeft PrO Assen haar begroting voor 2024 inclusief jaarplan en meerjarenbegroting aan het college aangeboden.
Besluit:
1.1 De begroting 2024 incl. jaarplan en meerjarenbegroting 2024 - 2028 van PrO Assen vast te stellen.
1.2 Het jaarplan, inclusief begroting te paraferen en te ondertekenen.
1.3 PrO Assen daarover met bijgaande brief te informeren.
Vastgesteld in de vergadering van 28 mei 2024.

 , burgemeester
 , secretaris