Besluitenlijst 23 april 2024

Voorzitter M.L.J Out
Aanwezigen J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

1 Vaststellen van de openbare besluitenlijst van de vergadering d.d. 16 april 2024
Besluit: Vastgesteld.

2 Vervolg Proeftuin Aardgasvrije Wijk Lariks (31009-2024)*aangehouden 16 april 2024*
Assen wil in 2050 een CO2 neutrale stad zijn. Dat doel stellen we onszelf om klimaatverandering tegen te gaan, het milieu te beschermen en woningen van het aardgas af te halen. In het Klimaatakkoord staat dat er in 2030 landelijk 1,5 miljoen woningen aardgasvrij moeten zijn, om op schema te blijven voor de doelen in 2050. Voor Assen betekent dit dat er in 2030 circa 4.000 woningen aardgasvrij moeten zijn.
Besluit:
1.1 De ontwikkeling van een collectief warmtesysteem te continueren.
1.2 Het gebied “Proeftuin Aardgasvrije Wijk Lariks Beek en omgeving” uit te breiden.
1.3 Middels een 3-fasenaanpak een collectief warmtenet voor dit (grotere) gebied uit te werken.
1.4 Eventuele realisatie niet eerder te starten dan na een door college en gemeenteraad geaccordeerd uitvoeringsplan.
1.5 Dit voornemen ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad op 13 juni 2024.

3 Beantwoording raadsvragen D66 vaccinatiegraad (34714-2024)
De raadsfractie van D66 heeft vragen gesteld over de vaccinatiegraad onder Asser kinderen en de eventuele extra inspanningen die worden gedaan om deze te verhogen. De uitvoering van het RVP (Rijksvaccinatie Programma) in Assen is gedelegeerd aan de GDD Drenthe. In samenwerking met de GGD zijn de vragen van D66 beantwoord.
Besluit:
1.1 De antwoorden op de raadsvragen over de vaccinatiegraad versturen aan D66.

4 Beantwoording raadsvragen fracties SP/GL Parkeren WZA (34263-2024)
Op 25 maart 2024 heeft het college schriftelijke vragen van de raadsfracties SP en GroenLinks ontvangen waarin twee vragen worden gesteld naar aanleiding van het voornemen van het WZA om vanaf mei 2024 betaald parkeren in te voeren.
Besluit:
1.1 Bijgaande beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsfracties van SP en GroenLinks te verzenden aan de gemeenteraad.

5 Beantwoording schriftelijke vragen ChristenUnie en VVD - Havenkwartier (34315-2024)
In mei besluit de gemeenteraad over de structuurvisie Havenkwartier. Op dit moment huisvest het Havenkwartier de daklozenopvang van het Leger des Heils. Zij blijven daar in ieder geval tot het einde van de huidige overeenkomst tot 1 september 2026 met de mogelijkheid om met 1 jaar te verlengen tot 1 september 2027 . 
ChristenUnie en VVD hebben op 2 april ’24 schriftelijke vragen gesteld op grond van Artikel 45 van het Reglement van Orde over de toekomstige huisvesting van het Leger des Heils.
Bij dit voorstel vindt u de gestelde vragen en de beantwoording. U wordt gevraagd in te stemmen met de beantwoording en de het versturen daarvan aan de raad.
Besluit:
1.1 De schriftelijke vragen van ChristenUnie en VVD gesteld op 2 april 2024 te beantwoorden met bijgevoegde beantwoording.

6 Beantwoording schriftelijke vragen Podium Gouverneurstuin (34742-2024)
Besluit:Aangehouden.

7 Pilot snellere start, sterkere toekomst bewoners azc (34536-2024)
Op 20 juli 2023 heeft de raad de motie ‘’Asielzoekers: snellere start, sterkere toekomst’’ aangenomen. In de motie vraagt de raad het college om een pilot uit te werken om asielzoekers in opvanglocaties in Assen sneller aan het werk te helpen. In samenwerking met het COA en werkplein Drentsche Aa (WPDA) is een projectplan uitgewerkt. Binnen de gemeentelijke begroting zijn geen middelen opgenomen voor de uitvoering van de motie. Het college wordt gevraagd om een besluit te nemen om aan de raad de uitvoering van de pilot en de dekking uit de uitkering Faciliteitenbesluit Opvangcentra van het COA voor te leggen. Vooruitlopend aan de behandeling in de raad, wordt het college om goedkeuring gevraagd om alvast te starten met de pilot en dit met een informerende brief aan de raad te melden.
Om de pilot te kunnen starten, wordt het college gevraagd om in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst en de opdracht aan WPDA.
Besluit:
1.1 Aan de raad voor te stellen om de pilot snellere start, sterkere toekomst bewoners azc uit te voeren.
1.2 Aan de raad voor te stellen om 298.000 euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de pilot en dit te dekken uit de uitkering Faciliteitenbesluit Opvangcentra van het COA.
1.3 Vooruitlopend op het besluit van de raad, alvast te starten met de pilot snellere start, sterkere toekomst bewoners AZC en de raad hierover middels de bijgevoegde brief te informeren.
1.4 In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst ‘’Snellere start, sterkere toekomst bewoners AZC’’met het COA en WPDA voor de uitvoering van de pilot.
1.5 De opdracht ‘’Snellere start, sterkere toekomst bewoners AZC’’ aan WPDA te verstrekken voor hun inzet voor de pilot.
1.6 De burgemeester te verzoeken om wethouder Staal volmacht te verlenen om de samenwerkingsovereenkomst´Snellere start, sterkere toekomst bewoners AZC’ namens de gemeente te ondertekenen.

8 Inclusie en Diversiteitsbeleid (34729-2024)
Besluit: Aangehouden.

9 Plan van aanpak zebrapaden (34624-2024)
Op 9 november 2024 heeft de gemeenteraad de motie ‘’Goed Zichtbare Zebrapaden’’ aangenomen. Hierin werd het college de opdracht gegeven om een plan te ontwikkelen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en zichtbaarheid van zebrapaden in Assen. Op 27 maart 2024 heeft het college de raad geïnformeerd over de voortgang van dit plan.
Dit plan van aanpak is inmiddels afgerond en bevat onder andere de uitkomsten van analyses en onderzoeken naar zichtbaarheid en verkeersveiligheid van zebrapaden in Assen, de voorgestelde pilots en een doorkijk in twee scenario’s voor de aanpak van zebrapaden in Assen.
Besluit:
1.1 De raad voor te stellen om zebrapaden in de gemeente Assen verkeersveiliger te maken door pilots ‘’Goed Zichtbare Zebrapaden’’ uit te voeren en kleine maatregelen op ongevalslocaties te treffen;
1.2 De raad voor te stellen om hiervoor een krediet van €160.000 uit de algemene reserve beschikbaar te stellen.

10 Raadsbrief Aanpak illegale situaties (34167-2024)
Tijdens de raadsvergadering van 5 oktober 2023 is door de wethouder de toezegging gedaan dat er een aparte beleidsnotitie komt over de handhaving van illegale bouwwerken. Met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 moeten de regels in de bestemmingsplannen worden omgezet naar regels in het omgevingsplan. Hierbij moeten de illegale situaties (onder andere illegale bouwwerken en illegaal gebruik) in beeld worden gebracht en worden afgewogen wat de vaststelling van een definitief omgevingsplan betekent voor deze situaties. Marsdijk is het eerste gebied waar het omgevingsplan wordt gewijzigd. Daarom wordt in deze wijk een pilot uitgevoerd om onderzoek te doen naar de omvang van het probleem van illegale situaties. Met dit collegevoorstel wordt de raad per brief apart geïnformeerd over de stand van zaken omtrent de aanpak van illegale situaties. Hiermee wordt aan de toezegging voldaan.
Besluit:
1.1 De raad te informeren over de aanpak van illegale situaties via bijgevoegde raadsbrief.

11 Pilot Stalking Drenthe (34355-2024)
Stalking (of belaging) is een vorm van huiselijk geweld. Ook wel intieme terreur genoemd. Het is wederrechtelijk, stelselmatig, opzettelijk inbreuk maken op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen. Stalking is een misdrijf wat is vastgelegd in de wet Belaging. Stalking kan zeer ernstige vormen aannemen en het leven van een persoon en haar of zijn kinderen ernstig ontwrichten. Stalking leidt in enkele gevallen tot zware mishandeling en of dodelijk geweld. Het ketenwerkproces omtrent Stalking verloopt in Drenthe suboptimaal.
Besluit:
1.1 In te stemmen met de incidentele subsidie van €4.140 aan het Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe ten behoeve van de inzet van een pilotcoördinator voor de pilot Stalking.

12 Ontwerp Verkeersbesluit Zero Emissiezone (34691-2024)
In maart 2020 heeft het College van B&W het besluit genomen een Zero Emissie Zone (hierna ZE-zone) in te stellen in de binnenstad van Assen. De belangrijkste uitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd in de ‘Uitvoeringsagenda Stadslogistiek gemeente Assen’:
• Per 1 januari 2025 wordt de ZE-zone ingevoerd.
• Deze zone geldt voor het gehele voetgangersgebied in de binnenstad.
• De regels voor de ZE-zone gelden voor al het bestel- en vrachtverkeer*
* voor enkele categorieën geldt een overgangsperiode.
• Voor de ZE-zone in Assen gelden dezelfde regels als vastgelegd in de landelijke Uitvoeringsagenda Stadslogistiek.
Per 1 januari 2023 is een belangrijke randvoorwaarde gerealiseerd om de ZE-zone in te kunnen voeren: invoering van ANPR-kentekenhandhaving rondom de gehele binnenstad van Assen. Hierdoor kan er over worden gegaan naar de vervolgfase, namelijk het verkeersbesluit voor de invoering van de ZE-zone.
Besluit:
1.1 In te stemmen met het ontwerp verkeersbesluit 
1.2 Kennis te nemen van de effectanalyse “invoering Zero Emissiezone”  en communicatieaanpak .
1.3 De gemeenteraad te informeren door het versturen van een raadsbrief.

13 Business case “Toekomst financiële systemen” (32883-2024) * aangehouden op 16 april 2024*
Besluit: Aangehouden.

14 Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Drenthe 2024 (34423-2024)
De raden en staten wordt gevraagd toestemmening te verlenen voor het wijzigen van de GR regeling. Op grond van de wet GR moeten bestaande GR’en uiterlijk 1 juli 2024 zijn aangepast en in werking zijn getreden. Dit is een periode van circa 12 weken.
Besluit:
1.1 Toestemming aan de raad te vragen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Drenthe.

15 Benoeming M.G. Stevens - van der Velde tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag (34224-2024)
Dit collegevoorstel dient ter benoeming van Mevrouw M.G. Stevens - van der Velde als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) voor één dag op 4 juni 2024. Dit ter sluiting van het huwelijk van het aanstaande bruidspaar de heer E. Schadenberg en mevrouw B. Weessies.
Besluit:
1.1 Mevrouw M.G. Stevens - van der Velde voor één dag op 4 juni 2024 tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand te benoemen.
1.2 Hiertoe het bijgaande benoemingsbesluit te ondertekenen.

16 Goedkeuring herziening functiewaardering directeur PrO Assen (34214-2024)
De directeur van ProAssen heeft gevraagd om een herwaardering van haar functie. Omdat de school onder bevoegd gezag staat van de gemeente, is het aan het College om over de uitkomsten van een waarderingsonderzoek te beslissen. Omdat de gemeente geen kennis heeft van onderwijsfuncties, heeft zij een functiewaarderingsdeskundige van Onderwijsbureau Meppel gevraagd het waarderingsonderzoek uit te voeren.
Besluit:
1.1 Instemmen met een herwaardering van de functie van de Directeur ProAssen, Willemijn van der Laan per 1 augustus 2023.

17 Subsidie extra culturele activiteiten jongeren (34294-2024)
In 2022 stelde voormalig staatssecretaris Uslu van cultuur aan middelen beschikbaar aan de G40 gemeenten voor extra culturele activiteiten voor jongeren. Zij wilde een impuls geven aan jongeren en cultuur in de tijd na corona. De afgelopen twee jaar heeft Assen dit budget ingezet voor diverse culturele activiteiten zoals versterking van jongerenparticipatie via jongerenpanels en een aantal nieuwe festivals. Voor 2024 is opnieuw € 294.000 euro beschikbaar. Het grootste deel van de activiteiten in dit voorstel betreft een voortzetting van succesvolle initiatieven die de afgelopen twee jaar zijn gestart door Podium Zuidhaege, Danskwartier en Studio Hellenthal. Een klein deel wordt gebruikt voor een nieuwe activiteit van het Drents Archief. In totaal gaat het om€ 112.500 voor deze activiteiten.
Besluit:
1.1 Subsidie toe te kennen voor extra culturele activiteiten voor jongeren van Danskwartier, Podium Zuidhaege, Drents Archief en Hellenthal Studio voor een totaal van € 112.500.

18 Vaststellen tarief toeristenbelasting 2025 (34454-2024)
Sinds vorig jaar wordt de vaststelling van het tarief toeristenbelasting bij de behandeling van de kaderbrief meegenomen. De verblijfsaanbieders pleiten hiervoor omdat binnen deze sector reserveringen vaak al een jaar van te voren gedaan worden. Hier geven we voor 2025 opnieuw gehoor aan. Daarom leggen we hierbij de Verordening toeristenbelasting 2025 aan u voor. In samenwerking met een externe adviseur is de Verordening toeristenbelasting geactualiseerd. Daarnaast is ook een geactualiseerde versie van de Beleidsregels bestuurlijke boeten toeristenbelasting bijgevoegd.
Besluit:
1.1 De Verordening toeristenbelasting 2025 bij de behandeling van de Kaderbrief ter vaststelling aan de raad voor te leggen.
1.2 De beleidsregels bestuurlijke boeten toeristenbelasting 2025 vast te stellen.

19 Vaststelling stemlocaties Europese Parlementsverkiezingen (34194-2024)
Met dit collegebesluit worden de stemlokalen voor de Europese Parlementsverkiezingen formeel vastgesteld.
Besluit:
1.1 De locaties conform bijlage 1 als stemlocaties voor de Europese Parlementsverkiezingen vast te stellen.

20 Jaarrapportage Vaart Welzijn 2023 (34184-2024)
Op 9 april 2024 hebben we de digitale jaarrapportage over 2023 ontvangen van Vaart Welzijn. Het jaarverslag is hier te lezen: https://publicatiestinten.sites.kirra.nl/vaart-welzijn/jaarrapportage-vaart-welzijn-2023
Besluit:
1. Kennis te nemen van de jaarrapportage Vaart Welzijn 2023 en de raad met de begeleidende brief van Vaart Welzijn hierover te informeren.

21 Jaarstukken Regio Groningen-Assen 2024 (34255-2024)
De jaarrekening 2023 en de begroting 2025 van de Regio Groningen-Assen zijn in concept vastgesteld door de stuurgroep en voldoen aan de vereisten.
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van de jaarrekening 2023 en de concept-begroting 2025 inclusief de begrotingswijzigingen 2024 van de Regio Groningen-Assen.
1.2 De raad te adviseren geen zienswijze in te dienen op de concept-begroting.

22 Jaarverslag en -rekening 2023, ontwerpbegrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (34371-2024)
In 2014 is vanuit de twaalf Drentse gemeenten en de provincie Drenthe de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe) gevormd. De RUD Drenthe voert voor de deelnemers de milieutaken handhaving, toezicht en vergunningverlening uit en adviseert de deelnemers met betrekking tot de milieu gerelateerde onderwerpen binnen de Ruimtelijke ordening. De RUDD voert deze werkzaamheden uit gebaseerd op wet- en regelgeving en eerder vastgesteld beleid.
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de conceptbegroting voor het lopende jaar en volgend jaar voorgelegd aan de gemeenteraden waarbij zij, binnen 8 weken, een zienswijze naar voren kunnen brengen. De raad wordt gevraagd een zienswijze te geven over het al of niet opnemen van de additionele 4% toename primaire uren, zijnde € -24.647,-- in de ontwerpbegroting 2025 van de RUDD. De zienswijze wordt met de conceptbegroting voorgelegd aan het Algemeen Bestuur dat de begroting vaststelt. Voor 1 augustus moet het Dagelijks Bestuur de begroting aan Gedeputeerde Staten zenden.
De jaarstukken worden ook jaarlijks aangeboden aan de gemeenteraden. Het is gebruikelijk om de conceptbegroting gelijktijdig met de jaarstukken in te dienen.
Besluit:
Het college voor te stellen:
1.1 Kennisnemen van de aanbiedingsbrief en de Jaarstukken 2023, de ontwerpbegrotingswijziging 2024, het Jaarprogramma 2024 en de ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe).
1.2 De raad adviseren geen zienswijze in te dienen op de Ontwerp begrotingswijziging 2024 RUD Drenthe.
1.3 De raad adviseren een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2025 RUD Drenthe.

23 Jaarstukken 2023 en concept begroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentsche Aa (34343-2024)
De gemeente Assen neemt samen met de gemeenten Tynaarlo en Aa en Hunze deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Drentsche Aa (GR WPDA). De GR WPDA geeft uitvoering aan de Participatiewet. De raad neemt kennis van de jaarrekening en de conceptbegroting van de GR WPDA. Op grond van artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om een zienswijze over de conceptbegroting naar voren te brengen. In dit voorstel adviseren we de raad hiervan af te zien.
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van de GR Werkplein Drentsche Aa.
1.2 Kennis te nemen van de conceptbegroting 2025 van de GR Werkplein Drentsche Aa.
1.3 De raad te adviseren om af te zien van het indienen van een zienswijze op de conceptbegroting 2025.

24 Jaarstukken 2023 en concept begroting 2025 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (34552-2024)
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de conceptbegroting voor het volgende jaar voorgelegd aan de gemeenteraden waarbij zij, binnen 8 weken, een zienswijze naar voren kunnen brengen. De zienswijze wordt met de conceptbegroting voorgelegd aan het Algemeen Bestuur dat de begroting vaststelt. Voor 1 augustus moet het Dagelijks Bestuur de begroting aan Gedeputeerde Staten zenden.
De jaarstukken worden ook jaarlijks aangeboden aan de gemeenteraden. De jaarrekening moet door het Dagelijks Bestuur voor 15 juli aan Gedeputeerde Staten worden verzonden. Het is gebruikelijk om de conceptbegroting gelijktijdig met de jaarstukken in te dienen.
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van de Jaarstukken 2023 en de concept begroting 2025 van van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe
1.2 De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2025 van de Veiligheidsregio Drenthe.

25 Jaarstukken 2023 en concept begroting 2025 gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe (34434-2024)
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de conceptbegroting voor het volgende jaar voorgelegd aan de gemeenteraden waarbij zij, binnen 8 weken, een zienswijze naar voren kunnen brengen. De zienswijze wordt met de conceptbegroting voorgelegd aan het Algemeen Bestuur dat de begroting vaststelt. Voor 1 augustus moet het Dagelijks Bestuur de begroting aan Gedeputeerde Staten zenden. De jaarstukken worden ook jaarlijks aangeboden aan de gemeenteraden. De jaarrekening moet door het Dagelijks Bestuur voor 15 juli aan Gedeputeerde Staten worden verzonden. Het is gebruikelijk om de conceptbegroting gelijktijdig met de jaarstukken in te dienen.
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van de Jaarstukken 2023 en de concept begroting 2025 van de
gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe
1.2 De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2025 van het Recreatieschap Drenthe.

26 Jaarstukken 2023 en concept begroting 2025 gemeenschappelijke regeling GGD (34401-2024)
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de conceptbegroting voor het volgende jaar voorgelegd aan de gemeenteraden waarbij zij, binnen 8 weken, een zienswijze naar voren kunnen brengen. De zienswijze wordt met de conceptbegroting voorgelegd aan het Algemeen Bestuur dat de begroting vaststelt. Voor 1 augustus moet het Dagelijks Bestuur de begroting aan Gedeputeerde Staten zenden.
De jaarstukken worden ook jaarlijks aangeboden aan de gemeenteraden. De jaarrekening moet door het Dagelijks Bestuur voor 15 juli aan Gedeputeerde Staten worden verzonden. Het is gebruikelijk om de conceptbegroting gelijktijdig met de jaarstukken in te dienen.
Net als in 2023 heeft de GGD te maken met een specifieke uitzetting van de begroting 2024 op het gebied van jeugdgezondheidszorg voor Oekraïnse nieuwkomers.
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van de Jaarstukken 2023 en de concept begroting 2025 van de
gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe
1.2 In te stemmen met de begrotingswijziging voor 2024 van de GGD Drenthe
1.3 De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2025 en de begrotingswijziging voor 2024 van de GGD Drenthe.

27 Jaarstukken 2023 en concept begroting 2025 gemeenschappelijke regeling Drents Archief (34365-2024)
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de conceptbegroting voor het volgende jaar voorgelegd aan de gemeenteraden waarbij zij, binnen 8 weken, een zienswijze naar voren kunnen brengen. De zienswijze wordt met de conceptbegroting voorgelegd aan het Algemeen Bestuur dat de begroting vaststelt. Voor 1 augustus moet het Dagelijks Bestuur de begroting aan Gedeputeerde Staten zenden.
De jaarstukken worden ook jaarlijks aangeboden aan de gemeenteraden. 
De jaarrekening moet door het Dagelijks Bestuur voor 15 juli aan Gedeputeerde Staten worden verzonden. Het is gebruikelijk om de conceptbegroting gelijktijdig met de jaarstukken in te dienen.
Besluit:
Het college voor te stellen:
1.1 Kennis te nemen van de Jaarstukken 2023 en de concept begroting 2025 van de
gemeenschappelijke regeling Drents Archief
1.2 Geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2025 van het Drents Archief.
Vastgesteld in de vergadering van 14 mei 2024.

, burgemeester
 , secretaris