Besluitenlijst 24 januari 2024

Voorzitter: M. Out
Aanwezigen: J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

1 Vaststellen van de openbare besluitenlijst van de vergadering d.d. 23 januari 2024
Besluit: Vastgesteld.

2 Aanvraag Tijdelijke Nieuwkomersvoorziening (7633-2024)
Dr. Nassau College,Internationale Schakelklas (ISK) verzorgt het onderwijs van nieuwkomers (VO leeftijd) voor Assen en omringende gemeenten. Het leerlingenaantal blijft groeien:
- Op dit moment is er een wachtlijst van 85 kinderen in de VO leeftijd.
- Wij (de gemeente) zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen voor (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De ISK is in de afgelopen twee jaar al opgeschaald van 180 naar 350 onderwijsplaatsen voor nieuwkomers van 12 tot 18 jaar in Assen. Hiertoe is alles in het werk gezet om huisvesting te realiseren (inmiddels zijn drie gebouwen verspreid over de stad in gebruik), personeel te vinden en het onderwijs in te richten voor de in korte tijd sterk groeiende populatie.
Besluit:
1.1 De aanvraag Tijdelijke NieuwkomersVoorziening (TNV) bij Ministerie OCW in te dienen.

3 Beantwoording schriftelijke vragen VVD- Studentenhuisvesting (7139-2024)
Op 20 december heeft de raadsfractie van de VVD Assen schriftelijke vragen gesteld aan het college over studentenhuisvesting.
Besluit:
1.1 De schriftelijke vragen van de VVD Assen over studentenhuisvesting te beantwoorden.

4 Drentse Aanpak van Ondermijning (7034-2024)
In het begin van 2023 zijn de Drentse gemeenten, provincie, waterschappen en de RUD bijeengekomen, om samen met het RIEC te werken aan het formuleren van ambities in de aanpak tegen ondermijning. Dit heeft de basis gelegd voor de totstandkoming van de Drentse Aanpak van Ondermijning. Deze verklaring kent 28 ambities, waarbij ondertekenende partijen de intentie uitspreken deze ambities te implementeren en/of uit te voeren. Binnen Drenthe is de burgemeester van Emmen bestuurlijk trekker voor de Drentse Aanpak van Ondermijning.
Bij de totstandkoming van de ambities is rekening gehouden met de diversiteit van de organisaties en zijn de ambities dusdanig geformuleerd dat de ambities haalbaar zijn voor een ieder.
Het uitgangspunt is vanaf het begin geweest het niet enkel bij een overeenkomst te laten, maar er ook daadwerkelijk uitvoering aan te geven. Dit heeft er toe geleid dat de ambities zo concreet mogelijk zijn geformuleerd.
Besluit:
1.1 In te stemmen met de Drentse Aanpak van Ondermijning (DAO).

5 Integraal Huisvestings Plan onderwijs (IHP) (119930-2023) 
De gemeente Assen en schoolbesturen voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs hebben gezamenlijk ,onder begeleiding van Penta Rho, dit Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (hierna: IHP) opgesteld. Een IHP is een gentlemen‘s agreement waarmee voor de aankomende zestien jaar richting en uitvoering gegeven wordt aan onderwijshuisvesting vanuit een beleidsrijke context. De besturen van de scholen voor voortgezet onderwijs hebben aangegeven niet in het IHP te willen participeren.
Met elkaar is een visie en ambitie beschreven om de komende jaren op een integrale manier invulling te geven aan onderwijshuisvesting. Dit samen vormt het IHP dat zicht geeft op de periode 2024-2039. In het bepalen van de prioritering van projecten die zijn opgenomen in het IHP is gekeken naar de volgende thema’s:
- doorgaande leer- en ontwikkelingslijn c.q. IKC-ontwikkeling (Integraal Kindcentrum);
- inclusiever onderwijs;
- gebouw, waarin duurzaamheid, renovatie versus vervangende nieuwbouw en eigendomen centraal staan.
- beheermodellen MFA’s en verhuurbeleid
Besluit:
1.1    De gemeenteraad voorstellen het Integraal Huisvestings Plan (IHP) vast te stellen
1.2 De burgemeester te verzoeken wethouder Rasker volmacht te verlenen om namens de gemeente Assen het IHP te ondertekenen.

6 Raadsbrief Afronding RREW-project Klimaatroute (7443-2024)
De VVD fractie heeft in oktober 2023 schriftelijke vragen gesteld over het gemeentelijke energieadviestraject voor particuliere huiseigenaren en huurders van de woningbouwcorporatie in 2020/2021. Dit is destijds uitgevoerd met een subsidie van het Rijk en uitgevoerd door Klimaatroute.
Dit traject kwam in een onderzoek van Nieuwsuur opnieuw naar voren, in een tv-uitzending in september 2023.
Het college heeft in de beantwoording toegezegd een aantal zaken uit te zoeken en met een reactie aan de raad te komen. We schreven in de brief aan de raad dat we verwachtten hier voor het einde van 2023 op terug te kunnen komen.
Onderdeel van de voorbereiding was een gesprek met Klimaatroute. Dit gesprek heeft later plaatsgevonden dan was gepland, daarom ligt de brief nu een paar weken later in het college.
Besluit:
1.1 In te stemmen met de concept raadsbrief ‘Afronding RREW project Klimaatroute’

7 Opheffen motorparkeerplaatsen Brinkstraat (7015-2024)
Rond het jaar 2000 is aan de Brinkstraat in Assen een locatie aangewezen voor het parkeren van alleen motoren. Op alle dagen mogen hier motoren geparkeerd worden, behalve op de woensdag en zaterdag. Dan moet dit gedeelte van de Brinkstraat vrij blijven voor de markt. Om dit juridisch goed te regelen zijn hiervoor verkeersborden geplaatst. Deze verkeersborden geven aan dat het hier gaat om een parkeerplaats voor alleen motoren. Daarnaast is met onderborden aangegeven dat het parkeren verboden is op woensdag en zaterdag. Op die dagen geldt dan ook een wegsleepregeling. In de praktijk blijkt dat op deze locatie weinig motoren geparkeerd worden. Wel worden hier dagelijks auto’s geparkeerd. De bestuurders van deze auto’s doen vaak een boodschap bij één van de in de buurt zijnde winkels of maken gebruik van de aanwezige horeca. Zij parkeren hun auto dan ook kort op deze motorparkeerplaats. Vanuit de Visie Binnenstad is het parkeren van auto’s op deze locatie is niet wenselijk. Op een afstand van 40 tot 80 meter van deze locatie zijn betaald parkeerplaatsen aanwezig. Hiervan kunnen deze parkeerders gebruik maken. De huidige borden zorgen voor onduidelijkheid bij de automobilisten. Zij zien een blauw bord P staan met een onderbord van de wegsleepregeling op woensdagen en zaterdagen. Het aanwezige motor-symbool op het parkeerbord wordt vaak niet waargenomen. Zij interpreteren deze bebording hier geparkeerd mag worden, met uitzondering van de marktdagen.
Besluit:
1.1 Het verduidelijken van de parkeersituatie aan de Brinkstraat door de motorparkeerplaatsen op te heffen
1.2 Een herhalingsbord parkeerverbodszone met onderbord ‘wegsleepregeling van kracht’ te plaatsen.

8 Brief omwonenden Emmaschool d.d. 20 december 2023 (6930-2024) *Vastgesteld in schriftelijke ronde op 18 januari 2024
Bewoners rondom de Emmaschool hebben via een ingekomen brief vragen gesteld en hun bezorgdheid uitgesproken over uitbreiding en verbouwing van de Emmaschool en het college gevraagd de uitwerking van het plan opnieuw te bezien. Met bijgevoegde concept brief worden deze beantwoord.
Besluit:
1.1 De brief van bewoners uit de buurt van de Emmaschool van 20 december 2023, te beantwoorden middels bijgevoegde concept brief.
Vastgesteld in de vergadering van 30 januari 2024.

, burgemeester
, secretaris