Besluitenlijst 26 maart 2024

Openbare besluitenlijst

Voorzitter    M.L.J Out
Aanwezigen    J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

1 Vaststellen van de openbare besluitenlijst van de vergadering d.d. 19 maart 2024
Besluit: Vastgesteld.

2 Beoordeling Provincie archiefzorg 2023 (26658-2024)
De provincie is toezichthouder voor het archief- en informatiebeheer van de gemeente. In het kader van interbestuurlijk toezicht (via maatwerk) volgt jaarlijks een beoordeling. Deze beoordeling is gebaseerd op resultaten van gemaakte afspraken en het toezenden van informatie aan de provincie.
Besluit:
1.1 De beoordeling van de provincie over de archiefzorg 2023, met als resultaat een voldoende, voor kennisgeving aan te nemen.

3 Onderwijs- en Sportcampus Stadsbroek (22701-2024) *Aangehouden 12 maart 2024
Het is een voorstel voor het totale plan, waarbij wel gedetailleerd is inzichtelijk gemaakt hoe de kosten zijn verdeeld. Vanwege de synergie en de stijging van de instandhoudingskosten van een wielerbaan zonder dak, levert het nauwelijks een structureel financieel voordeel als de onderwijscampus zonder deze overkapping zou worden gerealiseerd. Het advies is om de gemeenteraad het totaalplan voor de Sport- en Onderwijscampus Stadsbroek voor te leggen, inclusief de daarvoor benodigde uitzetting van de begroting.
Besluit:
1.1 De gemeenteraad voor te stellen het Raadsvoorstel Realisatie Onderwijs en Sportcampus Stadsbroek vast te stellen en daarmee:
• De Onderwijs en Sportcampus Stadsbroek te realiseren;
• Dit voorstel te beschouwen als actualisatie en uitvoering van het raadsbesluit d.d. 15 april 2021 'Voltooiing Regionaal Wielercentrum Noord';
• Een aanvullend investeringskrediet van € 6,85 miljoen beschikbaar te stellen en de daaruit voortvloeiende kapitaal- en exploitatielasten van in totaal € 341.000 op te nemen in de begroting 2025 met ingang van de meerjarenschijf 2026 en verder (programma Vastgoed) ;
• Een kapitaalreserve te vormen met als titel Onderwijs en Sportcampus Stadsbroek ter dekking van de kapitaallasten;
• Een bedrag van € 6,2 miljoen te storten in de onder 1.4 genoemde kapitaalreserve en deze storting ten laste te brengen van de vrije ruimte in de algemene reserve;
• Jaarlijks een bedrag van € 245.000 te onttrekken uit onder 1.4 genoemde kapitaalreserve en dit bedrag ten gunste te brengen aan de begroting 2025 met ingang van de meerjarenschijf 2026;
• De begroting te wijzigen met de 5de wijziging van de begroting 2024.
1.2 In te stemmen met het instellen van een nieuwe beheerorganisatie.

4 Vereveningsfonds Burgemeester de Dreuplein (26717-2024)
Op 19 oktober 2023 heeft de Raad kennisgenomen van het stedenbouwkundige ontwerp en is het benodigde uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor de gebiedsontwikkeling Burgemeester de Dreuplein.
Zoals in het stedenbouwkundige ontwerp staat beschreven, gaat Actium op korte termijn op de voormalige Lidl locatie en op een deel van het parkeerterrein 40 sociale huurwoningen realiseren; 38 twee- en driekamerappartementen en 2 grondgebonden woningen. Bij deze ontwikkeling wordt ook het openbaar gebied opnieuw ingericht en wordt deze, in overeenstemming met de Binnenstadsvisie, vergroend.
Om deze ontwikkeling mogelijk te maken heeft Actium de voormalige Lidl locatie van een andere partij gekocht. Actium is hiermee eigenaar van de voormalige Lidl locatie. Het deel parkeerterrein is van de gemeente. Om de ontwikkeling mogelijk te maken brengt de gemeente dit deel van het parkeerterrein in. Voor de ontwikkeling is een anterieure overeenkomst tussen Actium en gemeente opgesteld. Deze overeenkomst is op 22 november 2023 ondertekend door beide partijen.
Besluit:
1.1 Om €294.000 uit het vereveningsfonds beschikbaar te stellen aan Actium voor de realisatie van in totaal 40 sociale huurwoningen aan de Burgemeester de Dreuplein.

5 Nota Reikwijdte en Detailniveau waterwinning Assen-Oost (26668-2024)
De provincie heeft een Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gepubliceerd rond de mogelijke uitbreiding van de waterwinning in Assen-Oost. De Nota is de eerste stap in de procedure voor een MER. We kunnen t/m 26 maart onze zienswijze kenbaar maken. De NRD beschrijft het voornemen voor de uitbreiding en geeft aan welke alternatieven worden onderzocht. Tevens geeft het aan naar welke aspecten onderzoek zal worden gedaan.
Er is een informatieavond geweest waar we ambtelijk vertegenwoordigd waren en ook meerdere omwonden aanwezig waren.
Besluit:
1.1 In te stemmen met de zienswijzebrief aan gedeputeerde staten van Drenthe als reactie op de Nota Reikwijdte en Detailniveau voor de waterwinning Assen-Oost.

6 Reactie op het rapport van de ombudscommissie (24716-2024)
De beoordeling van de klacht van de aanklager over een medewerker is door de ombudscommissie vastgesteld in een eindrapport. De klacht is uit 2022 en de aanbevelingen van de ombudscommissie zijn reeds opgepakt en geïmplementeerd in onze werkwijze.
We publiceren het eindrapport (geanonimiseerd) op de website van de gemeente Assen.
Besluit:
1.1 Het eindrapport van de ombudscommissie voor kennisgeving aan te nemen;
1.2 De aanbevelingen van de ombudscommissie over te nemen;
1.3 In te stemmen met de bijgevoegde brief aan de ombudscommissie.

7 Wijzigingsvoorstel Beleidsregel energietoeslag gemeente Assen 2023  (26729-2024)
De Wet Energietoeslag 2023 is de grondslag op basis waarvan wij inwoners met een laag inkomen een energietoeslag kunnen verstrekken. Het rijk heeft deze wet op 3 oktober 2023 definitief aangenomen. Vooruitlopend op de besluitvorming door het rijk hebben wij op 11 mei 2023 de beleidsregel energietoeslag gemeente Assen 2023 vastgesteld. 
Op basis van deze beleidsregel hebben we een voorschot van € 500 uitgekeerd aan alle huishoudens die in 2022 een energietoeslag ontvingen en een inkomen hadden tot 120% van de bijstandsnorm. In oktober ontvingen deze huishoudens een bedrag van € 800.
Wij hebben in 2023 ook een energietoeslag verstrekt van € 500 aan alle huishoudens met een inkomen tussen de 120% en 130% van het sociaal minimum (op peildatum 1 januari 2023) én die in het jaar 2022 ook in aanmerking kwamen voor de energietoeslag.
Onze beleidsregel energietoeslag is niet geheel in lijn met de landelijke wetgeving en lokale uitvoering. Dit willen we herstellen. Zo is de rechtmatigheid goed verzekerd en is er duidelijkheid voor inwoners.
Besluit:
1.1 De gewijzigde Beleidsregel energietoeslag gemeente Assen 2023 vast te stellen.

8 Plan van aanpak veiligheid binnenstad (24630-2024)
In het zes-wekelijks veiligheidsoverleg binnenstad waaraan een vertegenwoordiging van ondernemers, politie, gemeente en Vaart in Assen (VIA) deelneemt is door de deelnemers zorg geuit over het afnemende veiligheidsgevoel in de binnenstad. Dit onveiligheidsgevoel heeft enerzijds te maken met een toename van het aantal incidenten en anderzijds met het gevoel op straat door rondhangende personen/groepen. Daarnaast is het voor de ondernemers onduidelijk wie wanneer waarvoor benaderd kan worden. Er is behoefte aan duidelijkheid hierover. In het zes-wekelijks overleg is afgesproken een plan van aanpak op te stellen.
Besluit:
1.1 Het plan van aanpak veiligheid binnenstad vast te stellen.
1.2 Voor de uitvoering van het plan van aanpak € 50.000 beschikbaar te stellen.
1.3 Dit te dekken uit post ‘onvoorzien’.

9 Bindend advies BOPA flexwonen Groene Dijk (27015-2024)
De gemeente Assen werkt samen met Actium aan de realisatie van circa 150 flexwoningen op de locatie Groene Dijk. Om het project te kunnen realiseren is een omgevingsvergunning nodig. Er is inmiddels een aanvraag omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit ingediend. Deze aanvraag betreft het voor 15 jaar plaatsen van de eerste 96 flexwoningen en het inrichten van het terrein als woongebied. De overige ca. 50 woningen die in samenwerking met Actium worden gerealiseerd zijn hierin niet opgenomen, omdat nog niet bekend is wat voor type woningen dit worden.
Besluit:
1.1 De gemeenteraad voor te stellen om bindend advies te geven over de omgevingsvergunning voor het plaatsen van 96 flexwoningen en het inrichten van het terrein als woongebied en het stedenbouwkundig plan voor de overige maximaal 54 flexwoningen;
1.2 Als de ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor de overige maximaal 54 flexwoningen niet wezenlijk verschilt van het stedenbouwkundig plan, hiervoor niet aan de raad voor te stellen opnieuw bindend advies te geven;
1.3 Na het bindend advies van de raad de aangevraagde vergunning te verlenen.

10 Zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling WPDA (26709-2024)
Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Deze wijziging heeft tot gevolg dat de gemeenschappelijke regelingen (GR) waaraan onze gemeente deelneemt aangepast moeten worden voor 1 juli 2024. Gemeenteraden moeten (vooraf) op een aantal onderdelen aangeven hoe zij hun rol richting de GR willen invullen.
De gemeenschappelijke regeling WPDA is geactualiseerd en de tekst van de regeling is aangepast aan de nieuwe wetgeving. Zo kan deze GR functioneren binnen de nieuwe wettelijke kaders. De GR regeling is verder geactualiseerd en op onderdelen aangescherpt. Op basis van artikel 1 van de Wgr kan de raad een zienswijze naar voren brengen. Wij stellen voor om de raad te adviseren om geen zienswijze in te dienen.
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van de ontwerp wijziging van de gemeenschappelijke regeling WPDA.
1.2 De gemeenteraad voorstellen geen zienswijze in te dienen tegen de voorgestelde aanpassingen van de gemeenschappelijke regeling WPDA.
1.3 In te stemmen met het concept-raadsvoorstel.

11 Informerende raadsbrief voortgang motie zebrapaden (26842-2024)
Op 9 november 2023 heeft de gemeenteraad de motie ‘’Goed Zichtbare Zebrapaden’’ aangenomen. Het college heeft de opdracht gekregen om een plan te ontwikkelen voor het verbeteren van de zichtbaarheid en de verkeersveiligheid van zebrapaden in Assen. In de motie werd het college verzocht om de gemeenteraad op de hoogte te houden van de voortgang van dit plan en te informeren over eventuele obstakels.
Besluit:
1.1 Door middel van bijgevoegde raadsbrief de gemeenteraad tussentijds te informeren over de voortgang van de behandeling van de motie ‘’Goed Zichtbare Zebrapaden’’.


Vastgesteld in de vergadering van 2 april 2024.