Besluitenlijst 27 februari 2024

Voorzitter M.L.J Out
Aanwezigen J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

1 Vaststellen van de openbare besluitenlijst van de vergadering d.d. 13 februari 2024
Besluit:
Vastgesteld.

2 Informerende raadsbijeenkomst grondstoffenagenda (18206-2024)
Op de LTA is het punt Strategische agenda circulaire afvalverwerking (2024) opgenomen. Dit punt is aangemerkt als A-onderwerp. Eerder maakte het milieupark onderdeel uit van deze agenda. Besluitvorming over het milieupark is inmiddels afgerond. Daarnaast kent de agenda waar we aan gaan werken een breder perspectief dan ‘afvalverwerking’. De agenda heeft daarom als werktitel de Asser grondstoffenagenda 2024-2030 en is te zien als een vervolg op de Uitvoeringsagenda 2021 – 2025.
Op 14 maart 2024 is een informerende sessie met de raad gepland. Het presidium bespreekt donderdag 29 februari a.s. de procesmemo.
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van het procesvoorstel (bijlage 1) voor de informerende raadsbijeenkomst over de Asser grondstoffenagenda 2024 – 2030 op 14 maart 2024;
1.2 De startnotitie Asser grondstoffenagenda 2024 – 2030 (bijlage 2) aan de raad te sturen ter voorbereiding op deze bijeenkomst.

3 Eindrapport ombudscommissie inzake klacht over roekenaanpak Marsdijk (18002-2024)
De beoordeling van de klacht over het roekenbeheer in Marsdijk is door de ombudscommissie vastgelegd in een eindrapport. Dit eindrapport moet (geanonimiseerd) worden gepubliceerd op de website van de gemeente Assen.
Besluit:
1.1 Het eindrapport van de ombudscommissie voor kennisgeving aan te nemen zodat (geanonimiseerde) publicatie op de gemeentelijk website kan plaatsvinden.
1.2 Akkoord te gaan met bijgevoegde conceptbrief aan de inwoner die de klacht heeft ingediend.

4 Vaststellen herstelbesluit ‘Bestemmingsplan Binnenstad Noordoost’ (18109-2024)
Tegen het besluit van de raad van 17 februari 2022 tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Binnenstad Noordoost' is door drie partijen beroep ingediend. Met 2 partijen is overeenstemming bereikt, deze zijn ingetrokken. Momenteel loopt er nog één beroepszaak, deze zal behandeld worden door de Raad van State (hierna: RvS) op 18 april 2024.
Besluit:
1.1 De gemeenteraad voor te stellen:
1.1.1 Het herstelbesluit ‘Bestemmingsplan Binnenstad Noordoost’ vast te stellen;
1.1.2 De bevoegdheid om een exploitatieplan vast te stellen te delegeren aan het college, voor het geval kostenverhaal in de toekomst voor de 3 ontwikkellocaties aangeduid als ‘overige zone ontwikkellocaties’ niet anderszins verzekerd kan worden;
1.1.3 Voor de overige locaties geen exploitatieplan vast te stellen.
1.1.4 Geen milieueffectrapport te laten opstellen.

5 Extra inzet treinen TT-festival (17715-2024)
In 2023 zijn voor het eerst extra treinen ingezet om de bezoekersstromen van en naar het TT-festival beter te faciliteren. De extra treininzet was positief voor de drukte in de bussen, waardoor er minder incidenten plaatsvonden op het station. Daarom wordt voorgesteld om ook in 2024 en 2025 weer extra treinen in te zetten voor de aan- en afvoer van bezoekers voor het TT-festival.
Besluit:
1.1 Voor het TT-festival 2024 en 2025 weer extra treinen in te zetten voor het afvoeren van de festivalgangers.
1.2 De kosten van €10.000 voor 2024 en 2025 te dekken uit het evenementenbudget.

Vastgesteld in de vergadering van 5 maart 2024.

, burgemeester
, secretaris