Besluitenlijst 28 mei 2024

Voorzitter    M.L.J Out
Aanwezigen    J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

1 Vaststellen van de openbare besluitenlijst van de vergadering d.d. 21 mei 2024
Besluit: Vastgesteld.
2 Vaststelling jaarverslag/-rekening 2023 (43890-2024)
De uitvoering van de begroting 2023 is afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 31,4 miljoen. Dit betreft het rekeningresultaat voor resultaatbestemming. Ten opzichte van de begroting is dit resultaat € 16,6 miljoen gunstiger. In de bijgestelde begroting (stand Slotwijziging 2023) was namelijk sprake van een overschot van € 14,7 miljoen. We stellen voor € 7,3 miljoen van het exploitatieresultaat specifiek te bestemmen. Het resterende resultaat vloeit terug naar de algemene reserve. De accountantscontrole 2023 is nog niet afgerond. Met name de onderdelen SiSa en rechtmatigheidscontrole zijn nog onderhanden. Om die reden zit er bij deze stukken nog geen accountantsverslag. Vooruitlopend op de afronding van de controle heeft de accountant aangegeven wel voornemens te zijn een goedkeurende verklaring af te geven bij de jaarstukken. De concept jaarstukken 2023 kunnen definitief worden vastgesteld (inclusief bestemming van het resultaat) en worden toegezonden aan de raad. Mocht de accountant in de afronding nog materiele bevindingen hebben, dan kunnen we die nog verwerken in de jaarstukken en wordt de raad hierover middels een addendum geïnformeerd.
Besluit:
1.1 De raad voor te stellen de Jaarstukken met inbegrip van de resultaatbestemming vast te stellen.
1.2 Kennis te nemen van de bijlage jaarrekening 2023 grondbedrijf.
3 Schriftelijke vragen D66 Infill kunstgrasvelden (43909-2024)
Op 25 april 2024 zijn er vragen binnengekomen vanuit D66 over het toe te passen infill voor de kunstgrasvelden in Assen. Er wordt gevraagd of er naar alternatieven wordt gekeken en of wij nog gaan afwijken van de gekozen TPE-infill.
Besluit:
1.1 In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen D66 over de infill van de kunstgrasvelden.
4 Beantwoording schriftelijke vragen over woontoren/woningbouw Koopmansplein - PvdA (43874-2024)
De PvdA heeft op 26 april ’24 schriftelijke vragen gesteld op grond van Artikel 45 van het Reglement van Orde over status van de ontwikkelingen rondom Forum/V&D in de binnenstad van Assen. Bij dit voorstel vindt u de gestelde vragen en de beantwoording. U wordt gevraagd in te stemmen met de beantwoording en de het versturen daarvan aan de raad.
Besluit:
1.1 De schriftelijke vragen van de PvdA gesteld op 26 april 2024 te beantwoorden met bijgevoegde beantwoording.
Vastgesteld in de vergadering van 5 juni 2024.