Besluitenlijst 30 januari 2024

Voorzitter    M. Out
Aanwezigen    J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

1 Vaststellen van de openbare besluitenlijst van de vergadering d.d. 30 januari 2024
Besluit: Vastgesteld.

2 Advies verlenging gaswinning Assen (9245-2024)
De NAM heeft bij het ministerie van EZK een winningsplan ingediend voor het Veld Assen. Het ministerie heeft uw college gevraagd om een advies uit te brengen over het winningsplan. Bij het verzoek zitten adviezen van het Sodm en TNO.
Het veld ligt vrijwel helemaal binnen de gemeente Assen en voor een behoorlijk deel onder stedelijk gebied. Het is een bestaand veld waaruit sinds 2007 wordt gewonnen (het veld is al in 1982 aangeboord). Het totale vergunde volume van veld was 304 miljoen Nm3. Eind 2022 was hiervan in totaal 247 miljoen Nm3 gewonnen (81 %). De NAM verwacht nog 10 tot 57 miljoen Nm3 te kunnen winnen.
Besluit:
1.1 In te stemmen met bijgevoegde adviesbrief over de verlenging van de gaswinning uit het veld Assen aan de minister van Economische Zaken en Klimaat.
1.2 De gemeenteraad het advies ter informatie toe te sturen met bijgevoegde informerende brief.
1.3 Geen geheimhouding op te leggen op de aanvraag van de NAM en de adviezen van TNO en Staatstoezicht op de mijnen.

3 Jaarverslag 2023 - onderwerpenlijst (9217-2024)
Op verzoek van de raad werken we aan meer op hoofdlijnen, compacter en begrijpelijk schrijven van onze P&C documenten. Om regie op dat proces te houden, sturen we aan de voorkant op het aantal inhoudelijke onderwerpen waarover we iets willen melden. Richtlijn is 5 tot 8 onderwerpen per programma. Daarmee proberen we dan een overdaad aan informatie te beperken.
Team financiën heeft aan de programmacoördinatoren gevraagd om een voorstel te doen voor de te behandelen onderwerpen en dit af te stemmen met de concernmanagers en portefeuillehouders. Daartoe is een groslijst opgesteld van onderwerpen (uit begroting 2023, de VGR 2023 en toezeggingen/moties).
Het resultaat van de afstemming tussen programmacoördinatoren, concernmanagers en PHO’s is opgenomen in de bijlage.
Besluit:
1.1 In te stemmen met de onderwerpen opgenomen in de bijlage.

4 Wijkuitvoeringsplan Pittelo (9325-2024)
Op 15 februari 2024 bezoekt de gemeenteraad samen met het college van burgemeester en wethouders Pittelo om kennis te nemen van het eerste concept wijkuitvoeringsplan. Dit bezoek begint met de officiële heropening van de speeltuin aan het Donaudal. Daarna is er een bijeenkomst in de MaasStee met een informatiemarkt over de thema’s en opdrachten uit het wijkuitvoeringsplan. Ook inwoners van Pittelo zijn uitgenodigd om in gesprek te gaan met de college- en raadsleden. De avond eindigt om 20.30 uur.
Besluit:
1.1 Bijgaande raadsbrief vaststellen en verzenden naar de gemeenteraad.

5 Brief over winkelcentrum Nobellaan
In 2017 is een overeenkomst met Ploegmakers Beheer BV, hierna te noemen Ploegmakers, tot stand gekomen in verband met het vervangen van de riolering en het upgraden van de openbare ruimte inclusief parkeerplaatsen in en rondom het winkelcentrum Nobellaan. In 2021 is er een allonge bij deze overeenkomst opgesteld, omdat bleek dat de feitelijke eigendomssituatie niet in overeenstemming was met de juridische. Onderdeel van de overeenkomst en bijbehorende allonge betrof een overdracht van gronden in en rondom het winkelcentrum Nobellaan. De overdracht en levering van de gronden heeft nog niet plaatsgevonden.
Ploegmakers heeft recentelijk een omgevingsvergunning aangevraagd voor een nieuwe supermarkt aan de noordelijke kant van Winkelcentrum Nobellaan. De aanwezige bebouwing, die in de huidige situatie door cafetaria ’t Trefpunt en de Big Bazar in gebruik zijn genomen, zou daarmee worden gesloopt waarna nieuwbouw voor een 2e supermarkt werd beoogd plaats te vinden. Ook de omliggende openbare gronden met een centrumbestemming waren nodig om uitvoering aan de plannen te kunnen geven. Het beoogde winkelpand zou een totale omvang van 1688,8 m² bruto vloeroppervlakte krijgen. Vanwege evidente privaatrechtelijke belemmeringen kan een dergelijke omgevingsvergunning niet worden uitgevoerd. Hierom dient de aanvraag in het geheel niet behandeling te worden genomen. De brief aan Ploegmakers gaat hierover.
Besluit:
1.1. In te stemmen met het versturen van de bijgaande brief aan Ploegmakers Beheer BV/Winkels Nobellaan BV.
Vastgesteld in de vergadering van 6 februari 2024.

, burgemeester
, secretaris