Besluitenlijst 4 maart 2024

Openbare besluitenlijst

Voorzitter    M.L.J Out
Aanwezigen    J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. StaalJ. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal


1 Vaststellen van de openbare besluitenlijst van de vergadering d.d. 27 februari 2024
Besluit: Vastgesteld.

2 Collegevoorstel Wijkuitvoeringsplan Pittelo (20337-2024)
In het bestuursakkoord 'Dichtbij en Daadkrachtig' (2022-2026) is de ambitie uitgesproken om meer wijkgericht te gaan werken. Dichterbij de inwoner en met meer oog voor de kansen en uitdagingen van de wijk. Daarom ontwikkelt de gemeente haar methode voor wijkgericht werken door. In deze aanpak combineren we participatie van inwoners met een integrale gemeentelijke aanpak. We kijken niet alleen naar ruimtelijke uitdagingen, maar ook naar sociale opgaven en de samenhang hiervan in de wijk. De aanpak samen met inwoners ondersteunen we met data gedreven onderzoek. Het wijkuitvoeringsplan is een soort wijkvisie met een financiële doorkijk. De vraag aan de raad is om de integrale ambitie van wijkgericht werken vast te stellen voor de wijk Pittelo en in te stemmen met verdere uitwerking van het wijkuitvoeringsplan. Dit vormt de basis voor doorontwikkeling van de volgende wijkuitvoeringsplannen. We zijn gestart met pilots in de wijken Pittelo en Lariks. Het wijkuitvoeringsplan Pittelo is in nauwe samenwerking met MBA partners Actium en Vaart Welzijn, (wijk)professionals en bewoners opgesteld.
Besluit:
1.1 Het wijkuitvoeringsplan Pittelo vast te stellen;
1.2 De opdrachten (en de daaruit volgende keuzemogelijkheden zoals tijdpad, prioritering en benodigde financiën + dekking) die buiten de begroting vallen, verder laten uitwerken;
1.3 Het wijkuitvoeringsplan Pittelo voorleggen aan de gemeenteraad om de werkwijze van de wijkaanpakken te continueren.

3 Realisatie Flexwoningen Groene Dijk (20516-2024)
Op 18 juli 2023 heeft uw college aangegeven met woningcorporatie Actium in te zetten op realisatie van flexwoningen op de locatie Groene Dijk en een bestuurlijke intentieovereenkomst aan te gaan met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor het verkrijgen van een aanzienlijke financiële bijdrage voor aanschaf van 96 flexwoningen uit het inkooptraject van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). 
Na instemming van de raad, op 21 december 2023, is de Samenwerkings- en koopovereenkomst met het RVB ondertekend waarbij de 96 flexwoningen onder voorwaarden feitelijk zijn gekocht.
Direct na de zomer van 2023 heeft uw college kennisgenomen van het eerste schetsontwerp voor Flexproject de Groene Dijk. Dit ontwerp is ook gepresenteerd aan omwonenden en belanghebbenden en was de basis voor gesprekken tijden inloopavonden en overleggen in werkgroepen. Inmiddels is het schetsontwerp verder uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan.
In de afgelopen maanden is zowel ambtelijk als bestuurlijk veel overleg geweest over dit project. Dat heeft geleid tot een overeenkomst met Actium die als bijlage bij dit voorstel is gevoegd.
Tijdens een consulterende raadsvergadering op 14 september 2023 heeft de gemeenteraad uitgangspunten geformuleerd voor flexwonen. Deze uitgangspunten zijn, voorzien van een toelichting over hoe gemeente en Actium dit hebben ingevuld dan wel zullen invullen, integraal opgenomen in het raadsvoorstel.
Formeel hebben het college en ook de gemeenteraad tot op heden nog geen besluit genomen over de realisatie van flexwoningen op de Groene Dijk. Het voorstel dat nu voorligt, kan daarom beschouwd worden als het go or no go besluit voor dit project.
Besluit:
1.1 De gemeenteraad voor te stellen om:
• Een deel van bedrijventerrein Groene Dijk te ontwikkelen als locatie voor flexwonen, conform het stedenbouwkundig plan
• Op deze locatie voor de duur van 15 jaar, met een optie voor een verlenging van 5 jaar, de 96 flexwoningen te plaatsen die de gemeente heeft gekocht bij het Rijksvastgoedbedrijf, aangevuld met maximaal 54 flexwoningen van Actium.
• Een aanvullend investeringskrediet van € 7,58 miljoen inclusief BTW te beschikbaar stellen voor de realisatie van het project en instemmen met de exploitatieopzet van het project flexwonen Groene Dijk.
• In te stemmen met de vorming van een amortisatiereserve flexwoningen Groene Dijk en een egalisatiereserve flexwoningen Groene Dijk.
• Goedkeuring te verlenen aan de samenwerking die de gemeente voor de duur van dit project aangaat met Actium.
• Jaarlijks een bijdrage te doen aan Actium om een deel van de onrendabele top van Actium op te vangen.
• De begroting te wijzigen met de 4de wijziging van de begroting 2024.
1.2 In te stemmen met de financiële uitwerking van het project, inclusief het inzetten van een deel van de opbrengst van de gemeentelijke woningen voor het dempen van de onrendabele top van Actium.
1.3 Geheimhouding op te leggen op deze financiële opzet op grond van artikel 87 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1, eerste en tweede lid van de Wet open overheid.
1.4 Voor de duur van dit project (15 jaar met optie voor 5 jaar verlenging) een overeenkomst aan te gaan met Actium.
1.5 De burgemeester te verzoeken om wethouder C. Staal volmacht te verlenen om deze overeenkomst namens de gemeente te ondertekenen.

4 Kadernota en Uitvoeringsnota Verbonden Partijen (20364-2024)
De huidige Kadernota- en Uitvoeringsnota Verbonden Partijen liep van 2017 tot en met 2021. De nieuwe Kadernota en Uitvoeringsnota zijn actualisaties van de vorige nota’s en sluiten aan bij de in 2022 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr).
De Kadernota en Uitvoeringsnota Verbonden Partijen biedt een leidraad voor uw college, de raad en de ambtelijke organisatie voor het werken met verbonden partijen. In de kadernota wordt invulling gegeven aan de rol van uw college en de gemeenteraad. In de uitvoeringsnota wordt beschreven op welke wijze het college van B&W en de ambtelijke organisatie invulling geven het vormgeven, onderhouden, evalueren en heroverwegen van samenwerkingsrelatie met verbonden partijen.
Besluit:
1.1 De raad voor te stellen om in te stemmen met de Kadernota verbonden partijen.
1.2 De Uitvoeringsnota Verbonden Partijen vast te stellen.

5 Beantwoorden schriftelijke vragen SP en Stadspartij PLOP – Motie Rode Kruisgebouw (20313-2024)
Op 11 februari 2024 hebben de raadsfracties SP en Stadspartij PLOP vragen gesteld aan het college over de motie Rode Kruisgebouw.
Besluit:
1.1 De schriftelijke raadsvragen van de SP en Stadspartij PLOP over de motie Rode Kruisgebouw conform bijgevoegd sjabloon te beantwoorden.

6 Incidentele evenementen en culturele activiteiten (20055-2024)
In de periode september – december 2023 zijn voor incidentele evenementen en de activiteiten kunst en cultuur respectievelijk zes en vijf voorstellen ingediend. De evenementen die subsidie krijgen voldoen aan de subsidiecriteria en hebben volgens de commissie toegevoegde waarde voor het aanbod in Assen. De culturele activiteiten zijn zeer divers. Eén evenement komt niet voor subsidie in aanmerking omdat het vanwege het beperkte bereik een negatieve beoordeling krijgen van de adviescommissie. Een aanvraag is teruggetrokken door de initiatiefnemer.
In afwijking op het advies wordt de subsidieaanvraag van het Spellenmuseum gehonoreerd als culturele activiteit.
Besluit:
1.1 Subsidies toe te kennen voor de evenementen Met Slingers, Avond4daagse, W R Fit Route du Nord en Jazz op zijn best voor een totaal bedrag van € 16.803.
1.2 Subsidies toe te kennen voor de culturele activiteiten van Vereniging Blend, Vereniging Blue Note Bigband, stichting Divertimento en Het Spellenmuseum voor een totaalbedrag van €12.350.

7 Raadsgesprek over inclusie- en diversiteitsbeleid (20173-2024)
Naar aanleiding van de evaluatie van de Lokale Inclusie Agenda die met name gericht was op het verbeteren van de positie van mensen met een beperking, is besloten voor het nieuwe inclusie- en diversiteitsbeleid een meer integrale aanpak te kiezen. Daarbij is ook aandacht voor onder andere discriminatie en de positie van de lhbtqi+ gemeenschap. Er wordt al langer gesproken met externe partijen over het nieuwe beleid. Op 7 en 14 maart vindt het gesprek met de gemeenteraad hierover plaats. Met een raadsbrief worden de raadsleden hierover geïnformeerd.
Besluit:
1.1 Bijgaande raadsbrief te verzenden als voorbereiding op het gesprek van de raad over het nieuwe inclusie- en diversiteitsbeleid.

8 Opening Tijdelijke Nieuwkomersvoorziening (20678-2024)
De Tijdelijke Nieuwkomersvoorziening (TNV) zal op dinsdag 2 april worden geopend. Voorafgaand aan de opening willen we de omwonenden graag informeren over de komst van de TNV en uitnodigen voor een informatiebijeenkomst.
Gelijktijdig willen we ook de gemeenteraad informeren over de opening en startdatum van de TNV.
Besluit:
1.1 In te stemmen met de concept brief voor omwonenden voormalig Ericaschool - Rodeweg 23 Assen over de opening en locatie Tijdelijke Nieuwkomersvoorziening.
1.2 De raad te informeren met de bijgevoegde concept raadsbrief over de opening en locatie Tijdelijke Nieuwkomersvoorziening.

9 Beleidsregels automatische incasso privaatrechtelijke vorderingen (20229-2024)
Besluit: Aangehouden.

10 Benoemen lid Raad van Toezicht Plateau (20619-2024)
In artikel 11.1 van de statuten van de Stichting Plateau openbaar onderwijs Assen (nader genoemd Plateau) is bepaald dat de Raad van Toezicht van de Stichting uit minimaal vijf en maximaal zeven natuurlijke personen bestaat. In november 2023 heeft een lid van de Raad van Toezicht van Plateau afscheid genomen wegens persoonlijke redenen. Met de voordracht van bovengenoemde kandidaat is de Raad van Toezicht weer op sterkte.
De voordracht wordt unaniem uitgebracht namens de Benoemingscommissie, waarin vertegenwoordigd waren twee leden van de Raad van Toezicht, 2 leden van de Centrale Plateau Raad (CPR) waarvan 1 lid van de oudergeleding en 1 lid uit de personeelsgeleding en de bestuurder Plateau Integrale Kindcentra.
Besluit:
1.1 De heer R. Vulperhorst ter benoeming als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Plateau openbaar onderwijs Assen voor te dragen aan de gemeenteraad.

11 Jaarverantwoording LEA/vve 2023 (20036-2024)
Ieder jaar vraagt de Inspectie van het Onderwijs gemeenten om een vragenlijst in te vullen over het verplichte jaarlijkse overleg over een aantal onderwijsthema’s. Vanaf 1 januari 2024 is het college van burgemeester en wethouders verplicht om deze verantwoording eerst vast te stellen voordat de gemeente de verantwoording naar de inspectie stuurt. Bijgevoegde jaarverantwoording over 2023 moet uiterlijk 1 april 2024 bij de Inspectie van het Onderwijs worden aangeleverd.
Besluit:
1.1 De Jaarverantwoording LEA/vve 2023 vast te stellen.

12 Subsidie Informatiepunt Overheid (IDO) 2024 - 2026 (20274-2024)
Vanaf 2019 zijn de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) tot stand gekomen onder meer i.s.m. de Koninklijke Bibliotheek en de Belastingdienst. Vanaf 2020 is er een IDO in de de bibliotheek DNK.
Een IDO is een laagdrempelige, fysieke eerstelijnshulploket in een lokale bibliotheek, waar inwoners terecht kunnen met vragen over online (overheids)dienstverlening. Deze vragen kunnen gaan over de online dienstverlening van de overheid, maar ook over online dienstverlening van andere partijen, zoals online bankieren. Vragen kunnen ook betrekking hebben op websites of over apps.
Het Rijk heeft de financiering voor het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) vanaf 2023 overgedragen aan de gemeente, waardoor de gemeente verantwoordelijk wordt voor het IDO. De bibliotheek DNK heeft in 2023 een subsidie vanuit de gemeente ontvangen. Daarvoor werd vanuit de Koninklijke Bibliotheek de financiering geregeld.
Voor de jaren 2024 - 2025 -2026 heeft de Bibliotheek DNK een projectplan ingediend met een subsidieverzoek voor 2024 voor het IDO in de Nieuwe Kolk. De gemeente heeft in de subsidieverlening 2023 aangegeven op welke onderdelen het projectplan moet voldoen.
Besluit:
1.1 Een jaarlijkse subsidie van € 66.283 ten behoeve van het IDO te verstrekken aan de Bibliotheek DNK voor 2024;
1.2 In te stemmen met het ingediende projectplan IDO 2024 – 2026 door stichting DNK.

13 Vaststelling facet bestemmingsplan bijzondere woonvormen (20247-2024)
Vanuit de gemeente Assen is er behoefte om meer grip te krijgen op de vestiging van zorgaanbieders in de gemeente. De gemeente wil onder andere bevorderen dat er een goede balans is tussen behoefte en aanbod, dat het aanbod past bij beleidsdoelen, dat basisnormen voor kwaliteit worden nageleefd, dat er rekening wordt gehouden met draagvlak en draagkracht in wijken en dat er afspraken zijn met zorgaanbieders over het betrekken van de omgeving en het voorkomen van overlast.
In de tweede helft van 2021 heeft Assen de problematiek en de sturingsmogelijkheden rondom de vestiging van zorgaanbieders in kaart gebracht. Dit is uitgewerkt in een rapportage (d.d. 4 november 2021) die ingaat op de huidige praktijk en gesignaleerde knelpunten. Eén van de knelpunten is dat op dit moment (woon)zorginitiatieven die zich willen vestigingen in woningen planologisch in delen van Assen niet geweerd kunnen worden. Op basis van die rapportage heeft het college 7 december 2021 besloten tot het opstellen van een facetbestemmingsplan en een facetbeheersverordening en het ontwikkelen van een toetsingskader. Via een raadsbrief is de gemeenteraad hierover geïnformeerd.
Op 14 november 2023 heeft uw college besloten het Toetsingskader vestigingsbeleid zorginitiatieven vast te stellen en ontwerpbestemmingsplan ‘Facet bestemmingsplan bijzondere woonvormen’ ter inzage te leggen. In dit zelfde voorstel heeft uw college besloten de facet beheers verordening ‘Bijzondere woonvormen’ ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. Op 21 december 2023 heeft de raad de beheers verordening ‘bijzondere woonvormen’ vastgesteld. Een kopie van het raadsbesluit is bijgevoegd.
Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 22 november 2023 tot en met 2 januari 2024 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
Besluit:
1.1 De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Facet bestemmingsplan bijzondere woonvormen’ met identificatienummer: NL.IMRO.0106.02BP202210000K-C001 ongewijzigd vast te stellen.

14 Voortgangsrapportage NMD-samenwerking (20198-2024)
De NMD-gemeenten werken sinds 2014 samen op het gebied van inkoop van ondersteuning op basis van de Jeugdwet en Wmo. Na drie inkoopcycli, waar met name de inhoudelijke ambitie steeds voorop stond, groeide de noodzaak om meer te professionaliseren in de samenwerking. Hoewel de belangen onder druk stonden was er wel een gedeeld belang om samen te werken. Na een periode van voorbereiding is in maart 2022 de NMD-samenwerking formeel gestart. De vijf gemeenten in Noord- en Midden Drenthe hebben hiervoor ingestemd met een het vastleggen van de afspraken in een Regeling zonder Meer (raadsbesluit maart 2022). Dit is de lichtste vorm van een gemeenschappelijke regeling die voldoet aan de wensen tot bestendiging met behoud van flexibiliteit. Tevens is op verzoek van de raden de afspraak gemaakt dat deze nieuwe vorm van samenwerken, geëvalueerd wordt na het doorlopen van de startfase. Worden de doelstellingen behaald en zijn de aanbevelingen uit het adviesrapport ‘Professionaliseren in samenwerking’ (Hofstede en Slaman, 2020) opgevolgd. Dit onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk extern bureau (Berenschot) en de resultaten treft u aan in bijgaand rapport.
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van het evaluatierapport van NMD-samenwerking;
1.2 Het evaluatierapport ter kennisgeving te versturen aan de gemeenteraad met bijgevoegde raadsbrief.

15 Voortgangsrapportage proeftuin Lariks-Beek e.o. (20347-2024)
De gemeente Assen werkt binnen het Nationaal Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) aan de proeftuin aardgasvrije wijk Beek en omgeving. Lariks-West in Assen is één van de inmiddels 66 landelijke proeftuinen in Nederland. De proeftuinen zijn bedoeld om te experimenteren en kunnen leren voor de toekomst, wanneer alle woningen in Nederland van het aardgas af gaan. Afgesproken is dat we binnen dit project elk half jaar een voortgangsrapportage aan u en de gemeenteraad overleggen. Hierin beschrijven we de stand van zaken van het afgelopen half jaar en welke resultaten we hebben geboekt.
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van de voortgangsrapportage proeftuin Lariks-Beek e.o. en deze ter informatie met de raad te delen, inclusief een begeleidende raadsbrief.

16 Wijzigingsvoorstel Beleidsregels integrale schuldhulpverlening gemeente Assen 2017 (20111-2024)
In 2017 heeft uw college de Beleidsregels integrale schuldhulpverlening gemeente Assen 2017 vastgesteld. In deze beleidsregels heeft uw college onder meer besloten om onder voorwaarden een eigen bijdrage voor schuldhulpverlening in te voeren. Voor inwoners met een inkomen hoger dan 120% van de bijstandsnorm kwamen de kosten voor schuldhulpverlening voor eigen rekening van de inwoner. Uit de evaluatie van deze maatregel blijkt dat tussen 2018 en 2022 er in totaal 34 zelfbetalers zijn geweest. Deze inwoners betaalden ongeveer € 1.200,- voor hun traject van schuldhulpverlening en sloten hiervoor een renteloze lening af bij de GKB die zij na afloop van het traject in zes maanden aflosten. Hiermee bespaarde de gemeente in vijf jaar € 41.230,-.
Verder blijkt uit de evaluatie dat de eigen bijdrage voor inwoners drempelverhogend werkte en zorgde voor een langer aflossingstraject voor onze inwoners. De invoering van de eigen bijdrage heeft dan ook niet het gewenste effect opgeleverd. Daarom zijn wij sinds eind 2022 tijdelijk gestopt met het hanteren van de zogeheten eigen bijdrage. Nu stellen wij uw college voor om definitief te stoppen met het hanteren van de eigen bijdrage en hiertoe stellen wij u voor om in te stemmen met bijgevoegd wijzigingsvoorstel.
Besluit:
1.1 De eigen bijdrage voor schuldhulpverlening definitief af te schaffen.
1.2 De gewijzigde Beleidsregels integrale schuldhulpverlening gemeente Assen 2017 vast te stellen.


Vastgesteld in de vergadering van 12 maart 2024.