Besluitenlijst 6 februari 2024

Openbare besluitenlijst

Voorzitter    M. Out
Aanwezigen    J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

1 Vaststellen van de openbare besluitenlijst van de vergadering d.d. 30 januari 2024
Besluit: Vastgesteld.

2 Ontwikkeling Soortenmanagementplan (11506-2024)
De Wet Natuurbescherming (Wnb) verbiedt het verstoren of doden van beschermde soorten en het verstoren of vernietigen van hun verblijfplaatsen. De gemeente Assen wil snel veel nieuwe woningen bouwen en de binnenstad transformeren. Ook wil Assen bestaande woningen en andere gebouwen in de komende jaren grootschalig verduurzamen. Diersoorten zoals vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen leven in bebouwd gebied en daarom bestaat de mogelijkheid dat deze diersoorten worden verstoord of gedood bij sloop/nieuwbouw-, renovatie- of verduurzamingsprojecten. Daarom moet voordat een project start ecologisch onderzoek worden gedaan naar het mogelijk voorkomen van beschermde diersoorten. Onder de Wnb is het mogelijk om op basis van een Soortenmanagementplan met een gebiedsontheffing voor voldoende soortbescherming te zorgen, zodat betrokken partijen niet voor ieder afzonderlijk project een ontheffing hoeven aan te vragen. De provincie kan deze gebiedsontheffing voor tien jaar afgeven. In een SMP staan de resultaten van een gebiedsbreed ecologisch onderzoek en afspraken over uit te voeren maatregelen om bepaalde diersoorten te beschermen.
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van de notitie Verkenning Soortenmanagementplan Assen.
1.2 In te stemmen met het ontwikkelen van een Soortenmanagementplan.
1.3 In te stemmen met het aanvragen van een tijdelijke gebiedsontheffing Wet Natuurbescherming op basis van een op te stellen pre-Soortenmanagementplan, zodra de opdracht voor een Soortenmanagementplan is verstrekt.
1.4 Hiervoor € 300.000,- beschikbaar te stellen en in te stemmen met dekking hiervan uit de subsidie Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) en uit het budget van Grondexploitatie Kloosterakker.
1.5 De opdracht voor het opstellen van het Soortenmanagementplan enkelvoudig onderhands te verstrekken en daarmee de onrechtmatigheid met betrekking tot het aanbesteden te accepteren.
1.6 De raad hierover te informeren met bijgaande concept raadsbrief.

3 Raadsbrief uitvoering motie Voedselbank (11563-2024)
Op donderdag 10 november 2022 is in de gemeenteraad unaniem de motie ‘Ondersteuning voor de Voedselbank aangenomen. Op 27 februari 2023 is er een terugkoppeling gegeven van de voortgang van de uitvoering van de motie. Alle acties uit de motie zijn uitgevoerd en worden in bijgevoegde raadsbrief toegelicht.
Besluit:
1.1 De raad met bijgevoegde brief te informeren over de voortgang van de uitvoering van de motie Voedselbank.

4 Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD) (12514-2024)
Op 18 december 2023 is de kamerbrief verstuurd met als onderwerp ‘Het programma Ruimte voor defensie’. In deze nota kondigt Defensie een aantal ruimteclaims aan die in meer of mindere mate Drenthe kunnen raken. Deze ruimteclaims worden de komende maanden door Defensie nader uitgewerkt in een Ontwerpnota. Naar aanleiding hiervan heeft defensie een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld. Vanaf 18 december 2023 ligt de Nota van Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van het Nationale Programma Ruimte voor Defensie voor 8 weken ter inzage tot 12 februari 2024. Half december is burgemeester Out geïnformeerd door defensie over. de plannen van uitbreiding van het oefengebied de Haar, als onderdeel van de Nota Reikwijdte en Detailniveau. Het gaat bijna om een verdubbeling van het gebied. Dit zal grotendeels op het grondgebied van Midden-Drenthe zijn. Het betreft landbouwgrond. Daarnaast is voor Assen relevant dat Defensie op zoek is naar een extra oefendorp (het oefenen in een nagebootst stedelijke gebied). En wil Defensie meer oefengebied voor Drones.
Besluit:
1.1 Bijgevoegde zienswijze indienen bij het ministerie van Defensie.
1.2 En Een afschrift van deze zienswijze ter informatie aan de gemeenteraad sturen.

5 Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten gemeente Assen 2024 (11574-2024)
In overleg met de Koninklijke Horeca Nederland wordt jaarlijks voorgesteld om een aantal collectieve festiviteitendagen aan te wijzen zoals bedoeld in artikel 4:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Assen (APV).
Op deze aangewezen dagen zijn de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer voor de horeca niet van toepassing.
Besluit:
1.1 Het Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten gemeente Assen vast te stellen voor de volgende dagen:
1. Vrijdag 26 januari 2024 Bluesnacht
2. Zaterdag 27 januari 2024 Bluesnacht;
3. Zaterdag 20 april 2024 Superbike;
4. Vrijdag 26 april 2024 Koningsnacht;
5. Zaterdag 27 april 2024 Koningsdag;
6. Donderdag 27 juni 2024 TT festival;
7. Vrijdag 28 juni 2024 TT festival;
8. Zaterdag 29 juni 2024 TT festival;
9. Zondag 30 juni 2024 TT festival;
10. Oktober 2024 Popronde (datum thans niet bekend).

6 Uitvoeringsovereenkomst GKB 2024 (11358-2024)
Jaarlijks sluit de gemeente Assen een uitvoeringsovereenkomst af met de Gemeentelijke Kredietbank. Hiermee maakt de gemeenten afspraken over de diensten die zij in het betreffende jaar verwacht af te nemen met bijbehorend budget.
Besluit:
1.1 De uitvoeringsovereenkomst 2024 tussen de Gemeentelijke Kredietbank en de gemeente Assen vast te stellen.


Vastgesteld in de vergadering van 13 februari 2024.