Besluitenlijst 9 april 2024

Openbare besluitenlijst

Voorzitter    M.L.J Out
Aanwezigen    J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

1 Vaststellen van de openbare besluitenlijst van de vergadering d.d. 2 april 2024
Besluit: Vastgesteld.

2 Structuurvisie Havenkwartier (30351-2024)
Op 2 november 2023 is de ontwerp structuurvisie in een consulterende raadsvergadering behandeld. Naar aanleiding hiervan is er in de structuurvisie meer ruimte gegeven voor hoogteaccenten en extra woningen, mits er voldaan kan worden aan de kwalitatieve en stedenbouwkundige eisen en eventuele negatieve milieueffecten niet leiden tot onaanvaardbare vertraging. Vanaf 13 december 2023 heeft de ontwerp structuurvisie gedurende acht (8) weken ter inzage gelegen. U heeft de raad op 14 december 2023 geïnformeerd. In totaal hebben we vier (4) reacties/zienswijzen binnengekomen. Hiervan hebben we een reactienota zienswijzen opgesteld. Dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen in de structuurvisie die we nu ter vaststelling aan willen bieden aan de gemeenteraad.
Besluit:
De raad voor te stellen:
1.1 In te stemmen met bijgevoegde concept reactienota zienswijzen.
1.2 De structuurvisie Havenkwartier met identificatienummer NL.IMRO.0106.SVHAVENKWARTIER-VST1, inclusief bijbehorende bijlagen gewijzigd vast te stellen.

3 Vaststelling bestemmingsplan speelveld Schoolstraat (30282-2024)
Gezien de ingediende zienswijzen is het akoestisch bureau gevraagd om opnieuw een berekening te maken, waarbij de representatieve bedrijfssituatie de basis vormt. Op basis van deze berekeningen blijkt dat met maatregelen voldaan kan worden aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening en er sprake blijft van een goed woon- en leefklimaat. De raad wordt dan ook voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
Besluit:
De gemeenteraad voor te stellen:
1.1 De ingediende zienswijzen te beantwoorden conform bijgaande ‘Nota zienswijzen bestemmingsplan speelveld Schoolstraat’ en de indieners hierover te informeren;
1.2 Het bestemmingsplan ‘speelveld Schoolstraat’ met het identificatienummer NL.IMRO.0106.08BP20222200A-C001 gewijzigd vast te stellen;
1.3 Geen milieueffectrapport te laten opstellen
1.4 Geen exploitatieplan vast te stellen.

4 Beleidsnotitie Taalvaardig Assen (30379-2024)
In de gemeente Assen zetten we al heel wat jaren in op het voorkomen en bestrijden van taalachterstanden bij kinderen en het aanpakken van laaggeletterdheid bij (jong)volwassenen. Ook de gemeenteraad vindt taalvaardigheid een belangrijk onderwerp, onder andere door de motie “voorkom laaggeletterdheid bij jongeren” die op 16 december 2021 is aangenomen.
In de afgelopen periode hebben we de raad geïnformeerd over de voortgang van onze inzet:
o September 2022 (brief “aanpak n.a.v. moties laaggeletterdheid”)
o April 2023 (Evaluatie onderwijsachterstandenbeleid)
o Juni 2023 (voortgangsrapportage aanpak laaggeletterdheid 2022)
De beleidsnotitie onderwijsachterstanden (2020-2023) en ook de beleidsnotitie aanpak laaggeletterdheid (2020-2022) is aan een update toe. De beleidsnotitie Taalvaardig Assen omvat alle drie hierboven genoemde onderwerpen. Met één beleidsnotitie wordt de basis gelegd voor een meer op elkaar afgestemde inzet in de praktijk.
Besluit:
1. In te stemmen met de notitie Taalvaardig Assen 2024-2027.
2. De raad voor te stellen om de beleidsnotitie Taalvaardig Assen 2024-2027 vast te stellen.
3. Door middel van bijgevoegde conceptbrieven op de adviezen van de Participatieraad en de Raad voor Cliënten Participatie Assen te reageren.

5 Inspraakreactie Cultuurnota (28721-2024)
Op 13 maart heeft de provincie Drenthe de ontwerpcultuurnota 'Drenthe maakt Cultuur' vrijgegeven voor inspraak. Betrokkenen hebben tot 9 april de tijd om een inspraakreactie naar de provincie te sturen. Op hoofdlijnen is het cultuurbeleid een voortzetting van het beleid van eerdere jaren. Wel is er sprake van dat er substantieel minder middelen naar Drentse gemeenten gaan. Drentse gemeenten vragen in een gezamenlijke brief aan de provincie om dit voornemen te herzien. In haar eigen reactie doet de gemeente Assen meerdere suggesties voor samenwerking of bijstelling van beleidsvoornemens vanuit de overtuiging dat dit een positieve uitwerking heeft op cultuur in Drenthe en in de gemeente zelf.
Besluit:
1.1 De inspraakreactie op de cultuurnota te verzenden naar het college van gedeputeerde staten van Drenthe.

6 Toestemming gebruik Expohal (31628-2024)
Sinds 1 juli 2023 wordt de Expohal door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gebruikt als wachtkamer van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het COA had tot 1 april 2024 toestemming gekregen om deze locatie te gebruiken. Wij hebben in de week voor 1 april 2024 geconstateerd dat het COA er niet in zou slagen om de Expohal voor 1 april 2024 leeg op te leveren. Wij hebben het COA daarom gevraagd om een uitfaseringsplan op te stellen. Dit plan hebben wij op 8 april 2024 ontvangen. Het COA verwacht de hal begin juni leeg op te kunnen leveren en vraagt het college om de hal te mogen blijven gebruiken tot en met 14 juni 2024.
Besluit:
1.1 Toestemming te verlenen aan het COA voor het gebruik van de Expohal tot en met 14 juni 2024 door bijgevoegde brief te versturen
1.2 De raad en omwonenden hierover te informeren door bijgevoegde brieven te versturen en de pers middels bijgevoegd persbericht.

7 Verruiming zoekgebied warmtenet Lariks (31009-2024)
Assen wil in 2050 een CO2 neutrale stad zijn. Dat doel stellen we onszelf om klimaatverandering tegen te gaan, het milieu te beschermen en woningen van het (Groningse) aardgas af te halen. In het Klimaatakkoord is opgeschreven dat we in heel Nederland 1,5 miljoen woningen aardgasvrij moeten maken in 2030 om op schema te blijven voor de doelen in 2050. Op de schaal van Assen betekent het dat we 4.000 woningen van het aardgas dienen te halen. De bewoners moeten daarbij een betaalbaar duurzaam alternatief krijgen voor verwarming van hun woning. Er zijn verschillende redenen om het aardgasvrij maken van woningen niet alleen over te laten aan institutionele en particuliere woningeigenaren. Collectieve systemen (zoals aardgas nu ook is) biedt schaalvoordelen: robuust, betaalbaar en efficiënt. Met de toenemende druk op betaalbaarheid van onze voorzieningen en de druk op het elektriciteitsnet (netcongestie) is er steeds meer vraag naar regie van de overheid in de energietransitie
Besluit: Aangehouden.

8 Concept horecavisie (30795-2024)
In ieder stadscentrum zorgt horeca voor aantrekkende werking. Horeca bepaalt voor een belangrijk deel de sfeer in de binnenstad door plekken te bieden waar onder meer mensen ontspannen, elkaar ontmoeten en winkelen. Belangrijk voor onze inwoners, maar ook voor de toerist. Behalve voor dynamiek in het stadscentrum, heeft de horeca ook een belangrijke functie in de wijken daarbuiten. Horeca op de juiste locaties kan zorgen voor levendigheid, sfeer en gezelligheid. Daarnaast bedienen de hotels in Assen met hun specifieke aanbod het zakelijk toerisme en weten zij bijzondere evenementen naar Assen te halen. Tegelijkertijd moet er ook aandacht zijn voor mogelijke hinder of moet overlast op bepaalde plekken worden voorkomen. Op dit moment ligt er een Ontwikkelvisie Detailhandel en Horeca uit 2009. Gezien alle ontwikkelingen in deze sector, is het tijd voor een nieuwe visie dat sec gericht is op de horeca.
Besluit:
1.1    De raad voor te stellen de Horecavisie vast te stellen.
1.2 Het Actieplan Horecavisie vast te stellen.
1.3 Het Actieplan Horecavisie voor kennisgeving naar de raad te verzenden.

Vastgesteld in de vergadering van 16 april 2024.